نمونه سوالات علم النفس
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٠   کلمات کلیدی:

1- آغاز دانش روان شناسی به کدام یک از موارد زیر بر می گردد ؟

الف) نفس

ب) روح

ج)خودشناسی

د) رفتار شناسی

 

2- آیه « ثم سواه و نفخ فیه من روحه» به کدام یک از معانی روح اشاره دارد ؟

الف) وحی

ب) فرشته حامل

ج) ایمان

د) عامل افاضه حیات

 

3- کدام یک از موارد جزء عناصر عینی می باشد؟

الف) دین

ب) اخلاق

ج) نفس

د) 1 و 2

 

4- آیه « من عرف نفسه فقد عرف ربه ی » به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد ؟

الف) معرفت

ب) خودشناسی

ج) عقل

د) روح

 

5- کدام نفس دارای خاصیت نزاهت و حکمت است؟

الف) ناطقه

ب) حیوانی

ج) نامی

د) الهی

 

6- کندی در مساله نفس تابع کدام یک از فلاسفه می باشد

الف) ارسطو

ب) افلاطون

ج)فارابی

د)ابن سینا

 

7- طبق دیدگاه کندی مهم ترین قوای نفس کدامند ؟

الف) عقلیه

ب) حسی

ج) شهویه

د) 1 و 2

 

8- کدام یک از فلاسفه زیر به نفس فلکی معتقد است ؟

الف) ارسطو

ب) فارابی

ج) سقراط

د) افلاطون

 

9- طبق دیدگاه فارابی کدام یک از موارد زیر شامل قوای نفی نباتی نمی باشد ؟

الف) غاذیه

ب) منمیه

ج) مولده

د) مصوره

 

10- فارابی در مساله نفس و وحدت نفس پیرو .................... است

الف) افلاطون

ب)ارسطو

ج) ابن سینا

د) غزالی

 

11- قوای فعالیی که به صورت اجباری عمل یک بعدی را انجام می دهد چه نام دارد؟

الف) نفس نباتی

ب) نفس حیوانی

ج)نفس طبیعی

د) نفس انسانی

 

12- کدام فلاسفه زیر نف را مبدأ حرکت می داند ؟

الف) ابن سینا

ب) فارابی

ج)غزالی

د)افلاطون

 

13- کدام یک از قوای نفس نباتی برای کمال فلرد می باشد

الف) نامیه

ب) مولده

ج)غاذیه

د)مصوره

 

14- طبق دیدگاه ابن سینا کدام یک از قوای نفس قادر به درک جزئیات می باشد.

الف) نفس نباتی

ب) نفس عاقله

ج) نفس حیوانی

د) نفس مولده

 

15- کدام یک از قوانین نفس انسانی؛ نفس می تواند معقولات را درک کند.

الف) قوه مدرکی

ب) قوه عاقله

ج) قوه محرکه

د)قوه مصوره

 

16- بر اساس نظر ابن سینا کدام یک از موارد زیر در مقام پایین تر قرار دارد؟

الف) نفس حیوانی

ب) نفس نباتی

ج) نفس انسانی

د) نفس فلکی

 

17- کدام یک از فلاسفه زیر نفس را موجودی قائم را به ذات می داند ؟

الف) غزالی

ب) افلاطون

ج) ارسطو

د) فارابی

 

18- کدام یک از موارد زیر شامل دلایل غزالی بر روحانیت نفس نمی باشد

الف) برهان استمرار

ب) ادراک بدون واسطه نفس

ج) نفس ناطقه

د)برهان انسان معلق

 

19- این دیدگاه که نفس پیش از بدن وجود داشته است دیدگاه کدام یک از فلاسفه می باشد

الف) ابن سینا

ب) غزالی

ج) ارسطو

د) افلاطون

 

20- طبق تقسیم بندی فارابی درباره نفس کدام گروه هم چنان خود را در عالم مادی نگه داشته اند

الف) کسانی که سعادت را نشناخته اند

ب) کسانی که سعادت را شناخته اند

ج) کسانی که از سعادت رویگردان شده اند

د) همه موارد

 

21- کدام یک از قوای ویژه انسان است

الف) قوه عاقله

ب) قوه ادراک

ج) قوه حاسبه

د) 1 و 2

 

22- کدام یک از قوای نفس بین انسان حیوان و نبات مشترک است ؟

الف) منمیه

ب) مدرکه

ج)مولده

د) محرکه

 

23- کدام یک از گزینه های زیر شامل قوای مدرکه نمی باشد

الف) قوه مولده

ب) ناطقه

ج) واهمه

د) حسامه

 

24- کار اصلی حس مشترک در روان شناسی چه نامیده می شود ؟

الف)احساس

ب) ادراک

ج) شناخت

د) ادراک حسی

25-مجموعه قوای ذهن را که موجب تمییز تشخیص و شناخت می شود چه نام دارد ؟

الف) ذهن

ب) جسم

ج) عقل

د) منطق

 

26- کدام یک از انوع عقول زیر به صورت بالقوه پذیرای هر نقش معنوی یا معقولی است ؟

الف) هیولایی

ب) مستضاد

ج) فعال

د) قدسی

 

27- کدام یک از عقول زیر مراتب عقل را مسیر می کند

الف) عقل مستفاد

ب) عقل بالقوه

ج) عقل فعال

د) عقل بالملکه

 

28- طبق دیدگاه ابن سینا بالاترین مرتبه عقل کدام است؟

الف) عقل قدسی

ب) عقل فعال

ج) عقل مستفاد

د) عقل بالفعل

 

29- طبق دیدگاه ابن سینا کسب معرفت از طریق کدام مورد زیر میسر است؟

الف) عقل مستفاد

ب) عقل قدسی

ج) عقل بالفعل

د) عقل فعال

 

30- طبق دیدگاه غزالی نخستین حس ظاهری چه نام دارد ؟

الف) بینایی

ب) لامسه

ج) بویایی

د) شنوایی

 

31- قوه ای که در آن صورت فرستنده های حواس پنج گانه ترسیم می شود چه نام دارد ط؟

الف) خیال

ب)وهم

ج)حس مشترک

د) حافظه

 

32- در کدام یک از قوای زیر گزارشات محسوسات جمع آوری می شود ؟

الف) وهم

ب) حافظه

ج) حس مشترک

د) خیال

 

33- کدام یک از قوای زیر نقش محسوسات را پس از غایب شدن از محیط احساس در ما حفظ می کند

الف) وهم

ب) تخیل

ج) حافظ

د) ذاکره

 

34- بر اساس کدام یک از موارد زیر نفس می تواند پذیرای اشیای مجرد از ماده شود

الف) عقل هیولایی

ب) عقل بالفعل

ج) عقل مستفاد

د) عقل بالملکه

 

35- طبق دیدگاه غزالی کدام یک از موارد زیر عقل ضروری نامیده می شود ؟

الف) عقل مستفاد

ب) عقل بالفعل

ج)عقل بالملکه

د) عقل ضروری

 

36- غزالی کدام یک از عقل زیر را نقطه پایان تعقل انسان می داند

الف) عقل مکتسب

ب) عقل مستفاد

ج) عقل غریزی

د) عقل بالملکه

 

37- تفکر و تأمل شامل کدام نوع یادگیری از دیدگاه غزالی است؟

الف) یادگیری درون

ب) دانش اندوزی

ج) علم

د) هیچکدام

 

38- ابن سینا و دیگر حکمهای مقدم چه چیزی را عقل مستفاد خوانده اند ؟

الف) شعور ظاهر

ب) شعور عقلی

ج) شعور باطنه

د) شعور منطقی

 

39- اشکال عمده ای که بر نظریه دوگانگی نفس و بدن ابراز می شود کدام یک از موارد زیر است ؟

الف) بدن و نفس هر کدام جریانی مستقل و جداگانه هستند

ب) چگونه دو پدیده غیر متجانس می توانند بریکدیگر موثر باشند

ج) ترکیب دو گوهر نفس و بدن وجود و هویت انسانی را شکل می دهند

د) روابط نفسیات و بدنیات را از نظر علمی بیان نمی کند.

 

40- نظریه ی دوگانگی نفس و بدن کدام یک از موارد زیر را بیان می کند ؟

الف) میان نفس و بدن نوعی تقابل و تقارن موجود است

ب) نفس و بدن حقیقت واحدی است که دو منظره مختلف نشان می دهند

ج)از ترکیب این دو جریان وجود و هویت انسانی شکل می گیرد و در یکدیگر تاثیر متقابل دارند

د) نفس و بدن هر کدام جریانی مستقل و جداگانه هستند

 

41- برای رفع اشکال نظریه دوگانگی نفس و بدن حکمای معاصر کدام نظریه را ارائه دادند ؟

الف) نظریه توازی تن و روان

ب) نظریه ی نموزاید

ج) نظریه ی حیاتی

د) نظریه ی اجتماعی

         

 

42- برای جستجو و یافتن قانونمندیهای حاکم بر نفس و بدن از کدام یک رشته های علمی زیر استفاده می شود ؟

الف) فلسفه – روانشانسی اجتماعی

ب) روانشناسی اجتماعی

ج) روانشناسی – زیست شناسی

د) فلسفه

 

43- نظریه توازی تن و روان کدام یک از موارد زیر را بیان می کند ؟

الف) بدنیات و نفسیات هر کدام جریان مستقل و جداگانه هستند

ب) بدن و نفس در یکدیگر تاثیر نمی بخشد.

ج) بدن و نفس به موازات هم قرار گرفته اند

د) همه موارد

 

44- در چه صورت پذیرش تقابل و تقارن میان نفس و بدن جایز است؟

الف) در صورتی که نفس و بدن در یک مجموعه کلی مورد مطالعه قرار گیرند نه هر یک جزء به جزء

ب) در صورتی که نفس و بدن هر کدام جزء به جزء مورد مطالعه قرار بگیرند.

ج) در صورتی که نفسیات و بدنیات وجود یک قانون کلی را نشان دهند

د) در صورتی که در مقابل هر کیفیت نفسانی یک کیفیت بدنی وجود داشته باشد و بالعکس.

 

45- صدای شکسته شدن شاخه درخت مثالی بر کدام یک از نظریه های زیر است ؟

الف) نظریه توازی تن و روان

ب) نظریه نموزاید

ج) نظریه حیاتی

د) نظریه دوگانگی نفس و بدن

 

46- در نظریه نموزاید فعالیت نفسانی چگونه جنبه ای خواهد داشت ؟

الف) بالقوه – عرضی لازم

ب) فرعی – بالفعل

ج) فرعی - عرضی غیر لازم

د) بالفعل – بالقوه

 

47- طریقه سلوک و رفتار کدام یک موارد زیر را بیان می کند ؟

الف)  در این روش از آثار یا تظاهرات بدنی ارگانیزم ، به حالات نفسانی او پی برده می شود

ب) درباره حالات درونی حیوان یا انسان فرض می شود.

ج) پاسخهای رفتاری آزمودنی مورد توجه قرار نمی گیرد

د) یکی از روشهای معمول در تحقیقات روانشانسی که فقط بر روی حیوانات به کار گرفته شده است

 

48- در روش سلوک و رفتار کدام یک از موارد زیر جداً احتراز می شود ؟

الف) مشاهده ی خارجی

ب) تجربه

ج) مشاهده ی درونی

د) اصول اخلاقی

 

49- در روش سلوک و رفتار کدام یک از موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد ؟

الف) مشاهده خارجی و تجربه

ب) مشاهده درونی

ج) تجربه

د) اعمال حیاتی

 

50- نخستین و اساسی ترین غرض زندگی عبارت است از .............. ؟

الف) سازگاری

ب) تعادل

ج) رفع نیازهای ضروری

د) صیانت و حمایت ذات خویش

 

51- کدام یک از موارد زیر مدافع بزرگ نظریه اجتماعی است ؟

الف) فارابی

ب) بندورا

ج) امیل دورکیم

د) کندی

 

52- علاوه بر عامل حیاتی و عامل بدنی کدام یک از عوامل زیر در چگونگی کیفیات نفسانی موثر است ؟

الف) زیستی

ب) عامل اجتماعی

ج) اخلاقی

د) فرهنگی

 

53- کدام یک از موارد زیر جریان فکر و چگونگی آن را تغییر می دهد ؟

الف) اصول اخلاقی

ب) آداب و رسوم

ج) طرز فکر

د) لزوم سازگاری و انطابق با اجتماع

54- اگر عقل قوه متصرفه را به کار برد به آن چه می گویند

الف) قوه وهمیه

ب) قوه مصوره

ج) قوه مفکره

د) قوه مستفاد

55- اگر قوه تصرفه وهم استعمال کند چه نامیده می شود ؟

الف) قوه متخیله

ب) قوه واهمه

ج) قوه مصوره

د) قوه متفکره

             

 

56- قوه متخیله با کدام یک از موارد زیر در روانشانسی جدید شباهت دارد ؟

الف) عقل فعال

ب) تخیل اختراعی

ج) تخیل حضوری

د) محسوسات بالعرض

 

57- انواع تخیل اختراعی کدام یک از موارد زیر هستند ؟

الف) انفعالی – ادراکی

ب) فعال – ادراکی

ج) تخیلی – ادراکی

د) فعالی – انفعالی

 

58- وظیفه قوه وهم کدام یک از موارد زیر می باشد ؟

الف) محسوسات جزئیه را درک می کند

ب) معانی محسوسه را درک می کند

ج) صور محسوس و غیر محسوس را حفظ می کند

د) معانی محسوسه را که در محسوسات جزئیه موجود است درک می کند

 

59-نام دیگر قوه حافظه چیست ؟

الف) قوه ذاکره

ب) قوه وهمیه

ج) قوه متفکره

د) قوه مدرکه

 

60- ابن سینا نخستین حس باطنه را چه می خواند ؟

الف) حس عقلی

ب) حس بصری محض

ج) حس مشترک

د) حس سمعی محض

 

61- کدام یک از فیلسوفان علم اخلاق را « علم معامله » می داند نه « علم مکاشفه»

الف) فارابی

ب) غزالی

ج) ابن سینا

د) کندی

 

62- در کدام مرحله شخصیت انسان تحت سیطره ی کامل عقل دارد ؟

الف) نفس اماره

ب) نفس مطمئنه

ج) نفس لوامه

د) نفس ناطقه

 

63- از دیدگاه غزالی مهم ترین انفعلات در انسان کدام است ؟

الف) ترس

ب) تخیل

ج) پرخاشگری

د) 1 و 2

 

64- قوه وهم به کمک چه چیزی به معانی صور محسوسه دست می یابد ؟

الف) عقل

ب) غریزه

ج) تخیل

د) هیچکدام

 

65- از نظر ابن سینا قوه وهم در حیوان به مثابه چه چیزی در انسان است ؟

الف) تفکر

ب) احساس

ج) عقل

د) هیچکدام

 

66- ابن سینا قوه وهم را هم ردیف با چه چیزی می داند ؟

الف) نفس

ب) نفس انسانی

ج) نفس حیوانی

د) همه موارد

 

67- از نظر ابن سینا در رابطه وهم و نفس کدام یک درست است ؟

الف) قوه وهم و نفس هر دو یکی هستند

ج)نفس زیر مجموعه ای از قوه وهم است.

ب) قوه وهم زیر مجموعه ای از نفس است

د) قوه وهم و نفس کاملا متضاد هم هستند

 

68- از نظر غزالی علم آدمی چگونه پدید می آید؟

الف) یادگیری و دانش اندوزی

ب) تعلم انسانی و تعلم ربانی

ج) یادگیری و تفکر

د) هیچکدام

 

69- ابن  سینا برای عقل 4 مرتبه در نظر گرفته، از نظر ترتیب کدام گزینه صحیح است

الف) عقل هیولایی ، عقل بالفعل ، عقل بالملکه ، عقل مستفاد

ب) عقل هیولایی ، عقل بالملکه ، عقل بالفعل  ، عقل مستفاد

ج) عقل بالملکه ، عقل هیولایی ، عقل مستفاد ، عقل بالفع

د) عقل بالفعل ، عقل مستفاد ، عقل بالملکه ،عقل هیولایی

         

 

70- کار قوه وهم چه چیزی می باشد ؟

الف) به منزله خزانه حس مشترک است

ب) درک معانی جزئی است

ج) اشرف بر همه قواه است

د) 1 و 3 صحیح است

 

71- مشهورات یعنی :

الف) آرائی در نزد همه مردم یا نزد دانشمندان بدون آنکه کسی از آنها مخالفت ورزد

ب) چیزهایی که با یکی از حواس 5 گانه ادراک شود

ج) چیزهایی که گویی از آغاز می دانستیم و فطرتاً به آنها تعیین داریم و می دانیم جزء آنه ها نخواهد بود.

د)هیچکدام

 

72- فرق معقولات مجرده و صور مفافقه در چیست ؟

الف) نخستین در ماده وجود داشته و از آن انتزاع شده است و در دومی مفارق ازماده بود و ماهیتاً هیچکدام در ماده وجود نداشته است.

ب) در مجرده و صور مفاضه هر دو ماده وجود دارد

ج) در مجرده ماده وجود نداشته و در صور مفاضه ماده وجود داشته و از آن انتزاع شده است.

د) هیچکدام

 

73- گیرنده های روفینی و کراوس که به ترتیب واسطه احساس ................ و .................. هستند

الف) برودت و احساس

ب) حرارت و تماس

ج) حرارت و برودت

د) برودت و تماس

74- تخیل اختراعی در واقع :

الف) در صورت های ذهنی تصرفاتی پدید آورده به ترکیب یا تجزیه افزایش یا حذف آن مبادرت می کند.

ب) مشاهدات حسی را در غیاب موضوع خارجی آن ها بدون تصرف به ذهن می آورد

ج) گاهی بر آنچه مستقیماً از حس ظاهره مأخوذ است اشیاء دیگری را از راه ترکیب و تحلیل نیروی مفکره به دست آمده

د) الف و ج

 

75- کهن ترین کتاب در زمیبنه نفس مربوط به کدام فیلسوف است

الف) افلاطون

ب) ارسطو

ج) فارابی

د) ابن سینا

 

76- در قرآن کریم کدام وازه بر حقیقت مجردی دلالت دارد ؟

الف) نفس

ب) روح

ج) قلب

د) عقل

 

77- هدف محوری آفرینش چیست ؟

الف) شناخت مراتب نفس

ب) رسیدن به معنویت

ج) شناخت انسان

د) ظهور انسان کامل

 

78- معادل فارسی علم النفس کدام کلمه است؟

الف) فلسفه

ب) روان شناسی

ج) علوم اجتماعی

د) روانشناسی علم

 

79- آیه « لا تکلف نفس و لاوسعها» به کدام یک از معانی اشاره دارد ؟

الف) اصل و بن انسان

ب) انسان و شخص

ج) درون انسان

د) هیچکدام

 

80- منظور غزالی از جسم طبیعی که تغذیه و تولید مثل می کند چیست ؟

الف) نفس انسانی

ب) نفس فلکی

ج) نفس حیوانی

د) نفس نباتی

 

81- کدام یک از عبارات زیر بر اساس دیدگاه غزالی درباره بقای نفس صحیح می باشد

الف) نفس انسان باقی و پایدار است

ب) برای اثبات بقای انسان به عقل نیاز است

ج) شرع و دین نمی توانند بیانگر ثبات نفس باشد

د) همه موارد

 

82- این عبارت که نفس موجودی بسیط و مجرد از ماده است بیانگر کدام ویژگی نفس است

الف)تجرد انسان

ب) خلود نفس

ج) روحانیت نفس

د) بساط نفس

 

83- نظریه تکامل توسط چه کسی ارائه شده است ؟

الف) دیلهم وونت

ب) چارلز داروین

ج)روانشناسان

د) هیچکدام

 

84- کدام گزینه زیر شامل ویژگی روان شناسی اسلامی است؟

الف) عینی بودن

ب) ذهنی بودن

ج) جامعیت

د) جسمانی بودن

85- موضوع روان شناسی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف) بررسی رفتار موجود زنده

ب)بررسی پدیده های نامحسوس

ج)وقایع پنهانی

د) الف و ج

 

86- موضوع اصلی علم النفس بررسی کدام یک از موارد زیر است؟

الف) شناخت خداوند

ب) تبیین رفتار

ج) معرفت نفس

د) معرفت عقلی

 

87- فلسفه حرکت جوهری از کیست ؟

الف) ملاصدرا

ب) افلاطون

ج) فارابی

د) ابن سینا

         

 

88- فلاسفه اسلامی اراده را چه نامیده اند ؟

الف) تمایل عقلانی

ب) تمایل نظری

ج) تمایل عقلی

د) وجدان انسانی

 

89- مهم ترین ویژگی علم کدام یک از موارد زیر است ؟

الف) رفتاری بودن

ب) تکاملی بودن

ج) غربی بودن

د) قابل مشاهده بودن

 

90- به اعتقاد فلاسفه اسلامی بیشتر تفاوت خلقت انسان با سایرموجودات درچیست ؟

الف) اختیار

ب) زیبایی

ج) عاطفه

د) اجتماع پذیری

 

91- کدام یک از گزینه های زیر شامل ضرورت وجود عقل نمی باشد.

الف) عل داور لغزش های منطق است

ب) عقل نارسایی های حس را جبران می کند

ج) عقل ابزار سنجش الهی است

د) عقل محصولات را درک می کند

 

92- کدام یک از موارد زیر همان عادات اجتماعی است و مبتنی بر آداب و رسوم می باشد

الف) معقولات

ب) مشهودات

ج) محسوسات

د) مقبولات

 

93- از نظر هانری برگ سن فکر منطقی و معقول زاده چه چیزی است ؟

الف) عقل

ب) تجربه

ج) صنعت

د) حس

 

94- آیه « انی جاعل فی الارض خلیفه » به کدام موارد زیر اشاره دارد؟

الف) خلافت انسان

ب) امانت داری انسان

ج) کرامت انسان

د) جاودانگی انسان

 

95- کدام عامل سبب مسئولیت انسان است؟

الف) خود آگاهی

ب) اراده

ج) وحدت در سرشت

د) درونی بودن تجربه خود

 

 

96- قران کریم دین را به چه صورت می شناسد ؟

الف) امری فرهنگی

ب) امری اجتماعی

ج) امری فطری

د) امری اکتسابی

 

97- خداوند چه امانتی به انسان سپرده است؟

الف)مسئولیت

ب) سعادت

ج) سخاوت

د) تقوی

 

98- رای غزال در نظریه معرفت به کدام فیسلوف نزدیک تر است؟

الف) ارسطو

ب) بقراط

ج) افلاطون

د) فیثاغورث

 

99- بر اساس کدام بعد وجودی انسان ارتباط افراد با یکدیگر شکل می گیرد؟

الف) بعد اجتماعی

ب) بعد عاطفی

ج) بعد معنوی

د) بعد عقلانی

 

100- قوای نفس از نظر غزالی تحت عنوان چه چیزی مطرح شده است؟

الف) ادراک حسی

ب) ادراک عقلی

ج) وهم

د) الف و ب

 

101 –کدام یک از فیلسوفان زیر در نظریه اخلاقی خود به عرف جامعه توجه نموده است ؟

الف) الف) افلاطون           

ب)  ارسطو

ج) بوعلی سینا

د) کندی

 

102 – کدام یک از واژه های چهار گانه در قران بیشتر از سایر واژه ها به کار رفته است

الف) عقل   

ب) روح 

ج) قلب

د) نفس

 

103- کدام یک از موارد فصیح ترین گفتار ها را به انسان هدیه کرده است

الف) اخلاق

ب) نفس 

ج) دین    

د) نهج البلاغه

 

104 – نظریه ابن سینا درباره تجرد نفس به آرای ........ نزدیک تر است

الف) ارسطو 

ب) افلاطون

ج) فارابی                  

د) غزالی

 

105 – دیدگاه ابن سینا درباره ارتباط نفس و بدن بیشتر کدام اصطلاح در روان شناسی جدید می باشد

الف) روان شناختی     

ب) رفتار شناسی       

ج) روان تنی              

د) هیچکدام

 

106 – اسحاق کندی در زمینه نفس تابع کدام فیلسوف است

الف) ارسطو             

ب) ابن سینا            

ج) افلاطون               

د) ارسطو

 

107- طبق دیدگاه کندی مهمترین قوای نفس کدامند

الف) عقلی               

ب) حسی              

ج) مصوره                 

د) الف و ب

 

108 – فارابی در مساله وحدت نفس پیرو ....... است

الف) ارسطو              

ب) غزالی

ج) ابن سینا                

د) افلاطون

 

109- کدام یک گزینه ها شامل قوای نفس از دیدگاه ابن سینا نمی باشد

الف) محرکه

ب) عاقله

ج) مدرکه

د) مولده

 

110 – نگه داری معانی بازیافته از قوه وهم بر عهده کدام یک از قوای زیر می باشد .

الف) قوه ذاکره            

ب) قوه حافظه       

ج) قوه تخیل             

د) قوه خیال

 

111 –روان شناسان موضوع روان شناسی را چه چیزی عنوان کرده اند ؟

الف) رفتار                    

ب) تکامل           

ج) متافیزیک             

د) الف و ج

 

112- از نظر حکما و روان شناسان حصول علم را نتیجه همکاری چه چیزی می دانند

الف) حس و عقل                  

ب) تجربه و عقل                       

ج) ادراک و تجربه                    

د) حس و تجربه 

 

113- کدام واژه در قران کریم مستحق دریافت پاداش و کیفر است

الف) روح

ب) نفس

ج) قلب                              

د) جسم

 

114- در دیدگاه بوعلی سینا نفس طبیعی چه عملی را انجام می دهد ؟

الف) عمل چند بعدی                 

ب) عمل تسخیری                  

ج)عمل یک بعدی                                                 

د) چند هدف را دنبال می کند

 

115- کدام گزینه از دیدگاه غزالی در باره نفس صحیح است ؟

الف) ناپایدار است                       

ب) طول و عرض دارد            

ج) قدیم است                                                        

د) حادث است

 

116- از دیدگاه غزالی منظور از عادت اجتماعی چیست ؟

الف) مقبولات    

ب) محسوسات

ج) معقولات                             

د) مشهودات

                 

 

117-از دیدگاه ملاصدرا مبدا پیدایش نفس چیست ؟

الف) ماده الهی                            

ب) ماده جسمانی                 

ج) تجارب مادی بشر                                               

د) هم زیستی انسان ها

 

118- چه کسی در زمینه مسائل اخلاقی نظریه مطلق انگاری را مطرح نموده است ؟

الف) سقراط

ب) ارسطو

ج) افلاطون                                                          

د) دکارت

 

119-غزالی حدود و مشخصات عمده تعدیل و تعالی تمایلات را تحت چه عنوانی به کار می برد ؟

الف) نفس اماره                             

ب) نفس مطمئنه                 

ج) مجاهده                           

د) تزکیه نفس

 

120-نزول قران مجید در طول 23 سال بیانگر کدام یک از راه های یادگیری می باشد ؟

الف) تفکر کردن                              

ب) تمرین کردن                 

ج) دقت کردن                                                       

د) یادگیری در طول زمان

 

121-از دیدگاه اسلامی ثمره نیت چیست ؟

الف) تعهد  

ب) مسئولیت

ج) عمل                            

د) آزادی

 

122- از نظر غزالی برهان بساطت نفس بر چه چیزی دلالت میکند ؟

الف) تجرد نفس                                

ب) اثبات خلوس نفس          

ج) کثرت نفس                                                       

د) قدیم بودن نفس

 

123-تقسیم بندی قوای نفس به حساسه متوسطه و عاقله از چه کسی می باشد

الف) غزالی

ب) فارابی 

ج) کندی                                   

د) ابن سینا

 

124-بوعلی سینا در نظریه اخلاقی خود میان کذام عناصر نوعی تلفیق برقرار کرده است ؟

الف) اخلاق و تربیت                            

ب) خلاق و ماهیت                 

ج) عقل و اخلاق

د) ماهیت و عقل

 

125- میل به زیبایی از کدام نوع تمایلات می باشد ؟

الف) عالی                                        

ب) فردی 

ج) اجتماعی                             

د)

 

126-غزالی چه عاملی را در تکوین عاطفه مهم می داند ؟

الف) هدف داشتن                               

ب) تقلید کردن                       

ج) تعقل کردن                                                  

د) مشاهده کردن

 

127-اصلی ترین معنی شاکله چیست ؟

الف) نیت                                          

ب) خلق و خوی                       

ج) ساخت روانی                                               

د) مزاج

 

128-شخصیت واقعی انسان بستگی به کدام یک از موارد ذیل دارد ؟

الف) معنوی و جسمانی                          

ب) مادی و اخلاقی                    

ج) معنوی و روانی                                             

د) معنوی و اخلاقی

 

129- از نظر کندی نفس در کجا از همه آلودگی ها پالایش می شود ؟

الف) در عالم عقل                                 

ب) در فلک اعلی                     

ج) در فلک کوکبی             

د) در فلک قمر

             

130- کدام فیلسوف برای خلود نفس براهین شرعی ارائه داده کرده است ؟

الف)  غزالی

ب)  ابن سینا                            

ج)  فارابی 

د)  کندی

 

 

 


اسلام و نظریه داروین
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٧   کلمات کلیدی:

اسلام و نظریه
داروین

پرسش:

پاسخ اسلام به نظریه داروین چیست؟

پاسخ:

اولاً آنچه داروین گفته است که اصل انسان از میمون است تنها
در حد یک فرضیه بود که از نظر علم مردود شناخته شده است.

و علوم در این
جهت سیر کرده است که تغییرات اساسی در جانداران به صورت جهشی بوده است پس دیگر
مسئله تغییرات بسیار کند و تدریجی مطرح نیست، و اگر آنچه که در کتب مذهبی آمده است
بر این نکته صراحت هم داشته باشد که آدمِ اول، مستقیماً از خاک خلق شده است، باز
به شکلی بیان شده است که ملازم با نوعی فعل و انفعال در طبیعت بوده است.

ثانیاً
فرض کنیم که فرضیة داروین.........


درسی از شهدا
ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٤   کلمات کلیدی:

بیمارستان از مجروحین پر شده بود...

حال یکی خیلی بد بود...

رگ هایش پاره پاره شده بود و خونریزی شدیدی داشت.

وقتی دکتر این مجروح را دید به من گفت بیاورمش داخل اتاق عمل.

من آن زمان چادر به سر داشتم.

دکتر اشاره کرد که چادرم را در بیاورم تا راحت تر بتوانم مجروح را جابه جا کنم...

مجروح که چند دقیقه ای بود به هوش آمده بود به سختی گوشه چادرم را گرفت و بریده بریده و سخت گفت:

من دارم می روم تا تو چادرت را در نیاوری.ما برای این چادر داریم می رویم...

چادرم در مشتش بود که شهید شد.

از آن به بعد در بدترین و سخت ترین شرایط هم چادرم را کنار نگذاشتم...

راوی: خانم موسوی یکی از پرستاران دوران دفاع مقدس

http://net.rahian14.ir/i/attachments/1/1333203088805845_large.jpg

برگرفته از وبلاگ " الا ای همسفر مرا باخود ببر


هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۳   کلمات کلیدی:

شعر زیبایی از سیف فرغانی دیدم که برایم زیبا بود حکایت بعضی از آدمهای دوران ماست که شیفته ی پست و مقام زودگذر دنیا هستند توصیه میکنم بخوانید در ادامه مطلب.....


فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام و غرب
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٥   کلمات کلیدی: فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام و غرب ،فلسفه تعلیم و تربیت ،تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام و غرب

 

فلسفة تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام وغرب

     فلسفه ی تعلیم و تربیت که بخش مهمّی از علوم تربیتی و عمدتاً نظری و فلسفی است، قدمتی دیرینه دارد و از دیر زمان همواره دست خوش تحوّلات گوناگونی بوده است. و ازطرفی آشنایی با اندیشه های فلسفی تعلیم و تربیت قدیم ومعاصر، بررسی، تحلیل و نقد آن ها برای یک متفکّر و مربّی تعلیم و تربیت خصوصاً مسلمانان امری ضروری است ، زیرا میتواند مقدّمه ای برای تدوین یک نظام تعلیم وتربیت بر مبنای ایدئولوژی اسلامی باشد .متفکّران غربی به فراخور جامعه ای که در آن زندگی می کنند  ایدئولوژی حاکم بر آن جامعه ، با  مسائل و مشکلات فرهنگی، آموزشی و تربیتی خاصّ خود مواجه اند. آنان دیدگاه ها ونظراتی را ارائه می دهند و افکار و اندیشه های دیگران را در بوته ی نقد می گذارند امّا این جالش افکار سبب شفّاف شدن موضوعات و باید ها و نباید های تربیتی میگرددو تبلور اندیشه ها و درتمام مراحل تاریخ، نتیجه ی مسلم شیوه های تربیت ، .....

برای دیدن کامل مطلب به ادامه مطلب بروید...............


چگونه طرح درس بنویسیم؟
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٩   کلمات کلیدی: طرح درس

چگونه طرح درس بنویسیم؟
طرح درس روزانه پیش بینی مجموعه فعالیتهای است که معلم برای تدریس در یک جلسه درس تدارک می بیند. در طرح درس فعالیتهای ضروری و مهم آموزشی به ترتیب ودر زمانهای مشخص تنظیم می شود و به کیفیت آموزش کمک خواهد کرد. تدوین طرح درس برای معلمان تازه کار و دانشجویان تا حدودی وقت گیر و مشکل است و به تدریج وپس از کسب تجربه تهیه آن آسان تر خواهد بود.

بقیه را در ادامه مطلب ببینید............


الگو های تدریس
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٩   کلمات کلیدی: الگوهای تدریس

الگوى تدریس چیست؟
اصولاً براى اجراى هر برنامه‏اى لازم است ابتدا چارچوب و خط‌مشى کلى‏ فعالیت‏ها مشخص گردد و سپس روش‏هاى اجرا و وسایل و امکانات موردنیاز براى فعالیت و تحقق هدف‏هاى آموزشى، تعیین و انتخاب گردد.
الگو معمولاً به نمونه کوچکى از یک شى‏ء بزرگ یا به مجموعه‏اى از اشیاى بى‌شمار گفته مى‏شود که ویژگى‏هاى مهم و اصلى آن شى‏ء بزرگ یا اشیاء را داشته باشد.

....بقیه در ادامه مطلب