مجموعه سوالات چهار گزینه ای مبانی جامعه شناسی
ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۱   کلمات کلیدی: نمونه سوالات ،علم النفس ،جامعه شناسی ،محمدی ندیم

 

واحد همدانA

 

 

مجموعه سوالات چهار گزینه ای

مبانی جامعه شناسی

 

 

  1. 1.     موضوع مورد مطالعه علم جامعه شناسی چیست :

الف) بررسی علمی زندگی گروهی انسان ها             ب ) بررسی روابط افراد با گروه

ج ) بررسی رفتار فردی                                       د ) بررسی نقش مشخصات اقلیمی در زندگی بشر

  1. 2.     چرا جامعه شناسی به عنوان یک علم در مقایسه با علوم طبیعی دقت علمی کم تری دارد ؟

الف ) بودجه کم تر و عدم توجه دولت ها

ب ) سخت تر بودن مباحث و تعداد کم تر دانشمندان در این حوزه

ج ) جدید بودن علم جامعه شناسی و مسائل فراوان آن

د ) متناقض بودن پاسخ ها و پیچیدگی تحقیقات اجتماعی

  1. 3.     در تقسیم بندی علوم کدام مورد کامل تر است ؟

الف) علوم مادی ، علوم حیاتی ، علوم اجتماعی                ب) جمعیت شناسی ، مردم شاسی و انسان شناسی

ج ) تاریخ اجتماعی ، باستان شناسی ، جامعه شناسی         د) ریاضیات ، علوم پایه و جامعه شناسی

  1. 4.     کدام یک از دانشمندان زیر بنیانگذار جامعه شناسی است؟

الف) ماکس و بر               ب) امیل دور کیم                  ج) هربرت اسپنسر                د) اگوست کنت

  1. 5.     منشاً عصبیت از دیدگاه ابن خلدون عبارتند از :

الف) فطرت، دین ، محیط جغرافیایی                           ب) نسب ، دین ، اراده مشترک

ج ) نوع معیشت ، فطرت ، شعور ملی                           د ) دین ، نسب ، همبستگی گروهی

  1. 6.     از نظر آگوست کنت موضوعات جامعه شناسی ایستا عبارتند از ........................... و ........................ می باشد.

الف) ثبات ، سکون و تعادل جامعه                      ب ) تعادل ، ثبات و نظم جامعه

ج ) ثبات ، تعادل و ساخت جامعه                       د ) نظم ، حیات و قانون جامعه

  1. 7.     در دیدگاه کدام یک از جامعه شناسان اعتقاد بر این است که : «همیشه قدری برداشت ذهنی در بررسی های دانشمندان اجتماعی دخالت دارد.»

الف) دور کیم                 ب) اسپنسر                  ج) ماکس وبر                    د) توین بی

  1. 8.     جامعه شناس با انجام چه کاری می تواند نظریات را بیازماید و اندیشه هایی را پرورش دهد؟

الف) برنامه ریزی اجتماعی                                ب ) مطالعه پدیده های اجتماعی

ج ) بررسی روابط علت و معلول                           د ) از طریق پژوهش

  1. 9.     کدام گزینه در تقسیم بندی کنش های اجتماعی ماکس وبر صحیح است؟

الف) کنش عقلانی ، سنتی ، عاطفی                     ب) کنش عقلانی ، ارزشی ، عاطفی

ج ) کنش سنتی ، منطقی ، علمی                        د ) کنش عاطفی ، علمی ، ارزشی

10.از نظر امیل دورکیم جوامع بشری از طریق کدام عامل انسجام می یابند؟

الف) فرهنگ عمومی             ب) زبان                ج) ارزش های مشترک                  د) تقسیم کار

11.مراحل سه گانه ذهن بشر از نظر آگوست کنت عبارتند از :

الف) مرحله ربانی ، متافیزیکی ، انسجامی                             ب) مرحله اثباتی ، زبانی ، جسمانی

ج ) مرحله ربانی ، اثباتی ، متافیزیکی                                  د ) مرحله انسجامی ، اثباتی ، متافیزیکی

12.پدیده هایی را که جامعه شناسی مورد بررسی قرار می دهد در سه دسته جای می گیرند که شامل :

الف) ریخت شناسی اجتماعی ، ساخت درونی جامعه ، رفتارهای گروهی و جمعی

ب ) ساخت درونی جامعه ، رفتارهای فردی و گروهی ، ارزش های اعضای جامعه

ج) رفتارهای گروهی و فردی ، ریخت شناسی اجتماعی ، ساخت درونی جامعه

د ) انسجام و نظم جامعه ، ثبات و ساخت جامعه ، رفتارهای گروهی و جمعی

 

13.این جمله از کیست که می گوید : جامعه شناسی عدم به قوانین کلی پدیده های اجتماعی است ؟

الف) ماکس وبر                    ب) دور کیم                    ج) مندراس                    د) آگوست کنت

14.نظارت اجتماعی بر روی افراد جامعه بیشتر از چه طریقی انجام می گیرد ؟

الف) درون ذهنی کردن هنجارها                 ب) تهدید                ج) مجازات              د) وضع قانون

15.دورکیم برای پدیده های اجتماعی سه صفت را مطرح کرده به ترتیب شامل :

الف) بیرونی بودن ، اختیاری بودن ، خصوصی بودن      ب) عمومی بودن ، اختیاری بودن ، بیرونی بودن

ج ) جبری بودن ، عمومی بودن ، بیرونی بودن              د) خصوصی بودن ، فردی بودن ، اختیاری بودن

16.جامعه شناسی از لحاظ ...................... و ......................... و ...........................  دارای تقسیمات متعددی می باشد .

الف) روش ، ابزار، موضوع                                                   ب ) مکان ، زمان ، ابزار  

ج ) مکان ، روش ، محدوده                                                  د ) روش ، هدف ، موضوع

17.انسان از چه طریق می آموزد که خودش را به عنوان موجودی مستقل و جدا از دیگران بازشناسد؟

الف) اجتماعی شدن              ب) پویایی خود                    ج) هنجارها                د) کنش متقابل زیستی

18.امروزه کدام نهاد بر نهادهای اجتماعی دیگر نفوذ بیشتری دارد ؟

الف ) مذهب                     ب ) اقتصاد                    ج) حکومت                     د) آموزش

19.کدام جامعه شناسی به بررسی نظام فئودالی و سرمایه داری می پردازد ؟

الف) جامعه شناسی کلان                                   ب) جامعه شناسی کاربردی  

ج ) جامعه شناسی خرد                                      د ) جامعه شناسی عمومی

20.کدام مفهوم زیر مبتنی بر اطلاعات نیمه موثق و منابع مبهم می باشد؟

الف) ادارک شهودی                     ب) باور عامیاه                     ج) عقل سلیم                  د) فرضیه

21.در کدام مرحله تحقیق پژوهشگر به ارائه تفسیر نظری بر پایه واقعیت های موجود می پردازد ؟

الف) طرح پژوهشی                     ب) گردآوری  داده ها               ج) فرضیه سازی          د) تحلیل داده ها

22.در کدام روش تحقیق همه متغیرها جز یک متغیر ثابت نگه داشته می شود یا تحت نظارت قرار می گیرد ؟

الف) مشاهده                       ب) آزمایش                  ج) نمونه گیری              د) مطالعه موردی

23.به کدام دلیل نمی توان کسی را « بدون فرهنگ » خواند؟

الف) وراثت و ویژگی های زیستی                                 ب) آموزش و پرورش رسمی

ج ) اکتسابی بودن فرهنگ                                          د) دلیل خاصی ندارد ، توهین اشکال دارد

24.مراحل تحقیق در جامعه شناسی به ترتیب اولویت کدامند ؟

الف) صورت بندی فرضیه ، گردآوری داده ها ، تحالیل داده ها ، کشف رابطه علی ، نتیجه گیری

ب ) طرح موضوع ، ارائه فرضیه ، جمع آوری اطلاعات ، تهیه جداول ، کشف رابطه ی علی و حصول به نظریه

ج) گردآوری داده ها ، ارائه فرضیه ، طرح پژوهشی ، تحلیل داده ها ، ارائه نظریه ، نتیجه گیری

د ) طرح پژوهشی ، صورت بندی فرشیه ، گردآوری داده ها ، تحلیل داده ها ، نتیجه گیری

25.این که جامعه شناس باید همه مشاهدات را بدون کم و کاست ثبت و ضبط و از احکام قالبی پرهیز کند بر کدام شرط روش علمی دلالت می کند؟

الف) طرد مطلق گرایی               ب) عینیت (مشاهده)              ج) مهارت در پژوهش       د) بی طرفی ارزشی

26.بررسی مشاهداه ای از کدام جهت زیر با آزمایش متفاوت است ؟

الف) متغیر مستقل را دخالت نمی دهد

ب ) از روش گزینش زوج های همانند استفاده می کند .

ج ) با استفاده از پرسشنامه به گردآوری داده ها می پردازد .

د ) برداشتی کامل و تفضیلی از پدیده مورد نظر ارائه می دهد .

27.(روابلط خویشاوندی ) جزء کدام صورت از هنجارهای فرهنگی است ؟

الف) آداب و رسوم                    ب ) ارزش ها                 ج) رسوم اخلاقی                    د ) قوانین

28.روش های تحقیق در جامعه شناسی عبارتند از :

الف) مطالعات توصیفی ، میدانی ، مشاهده ای ، اسنادی

ب ) مطالعات میدانی ، اسنادی ، آزمایشی ، مشاهده ای

ج ) مطالعات توصیفی ، میدانی ، ژرفانگر ، اسنادی ، تحلیلی

د ) مطالعات ژرفانگر ، میدانی ، اسنادی ، مشاهده ای

29.در کدام یک از مطالعات جامعه شناسی ، پژوهشگر به موضوع مورد مطالعه دسترسی دارد ؟

الف) توصیفی                      ب) میدانی                     ج) ژرفانگر                         د ) تحلیلی

30.در کدام روش محقق موضوع مورد مطالعه خود را به یک گروه کنترل و یک گروه آزمایشی تقسیم می کند؟

الف) مطالعه موردی               ب) نمونه گیری                  ج) مشاهده               د) بررسی نمونه ای

31.پژوهشگر در کدام روش باید درباره جزئیات موضوع مورد بررسی ، گزارش کامل و جامعی به دست دهد ؟

الف) آزمایش               ب) نمونه گیری                     ج) مشاهده             د) بررسی موردی

32.طبقه بندی و جدول بندی داده های گردآوری شده مربوط به کدام مرحله از انجام یک تحقیق علمی است؟

الف) صورت بندی فرضیه             ب) تحلیل داده ها               ج) گردآوری داده ها          د) طرح پژوهش

33.سومین مرحله از کار تحقیق را ......................... گویند .

الف) فرضیه                  ب) جمع آوری اطلاعات               ج) تحلیل اطلاعات               د) آزمایش

 

34.کدام گزینه صحیح است ؟

الف) انواع پرسشنامه شامل سوالات بسته پاسخ و سوالات باز پاسخ می باشد .

ب )در پرسشنامه ، سوالات چند گزینه ای و ارسال پرسشنامه به وسیله پست صورت می گیرد.

ج ) تکمیل پرسشنامه بدون مصاحبه و سوالات استثنایی رواج فراوانی دارد .

د ) سوالات بسته پاسخ و چند گزینه ای کم تر مورد استفاده قرار می گیرد .

35.مباحث اجتماعی که از سوی روزنامه نگاران در رسانه های همگانی مطرح می شود در زمره کدام نوع جامعه شناسی هستند؟

الف) جامعه شناسی عامیانه                                                ب) جامعه شناسی عمومی 

ج ) جامعه شناسی کاربردی                                                د) جامعه شناسی ارتباطات

36.احساسات ریشه داری که اعضای یک جامعه در آن ها سهیمند چه نام دارد ؟

الف) فرهنگ عمومی                         ب) آداب و رسوم                   ج) ارزش ها                 د) هنجارها

37. از این تکنیک زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که جامعه مورد مطالعه وسیع باشد .

الف) نمونه گیری                  ب) پرسشنامه                 ج) مطالعات میدانی                د ) تک نگاری

37.عنصر فرهنگی چیست ؟

الف) مجموعه پیچیده ای از عناصر منسوب به فرهنگ است .

ب ) نظام روابط اجتماعی الگو شده و سازمان یافته است .

ج ) کوچک ترین واحد فرهنگ است .

د) نوعی شیوه رفتاری عادی است.

 

 

39.  توجه به زمان و مکان در پژوهش های جامعه شناختی به کدام یک از ویژگی های اوضاع اجتماعی مربوط می شود؟

الف) تغییرات مداوم اوضاع اجتماعی                           ب) دقت در مطالعه اوضاع اجتماعی

ج ) پایایی مطالعه                                               د) محدودیت آزمایش

40. در کدام یک از نمونه گیری ها همه افراد برای انتخاب شدن شانس برابر دارند ؟

الف) نمونه گیری سیستماتیک                                       ب) نمونه گیری خوشه ای

ج ) نمونه گیری تصادفی ساده                                        د) نمونه گیری طبقه ای

41. علت این که بعضی از قوانین اجتماعی با شکست مواجه می شوند چیست ؟

الف) مردم جامعه از قوانین سرپیچی می کنند و قانون شکنی رواج می یابد.

ب ) قانون وضع شده با نیاز جامعه متناسب و منطبق نیست .

ج ) قانون گذار اجتماعی بدون آگاهی از وضع جامعه هر قانونی را تصویب می کند .

د ) قوانین جامعه در راستای سیاست گذاری های جامعه نیستند .

42. برای گروه هایی که با هنجارها و موازین فرهنگ غالب در جدال هستند آن را شدیداً طرد می کنند، چه اصطلاحی به کار می رود؟

الف) خرده فرهنگ               ب) ضد فرهنگ                 ج) ضربه فرهنگی                    د) تاخر فرهنگی

43. اصطلاح « فرهنگ » نخستین بار توسط ............................. مطرح شد.

الف) ماکس وبر                  ب) لسترواد                   ج) اسپنسر                           د) تایلور

44. مجموعه ای از بایدها و نبایدها ، هنجارها و ناهنجاری ها و آداب و رسومی که باعث انسجام جامعه می شود ................... نام دارد .

الف) فرهنگ                     ب) ارزش ها                     ج) سنت                        د) قوانین

45. سلام کردن ، خداحافظی کردن ، سه یا چهار وعده غذا خوردن مصداق کدام صورت هنجاری فرهنگی است؟

الف) ارزش ها                       ب) آداب و رسوم                            ج ) عرف                   د) عادت

46. چرا گریه نوزادان هنگام گرسنگی یا تشنگی یک نوع رفتار فرهنگی محسوب نمی شود؟ چون....

الف) پدیده اکتسابی است                                                   ب) پدیده غیر اکتسابی است

ج ) ویژگی رفتاری شاخص یک فرهنگ خاص است                     د) یاد گرفتنی است

47. کدام گزینه زیر رابطه موجود مان انواع گوناگون پدیده های اجتماعی را تبیین می کند؟

الف) مفاهیم                      ب) داده ها                         ج) نظریه                      د ) فرضیه

48. این که در عمل در بسیاری موارد ، تقلب و دروغ گویی در بازار معاملات رواج دارد ، نشانه کدام گزینه زیر است؟

الف) فرهنگ واقعی                  بی ) ضد فرهنگ                     ج) سازمان فرهنگ            د) خرده فرهنگ

49. این تعریف از کیست : « فرهنگ مجموعه درهم تافته ای است که در برگیرنده اعتقادات ، هنرها ، اخلاقیات .... است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد ؟

الف) هرسکویتس                  ب) مالینوسکی                   ج) کنت                       د) تایلور

50. کدام گزینه مربوط به تعریف هایی از فرهنگ می باشد ؟

الف) تعرف های توصیفی ، تاریخی ، روان شناختی ، اجتماعی

ب ) تعریف های تاریخی ، هنجاری ، توصیفی ، روان شناختی

ج ) تعریف های تکوینی ، میدانی ، توصیفی ، اجتماعی

د ) تعریف های توصیفی ، ساختی ، اجتماعی ، اسنادی

 

51. بخشی از فرهنگ که هنجارهای ویژه خویش را دارد و در عین حال به فرهنگ بزرگ جامعه وابستگی دارد .............. نام دارد .

الف) سازمان فرهنگ                     ب) خرده فرهنگ                   ج) عرف                د) آداب و رسوم

52. چنان چه عناصری غیر مادی فرهنگ نتوانند پا به پای عنصر مادی فرهنگ دگرگون شوند این وضعیت را چه می نامند؟

الف) قوم پرستی               ب) ضربه فرهنگی              ج) واپس ماندگی فرهنگی            د) نسبیت فرهنگی

53. به معیار تثبیت شده ای که باید در یک فرهنگ خاص وجود داشته باشد چه اطلاق می شود؟

الف) نظارات اجتماعی                 ب) هنجار                        ج) ارزش                    د) نهاد

54. در زمانی که کشوری از طرف نیروهای بیگانه دچار تهدید می شود ، توسط کدام پدیده فرهنگی می توان مردم را در مقابل دشمن متحد ساخت ؟

الف) دگرگونی فرهنگی                    ب) قوم پرستی               ج) فرهنگ پذیری             د) نسبیت فرهنگی

55. در کدام شیوه ارتباط نمادی ، آدمیان به ثبت تصاویری از گفتار می پردازند ؟

الف) زبان گفتاری        ب ) زبان نوشتاری                 ج) زبان جسمانی                   د) زبان حرکاتی 

56. کدام گزینه به دسته ای از عناصر فرهنگی منظم به هم اطلاق می شود ؟

الف) تاخر فرهنگی              ب ) وحدت فرهنگی                ج) مجموعه فرهنگی             د ) نسبیت فرهنگی

57. در نتیجه کدام زبان است که میراث فرهنگی جامعه محفوظ می ماند ؟

الف ) زبان نوشتاری                 ب) زبان گفتاری                  ج) زبان حرکاتی                 د) زبان جسمانی

58. از جمله صفات زبان جسمانی عبارتند از :

الف) تفکر و قدرت یادگیری ، تکلم ، استدلال و منطق    

ب ) تکلم ، اجتماعی بودن ، تفکر و قدرت یادگیری

ج ) تکنولوژی ، منطق ، تکلم ف حافظه و قدرت یادگیری

د ) استدلال ، تکلم ، اجتماعی بودن ، پیشرفت و تکنولوژی

59. ویژگی های فرهنگ در کدام گزینه عنوان شده است ؟

الف) فرهنگ عام ، ولی خاص است ، ثابت ولی نمتغیر است ، اختیاری ولی اجباری است.

ب ) فرهنگ متغیر ولی ثابت است ، اجباری ولی اختیاری است ، عام ولی خاص است .

ج ) فرهنگ اجباری ولی اختیاری است ، متغیر ولی ثبت است ، عمومی ولی خصوصی است .

د ) فرهنگ خاص است ، اختیاری ولی اجباری است ، عمومی ولی خصوصی است.

60. وقتی گفته می شود « شخص باید بتواند به صورت موثری با دیگران ارتباط برقرار کند » به کدام فرآیند اشاره دارد ؟

الف ) کنش متقابل ریستی و فرهنگی                               ب) تاثیر هنجارها بر شخص

ج ) هدف اجتماعی شدن                                               د) پویایی خود

61. کدام گزینه در مورد فرهنگ صحیح است ؟

الف ) دگرگونی در فرهنگ مادی کند تر از دگرگونی در فرهنگ غیر مادی است .

ب ) فن آوری مهم ترین عامل موثر بر دگرگونی های اجتماعی و فرهنگ است .

ج ) تغییر در محتوا و ساخت فرهنگ را فرهنگ پذیری گویند.

د ) مجموعه ای از اعتقادات تحمیلی از سوی صاحب نظران جامعه است .

62. دو زمینه جدا در هر فرهنگی وجود دارد که شامل :

الف ) فرهنگی مادی ، فرهنگی معنوی

ب ) فرهنگ عمومی ،فرهنگ خصوصی

ج ) فرهنگ مادی ، فرهنگ ارزشی

د ) فرهنگ معنوی ، فرهنگ سنتی

63. عبور از چراغ قرمز با وجود تاکید قوانین رانندگی بر توقف در مقابل آن به کدام یک از مفاهیم زیر دلالت دارد؟

الف ) فرهنگ آرمانی                ب) خرده فرهنگ                  ج) تاخر فرهنگی            د) فرهنگ موجود

64. به سازمان و عملکرد کارکردی منسجم همه عناصر و مجموعه های یک فرهنگ کدام مفهوم اطلاق می شود؟

الف) نظام فرهنگی             ب ) هنجار فرهنگی            ج) فرهنگ عمومی              د) یکپارچگی فرهنگی

65. احساسات ریشه دار و جا افتاده مشترک میان اعضای یک جامعه به کدام یک از هنجارهای زیر اشاره دارد؟

الف) ارزش ها                ب) شیوه های قومی                 ج) رسوم اخلاقی                 د) فرهنگ جامعه

66. گروه های اقلیت در برابر چیرگی و تبعیض گروه اکثریت از چه طریقی واکنش می دهند ؟

الف) اختلاط نژادی                                                 ب) کثرت گرایی فرهنگی

ج ) فرهنگ پذیری                                                  د) یکپارچگی

67. ............................... جریانی است که از طریق آن فرد با هنجارهای جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد .

الف) جامعه پذیری                ب) انتقال فرهنگی                     ج) ارزش ها                        د) قوانین

68. کدام جریان است که فد زمینه های فرهنگی را می شناسد و خود را با آن سازگار می کند؟

الف ) رسوم اخلاقی                   ب ) فرهنگ ذیری                ج) عرف                   د) تاخر فرهنگی

69. فرهنگ پذیری یک سویی یعنی .....

الف) جریان تاثیر ارزش ها و هنجارها یک طرفه است و تنها از جانب جامعه به سوی فرد می باشد .

ب ) عناصر فرهنگی به تدریج از سوی مردم به جامعه انتقال پیدا کرد و متناسب با شرایط جامعه می شود.

ج) در این جریان فرد با هنجارهای متضادی در جامعه روبهرو می شود و فرد نمی داند کدام هنجار را بپذیرد.

د ) فرد از طریق خانواده به عنوان میانجی با ارزش ها ، نهادها و اعتفادات فرهنگی جامعه آشنا می شود.

70. انتقال فرهنگ به صورت غیر مستقیم به صورت ......................... است که از طریق ابزار ......................... و ...................... انجام می گیرد.

الف ) الکتریک   - تصویری و کتبی                                 ب) مکانیکی ، صوتی و تصویری

ج ) الکتریکی – مصاحبه و تصویری                                  د) مکانیکی – تصویری و پرسشی

71. فرهنگی شدن طفل از طریق خانواده به چند طریق است ؟

الف) اختیاری و اجباری                                               ب) اجباری و آگاهانه

ج ) آگاهانه و ناآگاهانه                                                  د) اختیاری و آگاهانه

72. « منزلتی را که فرد از بدو تولد به دست می آورد و بیشتر مبتنی بر زمینه خانوادگی افراد» عبارت است از :

الف) منزلت اکتسابی        ب) منزلت انتسابی             ج) منزلت محقق      د) منزلت مبتنی بر شایستگی فرد

73. پس از خانواده مهم ترین عامل اجتماعی شدن کدام یک از عوامل زیر است ؟

الف) مدرسه              ب) رسانه های گروهی                  ج) هم سالان               د) گروه های مرجع

74. مهم ترین صورت خانواده در جوامع کشاورز چیست ؟

الف) خانواده گسترده       ب) خانواده هسته ای       ج) خانواده زن و شوهر ی         د) خانواده روستایی

75. وقتی شخصیت فرد قوام گرفته باشد ، خاصه فرهنگی را در خود جمع کند و شخصیت او براساس همین خاصه ها باشد از این فرایند به عنوان ...................... یاد می شود .

الف) فرهنگ پذیری        ب) فرهنگ پذیری یک سویی        ج) فرهنگ پذیری دو سویی       د) تاخر فرهنگی

76. کدام گزینه زیر برای اعضای جامعه مشخص می سازد که در یک موقعیت اجتماعی چه نوع رفتاری باید در پیش بگیرند و از چه نوع رفتاری باید پرهیز کنند ؟

الف) نظارت اجتماعی               ب ) مصوبات اجتماعی          ج) هنجارهای اجتماعی        د) اجتماعی شدن

77. رشد صنعت و موسسات بزرگ بازرگانی در کشورهای پیشرفته صنعتی ، تعداد اعضای کدام طبقه را افزایش می دهد ؟

الف) طبقه بالا                 ب) طبقه متوسط                 ج) طبقه کارگر                     د) طبقه پایین

78. کدام مورد جزء هنجارهای فرهنگی محسوب نمی شود؟

الف) عرف                     ب) آداب و رسوم                     ج) آرمان ها و اعتقادات                 د) ارزش ها

79. تصویر قالی ما از خانواده چگونه از بین می رود ؟

الف) مسافرت در جوامع مختلف                                         ب) مطالعه متون جامعه شناسی

ج ) راه حل مشخصی ندارد ، تصادفی است                             د) توجه به تنوع فرهنگی جوامع

80. اشکال فرهنگ پذیری دو سویه عبارتند از :

الف) مهاجرت های بین المللی ، برخوردهای تاریخی اقوام ، رسانه های گروهی جوامع

ب )سلطه استعمارگران بر مستعمرات ، برخوردهای اجتماعی ، گروه های فرهنگی .

ج ) برخوردهای تاریخی اقوام ، مهاجرت های بین المللی سلطه استعمارگران

د ) رسانه های گروهی جوامع ، تجارب گذشتگان ، مهارجرت های اقوام و تاثیر پذیری آن ها .

81. عناصر تشکیل دهنده فرهنگ با اقتباس از نظر « لسلی وایت » شامل :

الف ) ایدئولوژی – زبان – نوشتار – تکنولوژی – ساختار قوانین

ب ) زبان – الگوهای رفتاری – تکنولوژی – ساختارقوانین

ج ) احساسات – دیوان سالاری سازمانها – تکنولوژی – ابزار و امکانات

د ) ایدئولوژی – تکنولوژی – زبان – نهادها – سازمان ها و الگوهای رفتاری

82. نظریه « پس افتادگی فرهنگی را اولین بار ........................... مطرح کرد .

الف) تایلور                        ب) ماکس وبر                       ج) اگ برن                           د) وایت

83. ضوابط رسمی که پیشوانه شان تهدید به مجازات قانونی است ، چه نام دارد ؟

الف) عرفها                        ب) آداب و رسوم                         ج) فرهنگ                    د) قوانین

84. به شبکه وسیعی ا افراد اطلاق می شود که از طرق نیاکان مشترک ، زناشویی و فرزند پذیری به یکدیگر وابسته اند :

الف) گروه های قومی              ب ) خویشاوندی                  ج) چند همسری               د) اختلاط نژادی

85. پدید قوم مداری کدام عامل را تقویت نمی کند ؟

الف) احساس همبستگی گروه                                      ب) میهن دوستی

ج ) حفظ وضع موجود                                               د ) وفاداری و ملیت خواهی

86. کدامیک از موارد زیر جزء فرهنگ جهانی یا همگانی محسوب نمی شود ؟

الف) زبان                  ب) نظام آموزش و پرورش             ج) قوانین رانندگی              د ) عقاید دینی ویژه

87. نهاد آموزش و پرورش از چه طریقی در یک جامعه میان نسل ها به تداوم فرهنگ جامعه کمک
 می کند؟

الف) اشاعه فرهنگی                       ب) آموزش فرهنگ                 ج) انتقال فرهنگی             د) تمام موارد

88. کدام گزینه زیر ، از هر گونه مبادله فرهنگی و غنی سازی فرهنگ خودی ، جلوگیری می کند؟

الف) خرده فرهنگ                                          ب) نسبیت فرهنگی

ج ) قوم مداری                                              د ) پس ماندگی فرهنگی

89. در ارتباط با آثار نامطلوب دگرگونی اجتماعی ، کدام گزینه زیرممکن است موجب شود که کل جامعه از هم گسیخته شود؟

الف) دگرگونی سریع              ب) دگرگونی ناگهانی              ج) پس ماندگی فرهنگی        د) انتقال فرهنگی

 

 

90. .........................  در عین حال با فرهنگ کل جامعه هماهنگی دارد و از هنجارهای آن پیروی می کند.

الف) خرده فرهنگ                                                  ب) قوم مداری

ج ) نهادها                                                            د) گروههای اجتماعی

91. کدام دسته از مطالعات هستند که به بررسی خرده فرهنگها کمک می کنند ؟

الف) مردم شناسی – زیست شناسی                          ب) روان شناختی – زبان شناسی

ج ) زبان شناسی – مردم شناسی                               د) جامعه شناسی – زبان شناسی

92. قوم مداری در کدام گروه بیشتر است ؟

الف) جامعه سنتی – افراد با سواد – گروهی که عصبیت نیرومندی دارند .

ب ) افراد کم سواد – گروهی که تعصبات قبیله ای دارند – جامعه مدرن امروزی

ج ) جامعه مدرن – افراد تحصیلکرده – افراد میهن پرست و آرمان گرا

د ) گروهی که اختلاط نژادی دارند – جامعه سنتی – افراد با سواد و وطن پرست

93. از جمله کارکردهای قوم مداری شامل :

الف ) کارکرد مثبت قوم مداری – کارکرد ملی                  ب) کارکرد حماسه ایی – کارکرد منفی

ج ) کارکرد مثبت – کارکرد جمعی                                د ) کارکرد مثبت – کارکرد منفی

94. تقویت همبستگی اجتماعی ، احساس وفاداری به قوم و گسترش روح ملی جزء کدام کارکرد قوم مداری است؟

الف) کارکرد مثبت                ب) کارکرد حماسه ای                 ج) کارکرد منفی               د) کارکرد حزبی

95. پرچم جزء کدامیک از خصوصیات مشترک کشورها می باشد ؟

الف) قواعد رفتاری                                         ب ) ایدئولوژی فرهنگی

ج ) نمادهای فرهنگی                                      د ) اصول اعتقادی – رفتاری

96. رفتار انحرافی در هر جامعه ای با توجه به چه معیاری تعریف می گردد ؟

الف) قانون                                                           ب) نهادهای نظارتی

ج ) عامه مردم                                                       د) هنجارهای فرهنگی

97. هرسکویتس بزرگترین دستاورد انسان شناسی را چه می داند ؟

الف ) نسبیت فرهنگی                                      ب ) قوم مداری

ج ) آداب و سنن                                              د) انتقال فرهنگ

98. مجموعه ای منسجم از الگوهای فکری و رفتاری ، ویژگیهایی متناسب با ساختار جامعه را ............. گویند.

الف) تاخر فرهنگی                ب) هنجار فرهنگی                  ج) نسبیت فرهنگی            د) اصول اعتقادی

99. به عقیده ........................ هر گونه قضاوت ارزشی و معیار اخلاقی در ارزیابی پدیده های فرهنگی مردود است .

الف) ویلیام جیمز                      ب) دور کیم                     ج) وایت                      د) ویلیام گراهام

100. از نظر دور کیم مجموعه ای از اصول پیچیده که در جامعه وجود دارد و بر رفتارافراد حاکم است چه نام دارد؟

الف) نهاد اجتماعی                   ب) ساختار اجتماعی               ج) الگوهای اجتماعی       د) فرهنگ اجتماعی

101. منظور از ادغام در جذب اقلیتها چیست ؟

الف) آمیختن دو فرهنگ               ب) آمیختنم دو نژاد                  ج) یکپارچگی                د) وحدت ملی

 102. یک مزرعه مصداق کدام گزینه است ؟

الف) عنصر فرهنگی                    ب) قوم مداری                 ج) هنجار فرهنگی            د) مجموعه فرهنگی

103. از دیدگاه بسیاری از جامعه شناسان نهاد مجموعه ...........................

الف) ارزشها                     ب ) فعالیتها                          ج) نقشها                        د) اهداف

104. در این فرایند کنش های متقابل و تجربه های اجتماعی بر اثر تکرار ، انتظام می یابند و. بصورت نهاد اجتماعی ثابت می شوند .

الف) نهادی شدن                   ب) اجتماعی شدن                 ج) بومی شدن                 د) فرهنگی شدن

105. کدام گزینه به ویژگیهای نهاد اشاره دارد ؟

الف) دارای هدف – الگوهای رفتاری – ساختار ویژه و منسجم – واحد مستقل

ب ) پردوام – ارزشهای اجتماعی – الگوهای رفتاری – وابسته به فرهنگ

ج ) نقشهای جمعی – ساختار ترکیبی – واحد مستقل – ارزشهای اجتماعی

د ) دارای سلسله مراتب – الگوهای رفتاری – ساختار ویژه – دارای هدف

106. چرا الگوهای رفتاری جا افتاده در نهادها به صورت بخشی از سنت فرهنگی یک جامعه در می آیند؟

الف) چون هدف هر نهاد برآوردن نیازهای اجتماعی خاص است

ب ) چون آرمانهی نهاد ، پذیرفته اکثریت عظیمی از جامعه است .

ج ) چون مبانی اجتماعی نهادها گسترده اند

د ) چون نهادها به عنوان واحد مستقل به نبت پایدارند

107. کدام مورد جزء کارکردهای عمده نهادها نیست ؟

الف ) به طور نسبی پایدارند  ب ) دارای ساختار مخصوص هستند

ج ) تنظیم رفتارها و نظارت بر آنها      د ) تشخیص مناسبترین نقشها

108. استفاده از کلاه ایمنی توسط موتور سواران ، توقف پشت چراغ قرمز با توجه به عدم حضور پلیس ، مثالهایی برای کدام اصلاح زیر است ؟

الف) ویژگیهای نهادها                  ب) کارکردهای بنیادی نهادها         ج) نهادمندی           د) نهاد اجتماعی

 

109. ویژگیهای عام نهادها کدامند ؟

الف) ایدئولوژی ، کارکرد ، هدف                           ب) قواعد رفتار ، نهادمندی ، ثبات

ج ) دارای هدف – ثبات – ایدئولوژی                      د ) نمادهای فرهنگی – قواد رفتار – نقش اجباری

110. در یک جامعه روستایی کانونی ترین نهاد اجتماعی کدام است ؟

الف ) دین                                                 ب ) اقتصادی

ج ) خانواده                                                 د ) آموزش و پرورش

111. اولین هدف هر نهاد چیست ؟

الف) الگوهای ثابت رفتار                                        ب) گسترده کردن بنیادهای اجتماعی

ج ) ارضای نیازهای اجتماعی معین                            د) نظارت بر رعایت قواعد رفتار

112. چرا میان نهادهای مختلف ، روحیه رقابت وجود دارد ؟

الف) به دلیل اشتراک در کارکردهای اساسی                     ب) به دلیل اشتراک در قواد رفتار و نقشها

ج ) به دلیل اشتراک در مقوله نمادهای فرهنگی                  د) به دلیل اشتراک در اصول اعتقادی

113. دو جنبه اصلی نهاد عبارتند از :

الف) ساخت – عملکرد             ب) شرایط – رویکرد             ج) ساخت – کارکرد          د) عملکرد – ساخت

114. به مجموعه خدمات پزشکی و پرستاری بیماران ......................... و مجموعه ای از پزشکان فکادر فنی بیمارستان .................. گویند.

الف) نهاد – موسسه                   ب) بیمارستان – نهاد               ج) موسسه – نهاد          د) نهاد – حزب

115. مجموعه ای از افراد که میان آنها روابط پایداری وجود دارد و در بعضی عقاید و احساسات با هم شریک هستند..................... گویند.

الف) نهاد اجتماعی                  ب) گروه اجتماعی                ج) همسالان                   د) خویشاوندی

116. این تعریف شامل کدام گزینه است ؟ « تجمعی از مردم که تحت تاثیر محرک واحدی گردهم می آیند آمده و میان آنها رابطه مجاورت مکانی است».

الف) انبوه تجمع                                                     ب) قوم مداری 

ج ) گروه اجتماعی                                                    د) جنبش

117. به نوعی دیگر از گردهمایی افراد اطلاق می شود که روابط پایدارتر ، اعمال و رفتارافراد بر نظم و تفکر استوار است ؟

الف) گروه اجتماعی                                                 ب ) عامه مردم

ج ) انبوه تجمع                                                       د ) نهاد اجتماعی

118. کدام گزینه در برگیرنده ویژگیهای گروه اجتماعی نمی باشد؟

الف) هدف مشترک – تداوم نسبی                            ب ) کنش متقابل اجتماعی – عواطف مشترک

ج) ارتباط متقابل – اهداف مشترک                            د) انسجام گروهی – ایدئولوژی فردی

119. خرده فرهنگهای قومی ، زبانی ، عقیدتی ، از جمله ملاکهای ......................... می باشد.

الف) فرهنگ پذیری                 ب) قوم مداری                    ج) تجانس فرهنگی              د) گروه اجتماعی

120. در کدام گروه ، روابط افراد ، رسمی ، خشک  و منطقی است و دامنه آن محدود است؟

الف) گروه نخستین                  ب) گروه دومین                   ج) گروه رسمی             د) گروه سومین

121. انواع گروه های اجتماعی در کدام گزینه مطرح شده است ؟

الف ) گروه مرجع – گروه فشر                                    ب ) گروه عامه مدم – گروه داوری

ج ) گروه فشار – گروه عامه مردم                                  د) گروه مرجع – گروه آزاد

122. نوع ایده آل خانواده در آمیکای شمالی کدام است؟

الف) خانواده هسته ای                 ب) خانواده گسترده             ج) خانواده پدر سالاری        د) خانواده سنتی

 

123. نهادهای اجتماعی از این جهت با سازمانهای رسمی متفاوتند که :

الف) تجمعاتی از مردمند                                         ب) نظامهایی از هنجارها و ارزشهاست

ج)همیشه با دیوانسالاری همراه است                            د) در تعداد محدودی از جوامع یافت می شود

124. رواج یافتن یک سبک زندگی جدید در جامعه که از یک فرهنگ خارجی اقتباس شده چه نام دارد؟

الف) ابداع                     ب) برنامه ریزی                      ج) اشاعه                        د) پیشرفت

125. به تعدادی از افراد که در نوعی الگوی کنش متقابل ، منظم و پایدار و تکراری سهیم اند ، چه می گویند؟

الف) تجمع                               ب) صف                             ج) رده                            د) گروه

126. کدامیک از کارکردهای خانواده در جوامع صنعتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟

الف) تغذیه اعضای خانواده                                       ب) برآوردن نیازهای روانی و عاطفی

ج) تولید وسایل مورد نیاز                                         د) آموزش مهارتهای کاری

127. واحد رایج خانوادگی در بیشتر کشورهای امروزی کدام مورد زیر است ؟

الف) هسته ایی                    ب) چند زنی                     ج) گسترده                        د) چند همسری  

128. کدامیک از گروههای اجتماعی زیر گروه نخستین می باشد ؟

الف) احزاب                      ب) شرکت تعاونی                       ج) خانواده                   د) مدرسه

129. گروه نخستین نمایانگر کدام مفهوم زیر است ؟

الف) اجتماع                      ب) جامعه                ج) گروه بیرونی                      د) نهاداجتماعی

130. کدام گروه است که به شکل گیری شخصیت و تصویر افراد از خودشان یاری می رساند و در مواقع فشار روانی و درگیری به شخص ایمنی می بخشد ؟

الف) گروه ارادی                   ب) گروه مرج                      ج) گروه خودی                  د) گروه نخستین

131. کدام گزینه زیر باعث می شود که خانواده گسترده به مهمترین شکل خانواده در جامعه کشاورزی تبدیل شود؟

الف) اجتماعی کردن فرزندان                                   ب) ازدواج براساس قرار و مدار خانواده طرفین

ج) ضرورت همبستگی بین اعضا                                   د) تامین ناتوانان و سالمندان

132. تفاوت اصطلاح خانواده با خانوار در این است که :

الف) در خانواده روابط خویشاوندی وجود ندارد ، در خانواده روابط خویشاوندی وجود دارد

ب) خانواده با هم زندگی نمی کنند و فامیل هستند ، در خانوار افراد با هم زندگی نمی کنند فامیل نیستند.

ج) خانواده افراد رابطه خویشاوندی دارند با هم زندگی می کنند، خانوارافراد با هم زندگی می کنند خویشاوند نیستند .

د) خانواده افراد دارای هزینه مشترکی هستند ، در خانوار افراد هزینه و مکان مشترکی ندارند .

133. چرا خانواده گسترده  سست تر و ضعیف تر از گذشته شده است ؟

الف) مهارجرت از روستا ، مصرفی شدن افراد و گسترش علم

ب ) جابجایی جغرافیایی ، جایگزینی گروههای رسی و امکان تحرک

ج ) ضعف اعتقادات ، نظام آموزشی و رسانه های جدید

د ) خود خواهی ، تخصص گرایی و آموزش ناکافی

134. به وسیله کدام گزینه زیر می توان مناسباتی را که میا خانواده ها موجود است ، سازمان داد و مشخص کرد؟

الف) خانواده گسترده          ب) چند همسری              ج) قواعد انتخاب همسر             د) نظم خویشاوندی

 

 

135. خانواده ...................... خانواده ای است که براساس بستگیهای نسبی و سببی استوار است شامل چند گروه خونی و زناشویی است؟

الف) هسته ای                                                          ب) گسترده

ج ) مستقل زن و شوهری                                             د) عشایری

136. در کدام نوع خانواده است که به دلیل انزوای جغرافیایی و ویژگیهای محیط ، شخصیت فردی و دموکراسی اهمیت دارد؟

الف) خانواده پدر سالاری                                               ب) خانواده ناپایدار 

ج) خانواده شخصیت پرور                                              د ) خانواده هسته ای

137. در ایران چند نوع خویشاوندی وجود دارد ؟

الف) نسبی ، سببی ، رضاعی                                    ب) نسبی ، رضاعی ، قومی

ج ) نژادی ، سببی ، نسبی                                       د ) رضاعی ، نژادی ، سببی

138. در خانواده سنتی چه وظایفی بر عهده خانواده است ؟

الف) تعلیم و تربیت ، تامین نیازها ، حرفه و فن            ب ) تولید ، حرفه و فن ، تعلیم و تربیت

ج) تولید ، تامین مکان ، حرفه و فن                           د) کسب مهارت ، تولید ، تعلیم و تربیت

139. ......................... به معنای انتظاراتی تلقی می شود که شخص دارنده موقعیت اجتماعی ، باید آن را برآورده سازد؟

الف) نقش                         ب) الگو                        ج) وظیفه                          د) شغل

140. انواع نقشها عبارتند از :

الف) نقش محول – نقش انتسابی                                 ب) نقش محول – نقش محقق

ج ) نقش خویشاوندی  -  نقش محول                            د) نقش محقق – نقش انتسابی

 

141. در جامعه صنعتی ، کدام پایگاه برای اکثریت جمعیت ، بسیار مهم می باشد ؟

الف) محول                    ب) انتسابی                    ج) محقق                      د) خویشاوندی 

142. در کدام نقش است که فرد آن نقش را با ذوق و ابتکار خود دگرگون می کند و به روشی که تمایل دارد، عمل می کند؟

الف) نقش محقق                  ب) نقش اکتسابی                 ج) نقش محول              د) نقش انتسابی

143. اگر فردی در انجام نقشی به دلیل انتظارات متفاوت ، دچار مشکل شود. برای او چه حالتی پیش می آید ؟

الف) دلسردی از نقش                 ب) فشار نقش               ج) شبکه نقش ها                 د ) بازی نقش ها

144. حاصل تعدد نقش ها را اصطلاحاً ........................ گویند .

الف) تضاد نقش ها                    ب) تنوع نقش ها                   ج) دگرگونی نقش ها            د) کیفیت نقش ها

145. دلسردی از نقش حاکی از کدام ویژگی ایفای نقش نیست ؟

الف) بی تفاوتی                        ب) ناتوانی                          ج) تنفر                    د) رغبت فراوان

146. فوتبالیستی که در میدان بازی به حرکات اضافی با توپ می پردازد ، ایفاگر کدام نقش است؟

الف) محقق                        ب) محول                           ج) تعارض نقشی                   د) نمایشی

147. کدامیک از ویژگی های زیر متعلق به پایگاه انتسابی افراد نیست ؟

الف) جنس                        ب) سن                         ج) تحصیلات                      د) نژاد

148. شیوه ای که جامعه از ما انتظار دارد که نقش خود را آنچنان ایفا کنیم چه می گویند؟

الف) نقش محقق                    ب) نقش محول                    ج) نقش اجتماعی               د) نقش عام

149. در کدام مورد خانواده نهاد کانونی است ؟

الف) حومه نشینی               ب) جامعه روستایی                ج) جامعه شهری             د) جامعه عشایری

150. به انتقال فرد یا گروه از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر ......................... گویند .

الف) سلسله مراتبی                  ب) انتساب شغلی              ج) تحرک اجتماعی            د) ارتقاء موقعیتی

 

151. انواع تحرک اجتماعی .......................... و .................................. می باشد .

الف) تحرک اجتماعی طولی – افقی                      ب) تحرک اجتماعی عمودی – افقی

ج ) تحرک اجتماعی مقطعی – عرضی                    د) تحرک اجتماعی افقی – دامنه ای

152. کدام جوامع ممکن است فشارهای روانی و سرخوردگیهایی به بار آورند ؟

الف) جوامع باز                                         ب) جوامع بسته

ج) جوامع روستایی                                      د)جوامع مبتنی بر نظام کاستی

153. انمتقال فرد از یک پایگاه به پایگاه اجتماعی ناهمانند ................................  نام دارد .

الف) تحرک عمودی               ب) تحرک افقی                  ج) تحرک مقطعی             د) تحرک میانی

154. از جمله عوامل موثر در تحرک اجتماعی در کدام گزینه است ؟

الف) شغل – تشکیل خانواده   - تحصیلات – مهاجرت

ب ) شغل – تحصیلات – ازدواج – ثروت

ج ) تحصیلات – ثروت – مقام اجتماعی – خانواده

د ) خانواده – شهرت – ازدواج – ثروت

155. کدام گزینه زیر صحیح است ؟

الف ) جامعه های صنعتی به عنوان جامعه بسته نامیده می شود امکان تحرک اجتماعی در آن نیست.

ب) در جوامع صنعتی چون امکان تحرک اجتماعی بیشتر از جوامع دیگر است پس جامع ه باز نام دارد.

ج) جامعه های مدرن امروز ی بالا ترین میزان شغلی به عنوان جامعه باز مطرح می شوند .

د) جامعه های صنعتی از لحاظ تکنولوژی پیشرفت دارند ولی تحرک اجتماعی ندارندپس بسته هستند.

 

 

156. انواع جوامع از لحاظ تحرک اجتماعی عبارتند از :

الف) جامعه باز – بسته – کاهش – گسترده

ب ) جامع بسته – باز – نیمه باز – تولیدی

ج ) جامعه باز – بسته – کاستی – نیمه باز

د ) جامعه تولیدی – گسترده – کاهستی – بسته

157. کدامیک از عوامل زیر در تحرک نزولی نقش مهمی ایفا نمی کند؟

الف) ازدواج در سنین جوانی                                     ب) تولد در یک خانواده پر جمعیت

ج) درآمد پایین                                                      د) تحصیلات ناکافی

158. کدام نقش زیر دقیقاً مشخص شده و مقتضیات رفتاری معینی دارد ؟

الف) شخصیت بازنسشته                     ب) کارمند دولت                  ج) دوست                د) همسر

159. کدام مورد از عوامل تحرک نزولی در افراد نیست ؟

الف) تحصیلات ناقص                                  ب ) فشار روحی و احساس محرومیت

ج ) بحران اقتصادی و شغلی                           د) تولد در خانواده پر جمعیت

160. این اعتقاد که آمریکا بیشترین امکان تحرک اجتماعی را دارد توسط چه کسانی مطرح می شود؟

الف) مردم آمریکا و اروپا                                    ب) پژوهشگران علوم اجتماعی

ج ) توسط نخبگان آمریکا                                   د ) همه مردم جهان

161. کدام دسته از افراد زیر فرصت بیشتری تحرک عمودی دارند؟

الف) افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند

ب ) افرادی که مزایای آنی را به منافع آتی ترجیح می دهند

ج ) افرادی که در خانواده های کم جمعیت متولد می شوند

د ) افرادی که با فردی از طبقه خودشان ازدواج می کنند

162. چرا که در یک جامع صنعتی شهری منزلت اکتسابی برای اکثریت مردم مهمتر از منزلت انتسابی است ؟

الف) بخاطر ارزش مهارتهای تخصصی                    ب) بخاطر فشاهای سیاسی

ج ) به علت رواج بیکاری                                   د) الزام خانواده

163. در جامعه طبقاتی باز ، پایگاه اجتماعی فرد مبتنی است بر :

الف) حمایت                                              ب) وراثت 

ج ) لیاقت و پشتکار                                     د ) ثروت 

164. انتقال فرد از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر در همان سطح ، کدام نوع تحرک اجتماعی است؟

الف) تحرک عمودی                                            ب) تحرک افقی  

ج ) تحرک عرضی                                               د) تحرک صعودی

 

 

 

 

 

 


مجموعه سوالات چهار گزینه ای علم النفس
ساعت ٤:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۱   کلمات کلیدی:

 

واحد همدان

 

 

مجموعه سوالات چهار گزینه ای

علم النفس

از دیدگاه دانشمندان اسلامی

(کندی، فارابی، بوعلی سینا، غزالی)

 

 

1- در قرآن نفس ابتدا به چه معنایی آمده است؟

الف)شخصیت تکامل یافته                                   ب) جان یا حیات حیوانی

ج) اصل ثابت انسانی و خودآگاهی                          د) نفس حیوانی یا نفس تعالی یافته

2- نفس ............................ است.

الف) جوهر                     ب) عرض                        ج) حادث                      د) قدیم

3- «نفسی که در مسیر ظهور و فعلیت حرکت کرده و متکامل می شود» در برگیرنده کدام گزینه است؟

الف)روان با نفس انسانی                                ب) نفس حیوانی یا تعالی نیافته

ج) اصل ثابت انسانی و خودآگاهی                     د) وجدان نفسانی یا خودآگاهی

4- بحث درباره نفس به کدام علم واگذار شده است؟

الف)روانشناسی                  ب) فلسفه                   ج)روان درمانی                   د) جامعه شناسی

5- نفس چگونه می تواند شخصیت خود را شکل دهد؟

الف) با مجموعه حالات روانی که خاصیت ادراکی، انفعالی، افعالی دارد

ب)با مجموعه حالات روانی و جسمانی که فقط خاصیت درک محیط را دارد.

ج) با مجموعه حالات روانی که از فطرت و ذات خود فرد ناشی می شود.

د) با مجموعه حالات غریزی که تحت انفعالات درونی فرد می باشد.

6- بوعلی سینا در کتاب مشهود خود ........................ درباره نفس و ماهیت آن به مباحثی پرداخته است.

الف) قانون                     ب)اشارات                       ج)شفاء                          د)اثبات النبوه

7- فلاسفه در بحث نفس معتقدند که ..........................

الف) عبارتست از حالات روانی یا کیفیات نفسانی

ب)عبارتست از سازگاری روان برای حیات بدن

ج)جوهری مستقل از بدن که دارای قوایی است

د) چون نوری از انوار باری تعالی که عمق و طول دارد.

8- «نفس نخستین استکمال جسم طبیعی بالقوه است که دارای حیات است» این سخن از کیست؟

الف) فارابی                    ب) کندی                      ج) ابوعلی سینا                        د) غزالی

9- روش کار بوعلی سینا درباره ماهیت نفس و بدن از امور ......................... .

الف) نامشهود و معقول آغاز به امور محسوس و مشهود می رسد.

ب) از امور محسوس و مشهود آغاز و به امور نا مشهود اما عقول می رسد.

ج)از امور نامشهود و معقول آغاز به امور تجربی و حسی می رسد.

د) از امور ادراکی و معقول آغاز به امور قابل مشاهده می رسد.

10- کندی درباره نفس اساساً پیرو ............. بوده است.

الف) ارسطو و حکمای پیرو مکتب او                         ب) افلاطون و طرفداران مکتب او

ج) بوعلی سینا و عقاید شرعی او                              د) سقراط و ارسطو و طرفدارانش

11- به عقیده کندی قوه حساسه در چه موجوداتی وجود دارد؟

الف) تنها در حیوان                  ب) تنها در انسان                 ج) در همه حیوانات                 د) در نباتات

12- کندی طبیعت نفس را چه می داند؟

الف) جوهری بسیط، الهی و روحانی است.

ب) جوهر است بسیط اما دارای عمق

ج) طول و عرض و عمق دارد و نوری از انوار الهی است

د) طول و عرض ندارد، اما عمق دارد و نور الهی است.

 

13- به اعتقاد کندی قوای بزرگ نفس کدام است؟

الف) غریزی و عقلی              ب) حسی و عقلی             ج) غضبی و شهودی               د) شهودی و عقلی

14- جمله «ای انسان نادان آیا نمی دانی که بقای تو در این جهان لُمحه ای بیش نیست» از کیست؟

الف) ارسطو                   ب) افلاطون                      ج) ابن سینا                          د) کندی

15- چه کسی قوای نفس را به دو قوه حسی و عقلی تقسیم کرد؟

الف) افلاطون                     ب) غزالی                           ج) کندی                          د) فارابی

16- از نظر کندی کدامیک از اعضای بدن، آلت مشترک بین حس و عقل است؟

الف) بینایی                      ب) شنوایی                    ج) لامسه                        د) مغز

17- از نظر کندی، علاقه و ارتباط «نفس با جسم» چگونه است؟

الف) ذاتی                      ب) مُباین                         ج) ظاهری                           د) عارضی

18- کدام فیلسوف برای نخستین بار تعریف مشخص، سنجیده و روشنی درباره نفس بیان نمود؟

الف) فارابی                     ب) ارسطو                            ج) ابن رشد                            د) کندی

19- به عقیده .............. علاوه بر انسان و حیوان، افلاک نیز دارای نفس هستند؟

الف) ارسطو                     ب) فارابی                         ج) افلاطون                             د) غزالی

20- از دیدگاه کندی قوه احساسه در کدام دسته از موجودات وجود دارد؟

الف) انسان               ب) همه موجودات                  ج) حیوانات                     د) انسان و حیوان

21- فارابی دسته آخر نفوس که معارف را نشناخته اند و به درجه عقل .......... نرسیده اند و همچنان نیازمند به ماده هستند.

الف) بالفعل                       ب) فعال                           ج) مستفاد                              د) ممکن

 

22- در نظر فارابی ، قوای محرک اعضای انسان و حیوان چه نامیده می شود؟

الف) شهویه و غضبیه                 ب) نامیه و غضبیه                 ج) غاذیه و نامیه                 د) غاذیه و شهویه

23- کتاب «اهل المدینه الفاضله» از کیست؟

الف) کندی                      ب) ابن سینا                             ج) فارابی                               د) ابن رشد

24- دیدگاه فارابی در مورد «نفس فلکی» کدام است؟

الف)یکسان بودن آن با نفس حیوانی                               ب) مغایر بودن آن با نفس انسانی

ج) یکسان بودن آن با نفس نباتی                                   د) یکی بودن نفس فلکی با نفس انسانی

25- طبقه بندی قوای نفس از نظر فارابی به ترتیب کدام است؟

الف) منمیه- محرکه- مدرکه- ناطقه                               ب) منمیه- مدرکه- محرکه- متخیله

ج) منمیه- متخیله- محرکه – مدرکه                               د) منمیه- محرکه-متخیله- مدرکه

26- چه کسی می گوید نباید مانند افلاطون بگوییم که نفس پیش از بدن موجود بوده است؟

الف) ابن سینا                    ب) فارابی                        ج) شیخ اشراق                           د) کندی

27- قوای نفس برای طبقه مادون خود ........ وبرای طبقه مافوق .......... است.

الف) صورت- صورت               ب)صورت- ماده                     ج) ماده- ماده                  د) ماده- صورت

28- بوعلی سینا نفس را به معنای وسیع کلمه ....... در نظر گرفته است.

الف)واحد و روحانی                   ب)جوهری و مرکب                    ج) مبدأ و حرکت             د) مجرد فاقد حرکت

29- کدامیک از حکما معتقد بودند که «بدن زندان نفس» است؟

الف) فیثاغورث، افلاطون، دکارت                          ب) ارسطو، فیثاغورث، سقراط

ج) ابن سینا، کندی، افلاطون                               د) فارابی، فیثاغورث، دکارت

 

30- «نقش از موم جدا شدنی نیست، نقس نیز نمی تواند از بدن جدا شود» این جمله از کسیت؟

الف) افلاطون                     ب) سقراط                           ج) ارسطو                         د) فیثاغورث

31- ابن سینا در بیان حدّ نفس آنرا قوه، صورت و کمال خوانده و گفته...

الف) نفس کمال جسم آلی است                                            ب) نفس استکمال جسم آلی است

ج) نفس نخستین استکمال جسم طبیعی است                           د) نفس صورت بدن و جلوه نور الهی است

32- به عقدیه .............. نفس استکمال جسم آلی است.

الف)غزالی                   ب) فارابی                           ج) ابن سینا                                د) ابن رشد

33- کمالات ابن سینا در خصوص نفس به دو قسمت ............... و ............ تقسیم می شود.

الف)کمالات مادی- معنوی                                ب) کمالات جسمی- روحی

ج) کمالات انسانی- حیوانی                                 د) کمالات اصلی- عارضی

34- در کدامیک از کمالات ابن سینا است که« به غیر از خودش نیازمند دیگری نیست و کمالات دیگر منسوب به آن است»؟

الف) کمال نفسانی                ب) کمال اصلی                        ج) کمال معنوی                 د) کمال عارضی

35-«برندگی شمشیر تابع خود شمشیر است و افعال حیاتی پیرو جان در بدن هستند»، این جمله اشاره دارد به:

الف)کمال عارضی تابع کمال اصلی است                               ب) کمال اصلی تابع کمال عارضی است

ج) کمال عارضی خود مستقل از کمال اصلی است                     د) کمال اصلی و کمال عارضی تابع یکدیگرند

36- نفس در دایره کدامیک از کمالات بوعلی سینا قرار دارد؟

الف) کمال عارضی              ب) کمال اصلی                 ج) کمال معنوی                    د) کمال جسمانی

37- ابن سینا در مطالعه نفس از چه شیوه ای سود می جست؟

الف)شهودی                      ب) تجربی                             ج) فلسفی                             د) کیفی

38- بر اساس دیدگاه بوعلی سینا کدام یک از موارد زیر حواس باطنی است؟

الف)ادراک حسی                   ب) حس مشترک                   ج) قوه میل و آرزو                   د) قوه غضب

39- نفس انسانی بوعلی شامل دو عقل ................. و ..................... است.

الف)بالفعل – هیولانی             ب) مستفاد- عملی              ج) هیولانی – نظری                د)عملی- نظری

40- از نظر ابن سینا اقسام نفس انسانی کدام است؟

الف)حافظه – مفکره              ب) عامله- عالمه              ج) مستفاد – بالفعل                   د) هیولانی- بالملکه

41- این سینا مسأله تعارض بین نفس و بدن را از چه طریقی حل می کند؟

الف)اتحاد نفس بدن                   ب) بقای نفس                    ج) فنای نفس                   د) فنای جسم نفس

42- کدام دانشمند اسلامی به معنای عام«نفس» را (مبدأ حرکت) در نظر گرفته و کائنات را واجد آن می داند؟

الف)فارابی                      ب) غزالی                                 ج) کندی                               د) ابن سینا

43- در بحث از قوای باطن، بوعلی یادآور می شود که:

الف)آلات جسمانی احتیاج دارند که جای هر یک از آنها در جسم معلوم باشد

ب) آلات جسمانی احتیاج دارند که جای هر یک از این آلات در مغز باشد و هست

ج) آلات جسمانی نیاز دارند که کار بدن را انجام دهند که نباشد فعلی صورت نپذیرد

د) آلات جسمانی وجود ندارند بلکه هر آنچه که انجام می دهیم تابع کار مغز است

44- کدامیک از حکمای زیر معتقدند«هر حرکتی از بدن سر می زند مصدر آن نفس است اگر چه حرکت غریزی باشد».

الف)غزالی                            ب) فاربی                         ج) بوعلی سینا                                د) کندی

45- ابوعلی سینا صدور کدامیک از حالات زیر را ذاتاً از بدن می داند؟

الف)شهوت                            ب) خواب                            ج) تفکر                          د) غم و اندوه

46- ابن سینا معتقد است که وقتی عقل از قوه استعداد محض خارج شود به مرتبه عقل .... می رسد.

الف)بالفعل                      ب) بالملکه                         ج) مستفاد                            د) هیولانی

47- ابن سینا بر خلاف ..... معتقد است که نفس بدون نیاز به بدن معقولات را درک می کند.

الف)افلاطون                     ب) ارسطو                        ج) بقراط                            د) سقراط

48- غزالی هنگامی که میان جسم و نفس فرق می گذارد تابع رأی چه کسی است؟

الف)ابن خلدون                      ب) فارابی                       ج) ملاصدرا                       د) بوعلی سینا

49- به عقیده بوعلی تعلق کامل نفس و بدن و همکاری نزدیک آنها فقط تا ............... باقی و برقرار می ماند.

الف)آستانه معقولات                 ب) درک مجردات               ج) احوالات دماغ              د) حدوث مزاجها

50- از نظر ابن سینا معرفت برای انسانم حاصل می شود از طریق ................

الف)اتصال نفس ناطقه به عقل مستفاد                                    ب) اتصال نفس ناطقه به عقل فعال

ج) تابش عقل مستفاد در عقل هیولانی                                    د) تابش عقل بالملکه در عقل هیولانی

51- از دیدگاه ابن سینا و غزالی بدن چه نوع علیتی نسبت به نفس دارد؟

الف)صوری                          ب) نمائی                             ج) فاعلی                           د) قابلی

52- غزالی برای خلود نفس استناد می کند به ........

الف)آیات قرانی                       ب) اراده خدا                     ج) دو گانگی بدن و روان                 د) دلایل تعقلی

53- برهانی را که غزالی در اثبات نفس از بوعلی سینا گرفته، کدام است؟

الف)استمرار                           ب) سلطه نفس بر جسم                      ج) معکوس                        د) مقسم

54- چه کسی بر دلایل ابن سینا در مورد خلود نفس دلیل شرعی آورد؟

الف) افلاطون                     ب) ارسطو                            ج) کندی                               د) غزالی

 

55- دلایل غزالی در مورد خلود نفس چسیت؟

الف) پس از مرگ نفس کمال بیشتر نمی یابد                                         ب) کمال نفس تنها در دنیا است

ج) نفس پذیرای علم نیست و بسیط است                                               د) نفس پذیرای عدم است

56- در آیه شریفه (یسئلونک عن الروح قل من امر ربی) از دیدگاه غزالی روح یعنی:

الف) جوهر فنا پذیر                     ب) جوهر زوال پذیر                  ج) جوهر غیر ثابت               د) نفس ناطقه

57- کدام فیلسوفان در تعریف نفس تقریباً متف النظرند؟

الف) ارسطو، غزالیو ابن سینا                                                  ب) غزالی، بوعلی سینا، فارابی

ج) غزالی، ارسطو، کندی                                                        د) فارابی، ارسطو، کندی

58- در دیدگاه غزالی رابطه روح با جسم و بدن به وسیله روح .................. تحقق می یابد.

الف) طبیعی                            ب) انسانی                      ج) نباتی                       د) حیوانی

59- او می گوید: نفس جوهر قائم به ذات خود است.

الف) غزالی                     ب) ملاصدرا                       ج) افلاطون                        د) فارابی

60- « نفس وابسته به بدن نیست» با توجه به این جمله کدام گزینه صحیح است؟

الف) نفس از نظر بقا و فنا به بدن متعلق است، پس با فنای بدن نابود می شود.

ب) نفس نه متصل به بدن است نه منفصل، با فنای بدن، نفس فنا نمی شود

ج) نفس در اتحاد با بدن است پس بعد از فنا بدن روانه جسم دیگری نمی شود.

نفس با فنای بدن، فانی نمی شود بلکه تعلق آن به بدن به وجود الهی متکی است

61- از دیدگاه غزالی خزانه حس مشترک کدام قوه است؟

الف) وهم                        ب) شهویه                          ج) شوقیه                         د) خیال

 

62- این سخن که « روح جوهری است لایتجزّا» از کیست؟

الف)کندی                       ب) غزالی                              ج) فارابی                           د) ابن رشد

63- چه کسی معتقد است: الف) نفس پذیرای عدم نیست، ب) نفس وابسته به بدن نیست، ج) نفس بسیط نیست.

الف)غزالی                        ب)شیخ اشراق                           ج) ابن رشد                        د) ارسطو

64- نفوسی که به مشاغل بدن عشق ورزیده اند ...... .

الف) به مقام وصل نمی رسد و در رنج ذاتی به سر می برد

ب) به مقام وصل می رسند اما بعد از سپری کردن رنج عرضی

ج) به مقام وصل نمی رسند بلکه رنج عرضی و غریب شامل آنهاست

د) به مقام وصل می رسند بدون آن که هیچگونه رنج ذاتی کشیده باشند.

65- بوعلی سینا در حدوث نفس و علاقه آن به بدن اعتقاد دارد که بدن به علت .................... نیست بلکه علت  ......................... است.

الف) فاعلی نفس- قابلی نفس                                            ب) قابلی نفس- جوهری نفس

ج) قابلی نفس- فاعلی نفس                                                د) فاعلی نفس- جوهری نفس

66- چه کسی نظر ارسطو را که نفس را صورت جسم می داند، مردود می شمارد؟

الف)افلاطون                         ب) ابن رشد                           ج) غزالی                       د) فارابی

67- روانشناسی جدید از ورود به مباحث نفس پرهیز می کند، زیرا......... .

الف) اصل مشاهده و روش تجربی را تجربی را قبول دارد  

ب) اصالت حقیقی را به بدن می دهد که قابل مشاهده است.

ج) اصیل بودن نفس را به بحث فلسفی واگذار می کند

د) نفس را قابل آزمایش و مشاهده نمی داند

68- حکمای معاصر چون (وونت، ریبو، هفدنیک) صاحب کدام نظریه هستند؟

الف) نظریه حیاتی                     ب) نظریه اجتماعی                     ج) نظریه رشد زاید            د) نظریه لایبنتیز

69- در این نظریه آمده است که«نفس و بدن هر کدام جریان جداگانه ای هستند که میان آنها تقابل وجود دارد».

الف) نظریه اجتماعی               ب) نظریه رفتار گرایی              ج) مظریه توازی  تن و روان            د) نظریه حیاتی

70- کدامیک از دانشمندان زیر «نفس را به سایه ای تشبیه کرده اند که بدون هیچ تاثیری بدنبال شخص راه می رود»؟

الف)ریبو، پیاژه، فروید                                              ب) هگسلی، مودسلی، رودانتیک

ج) اسپیرمن، کلاپارد، لودانتک                                     د) وکسلر، ثرندایک، پیاژه

71- در نظریه ..... شرط علت رفتار در فعالیت های بدنی تحت تأثیر مغز است و نفس غیر لازم است.

الف) حیاتی                    ب) اجتماعی                       ج) نموزائد                        د) توازی تن و روان

72- کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

الف) نظریه نمو زائد کیفیات بدنی را اصل می داند، کیفیات نفسانی را سایه می داند

ب) نظریه نمو زائد کیفیات نفسانی را پیرو کیفیات بدنی می داند و در حرکت تاثیر ندارد

ج) نظریه نمو زائد فعالیتهای بدنی را علت اصلی و فعالیتهای نفسانی را علت فرعی می داند.

د) تمام موارد فوق صحیح می باشد.

73- در نظریه حیاتی، اولین و اساسی ترین غرض نفسانی عبارتست از:

الف) سازگاری و تعادل در محیط                                           ب) صیانت و حمایت ذات خویش

ج) تلاش برای رفع نیاز                                                        د) به حرکت درآوردن اعمال انسانی

 

 

74- یکی از راههای حل مشکل رابطه نفس و بدن، توجه کردن به کدام نظریه است؟

الف) نظریه حیاتی                     ب) نظریه اجتماعی                  ج) نظریه رفتارگرایی                د) نظریه نموزائد

75- این جمله از کیست؟ «ما فکر خود را به کار نمی اندازیم مگر زمانی که مشکلی پیش آید».

الف) کلاپارد                     ب) دورکیم                              ج) دولاکروا                              د) هگسلی

76- .................. معتقد است همه استعدادهای نفس مانند هوش ، ارده پرورش یافته جامعه است.

الف) پیازه                        ب) تارد                        ج) امیل دور کیم                          د) ماکس وبر

77- جامعه شناسی دنباله رو .............................. است .

الف) روان شناسی                 ب) زیست شناسی                  ج) روان شناختی                       د) علوم اجتماعی

78- از طرفداران این نظریه که مشاهدات درونی را قبول ندارند، اما تابع مشاهدات بیرونی هستند؟

الف) واتسون – پاولف               ب) پیازه – وکسلر                  ج) ثرندایک – وونت               د) پیاژه – بندورا

79- این جمله تابع کدام نظریه است : « جامعه مجموعه ایی از افراد بی رنگ نیست ، بلکه ترکیبی اصل است که روح دارد ».

الف) نظریه سلوک و رفتار               ب ) نظریه حیاتی                 ج) نظریه نمو زائد             د ) نظریه اجتماعی

80- کندی قوه « غضبیه و شهویه » را در کدام کتابها مطرح نموده و آنها را چه می نامد؟

الف) حدود الاشیاء ، شفا – غلبیه                               ب ) حدود الاشیاء ، رسومها – غلیبه

ج ) اشارات ، شفاء – غلبیه                                      د ) قانون ، حدود الاشیاء – غلبیه

81- قوه مصوره در نظریه کندی با کدامیک از قوای مورد اعتقاد بوعلی یکسان است؟

الف) متخلیه                        ب) واهمه                      ج) متصرفه                         د) حافظه

 

 

82- براساس نظرکندی ، قوه عاقله قوه ای است که انواع :

الف) اشخاص و ابزار را درک می کند                                 ب) اجناس و اشخاص را درک می کند

ج ) اجناس را درک می کند نه اشخاص را                          د) اشخاص را درک می کند نه اجناس را

83- تقسیم بندذی عقل به عقل بالفعل ، عقل بالقوه ، عقلی که بر نفس از قوه به سوی فعلیت می رود و عقل ظاهر از کیست ؟

الف) فارابی                        ب) بوعلی سینا                               ج) کندی                        د) این رشد

84- نوعی از عقل است که کلیات اشیاء در آن حاصل می شود و صور معقوله از قوه خارج شوند و فعلیت یابند :

الف) عقل هیولانی                            ب ) عقل ظاهر                       ج) عقل بالفعل                 د) عقل مستفاد

85- در کدامیک از قوای کندی ، سلب و ایجاب در یک موضوع محال است؟

الف) قوه مصوره                     ب) قوه حاسه                           ج) قوله عاقله                    د) قوله متصرفه

86- زمانی که بر عقل بالقوه ، معقولات عرض شد تبدیل به عقل .................... می شود و زمانی که جلوه بیرونی یافت عقل ........................ نامیده می شود.

الف) مستفاد – ظاهری                    ب) بالفعل – مستفاد              ج) هیولانی – ظاهر            د) بالفعل – ظاهر

87- کدام قوه است که از نظر کندی انسان را قادر به انجام کارهای بزرگ می کند؟

الف) قوه عاقله                      ب) قوه غضبیه                    ج ) قوه حافظه                        د) قوه غلبیه

88- به عقیده فارابی ااده در انسان مربوط به چه قوه ای است ؟

الف) محرکه                   ب) مدرکه                       ج) متخیله                         د) شهویه

89- فارابی مسائلی مانند عدد 3 فرد است ، کل بزرگتر از جزء است را ناشی از چه می داند ؟

الف) ادراکات                    ب) مقبولات                    ج) معقولات روانی                       د) مشهورات  

 

90- فارابی عقل فعال را چه می نامد ؟

الف) روح القدس              ب) عقل عملی                    ج) عقل نظری                    د) عقل مستخرج از هیولانی

91- چه قوه ای از نظر فارابی ، صورت محسوسات را بعد از غیب آن صور از دامنه حس ، نگه می دارد ؟

الف) محرکه                          ب) مدرکه                      ج) متخیله                         د) ناطقه

92- فارابی کدامیک از مراتب عقل را « عقل مکتسب » می نامد؟

الف) بالفعل                          ب) مستفاد                      ج) نظری                           د) هیولانی

93- از دیدگاه فارابی آخرین مرتبه عقول مفارقه سماوی یا عقل فعال چه نام دارد؟

الف) مستفاد                         ب) بالملکه                             ج) روح اله                          د) روح الامین

94- چه کسی عقل را قوه اختصاصی نفس ناطقه نامید؟

الف) ابن سینا                      ب) فارابی                                   ج) غزالی                        د ) شیخ اشراق

95- کدامیک از عقول امکان اتصال به خداوند را فراهم می سازد ؟

الف) مستفاد                           ب) بالفعل                             ج) فعال                             د) هیولانی

96- تکمیل کنید : فارابی می گوید :

الف) نفس یا جزئی از نفس یا چیزی که مستعد انتزاع ماده و موجودات است .

ب ) نفس یا جزئی از نفس یا چیزی که مستعد انتزاع ماهیات و صور همه موجودات است .

ج ) نفس یا جزئی از نفس یا چیزی که باعث انتزاع و موجب انتقال ماده به ماهیات است.

د ) نفس یا جزئی از نفس یا چیزی که مستعد انتزاع و موجب انتقال ماهیات به ماده است .

97- کدام دو عقل زیر محتاج ماده اند و با فنای ماده آن ها نیز فنا می شود ؟

الف ) عقل بالقوه – عقل ظاهری                                    ب ) عقل بالفعل – عقل بالقوه

ج ) عقل بالملکه – عقل مستفاد                                      د) عقل بالقوه – عقل بالفعل

98- در تقسیم علم از نظر فارابی تصدیق و تصور یعنی :

الف) فکر و استباط – درک جزئیات                                  ب) درک کلیات – آزمایشات تجربی

ج ) فکر و روئت – حدس مستقیم                                     د) مشاهدات – ادراکات حسی

99- معرفت حسی از دیدگاه فارابی به ترتیب عبارتند از :

الف) صور محسوسات           حس         حس        مشترک        تمیز          تهذیب        تخیل          عقل  

ب ) صور محسوسات      حس        تهذیب           تمیز          تخیل           حس مشترک          عقل  

ج ) صور محسوسات         حس           حس مشترک         تخیل        تمیز          تهذیب        عقل 

د ) صور محسوسات            حس          تخیل        تمیز         حس مشترک          تهذیب         عقل 

100- آرائی که نزد همه مردم مورد تایید است بدون آن که کسی با آن ها مخالفت کند شامل کدام گزینه است ؟

الف) مقبولات                            ب) مشهورات                          ج) محسوسات                    د) ادراکات  

101- گوسفند با دیدن گرگ ، عداوت و دشمنی او را نسبت به خود ادراک کرده کرده ، فرار می کند . فرار
 می کند. شامل قوه ...

الف) متیله                                ب) واهمه                              ج) ناطقه                             د) حافظه

102- برخلاف نظریه روان شناسی جدید ، ابن سینا جایگاه ادراک معقولات را درکدام مرتبه عقل می داند ؟

الف) فعال                        ب) هیولانی                          ج) روح القدس                       د) ظاهری

103- جوهر مفارق و عامل تمیز خارج از نفس انسانی به کدام مرتبه عقل از دیدگاه فارابی اشاره دارد ؟

الف) منفعل                          ب) عملی                             ج) مفارق                            د) نظری 

104- به عقیده این سینا اخلاق و استنباط از کدام عقل ناشی می شود؟

الف) فعال                           ب) عملی                                   ج) مفارق                            د) نظری  

105- از دیدگاه ابن سینا برای این که ذهن به مقام ادراک هستی برسد خالق و یاری حافظه به همراه کدام عامل ضروری است ؟

الف) تداعی تصاویر                     ب) تداعی معانی                    ج) قوه متخیله                   د) قوه مصوره

106- در کتاب انتشارات و شفاء این سینا چه قواه ای را بر قوه دماغ مستولی می دارد ؟

الف) قوه متحرکه                     ب) قوه متصرفه                      ج) قوه محرکه                        د) قوه و هم

107- به نظر بوعلی صورت هایی که در حواس پنجگانه نقش می بندد توسط کدام عالم مورد پذیرش می شود؟

الف) حس مشترک                     ب) حس لامسه                         ج) قوه وهم                     د) قوهم متحرکه 

108- موضوع « قوه واهمه» چیست ؟

الف) شناخت معانی جزئیه                                               ب ) معرفت به معانی کلیه

ج) رسیدن به تصویر جزئی                                                د) یادآوری موضوع کلی

109- عقول : هیولانی ، بالملکه ، مستفاد ، بالفعل از کیست ؟

الف) افلاطون                        ب) کندی                       ج) بوعلی سینا                       د) سهروردی

110- به عقیده بوعلی سینا ، این عقل از نوع عقل بالملکه و به مرتب بالاتر از آن است :

الف) عقل قدسی                  ب) عقل بالفعل                        ج) عقل فعال                    د) عقل روح الله

111- انفعالاتی چون انگیزش ، سائق با کدام قوه از قوای نفس برابری می کند؟

الف) وهمیه                      ب) متخیله                            ج) متصرفه                           د) شوقیه

112- چه کسی آیه شریفه « الله نور السمادات و الارض مثل کمشکوه فیها مصباح ... را با مراتب عقل تطبیق نموده است ؟

الف) شیخ اشراق                      ب) غزالی                        ج) ابن رشد                       د) بوعلی سینا

 

113- به مفاهیمی که فطرتاً تا به آن یقین داریم چه می گویند؟

الف) مقبولات                      ب) مشهورات                       ج) معقولات اولی                      د) معقولات ثانوی 

114- غزالی عاداتی که مبتنی بر آداب و رسوم مردم شهرها و ملت ها باشد مانند پوشیدن لباس را چه
 می نامند؟

الف) مشهورات                     ب) مقبولات                        ج) محسوسات                     د) معقولات 

115- قوایی که باعث حرکت می شوند غزالی چه نامیده ؟

الف) عامله                        ب) باعثه                                 ج) مباشره                               د) عالمه 

116- « حس مشترک » در نظریه غزالی در کدام مرتبه قرار دارد؟

الف) ادارک عقلی                      ب) حیات وجدانی                    ج) ادراک حسی                 د) حیات نزوعی

117- به عقیده غزالی علم آدمی از چند طریق به دست می آید ؟

الف) تعلم انسانی – تعلم تجربی                                              ب) تعلم انسانی – تعلم ربانی

ج ) تعلم ربانی  -  تعلم محیطی                                              د) تعلم ادراکی – تعلم انسانی 

118- ترکیب نفس و بدن یک ترکیب .......................... است :

الف) انضمامی                        ب) التزامی                         ج) اتحادی                             د) ادارکی

119- در قرآن کریم « نفس » در این معنی به کار نرفته است؟

الف) امیال                             ب) علم                              ج) روح                             د) انسان

1120. کدام یک از فیلسوفان مسلمان در مساله قوا و ادراک حسی ظاهری به هشت حس قائل است؟

الف) ابن رشد                         ب) سهروردی                               ج) ملاصدرا                   د) بوعلی سینا

121- عقل عملی مبداً .......................... و عقل نظری مبداً ....................... است .

الف) فعل – فعل                         ب) انفعال – فعل                          ج) فعل – انفعال            د) انفعال – انفعال

122- کدام یک از عبارات زیر صحیح است ؟

الف) غزالی و ابن سینا با نظریه ارسطو در تبیین نفس مخالف یکدیگرند .

ب ) غزالی با نظریه ابن سینا و ارسطو در تعریف نفس مخالف است .

ج ) غزالی و ابن سینا و ارسطو در تعریف نفس چندان تفاوتی ندارند.

د ) نظریه ابن سینا با نظریه غزالی و ارسطو در تعریف یکسان است.

123- قوه متذکره از دیدگاه ابن سینا با کدام یک از قوای زیر یکسان است ؟

الف) واهمه                          ب) حافظه                         ج) متصرفه                             د) متحرکه

124- غزالی قوه علمی را چه میداند ؟

الف) همان عقل می داند که ملائکه علم می آموند     ب) همان عقل است که در پرتو عقل قدسی قرارداد .

ج) همان عقل می داند که دارای جنبه الهی و روحانی است د)همان عقل است که در صناعات متبلور می گردد

125- بوعلی سینا بر این باور است که : نفس انسانی جوهر واحدی است که :

الف) در اتحاد با بدن است و با فنا شدن جسم فنا نمی شود.

ب ) قوه عملی است که نفس ناطقه است با بدن ارتباط دارد .

ج ) قوه نظری است که ادراک عقلی است از عالم مافوق سرچشمه دارد .

د ) گزینه ب و ج صحیح می باشد .

126- ازدیدگاه بوعلی سینا عالم و جاهل از چه جهت با هم برابرند ؟

الف) هر دو درک معقولات می کنند .                                   ب) هر دو دارای مراتب عقل هستند .

ج ) معقولات را در ذهن خود حاضر دارند                                د) حس مشترک در آن ها ابزار عقل است.

 

 

127- غزالی می گوید : دو قوه عملی و علمی نفس یعنی ...

الف) ادراک معلوماتی که غایب است                                     ب) ادراک معلوماتی که حاضر است

ج) ادراک محسوساتی که کلی است                                      د) ادراک جزئیاتی تا به کلیات برسند.

128- انواع تخیل از نظر « ریبو » کدام است ؟

الف) ترکیبی – انفعالی                                                  ب) ادراکی – انفعالی

ج ) ادراکی – انفعالی – ترکیبی                                         د ) ادراکی – اختراعی -  انفعالی

129- از نظر فارابی « وحدت قوای نفس » از ویژگی های چیست ؟

الف) خود نفس                      ب) قوای نفس                        ج) قوای عقل               د ) نیروهای خارج از بدن

130. در تمثیل فارابی، بالاترین درجه حکمرانی و مقام در شهر جسم ، متعلق به کیست ؟

الف) نفس                             ب) قلب                           ج) معز                              د) عقل

131- به نظر فارابی چه قوه ای می تواند میان زشت و زیبا فرق بگذارد؟

الف) حافظه                        ب) واهمه                            ج) ناطقه                           د) متخیله

132- فارابی به استناد کدام برهان، نفس را جوهره بسیط و روحانی و مباین با جسم می داند؟

الف) تعلق نفس به بدن بعد از فنای بدن قطع می شود.

ب ) نفس انسانی اضداد را باهم درک می کند.

ج) نفس به کمک درک آلتی ، خود را درک می کند.

د) نفس ادراک محسوسات می کند که معانی مجرد هستند.

133- نفس از دیدگاه فارابی چیست ؟

الف) صورت و کمال ماده بودن                                            ب) همان تعریف ارسطو درباره نفس است

ج)همان تعریف ابن سینا را ذکر کرده است                              د) در تعریف نفس مفهوم جوهریت را قبول ندارد

134- چه کسی عقل هیولانی را عقل ماده نامیده است ؟

الف) ابن سینا                                 ب) اسکندر افرودیسی                    ج) فارابی                   د) لودانتک

135- نظریه زیر از آن کیست و در کجا بیان شده است ؟

« قوای نفس به نحوی ترتیب یافته اند که هریک از آن ها برای طبقه مادون خود صورت است و برای مافوق خود ماده »

الف) ابن سینا – طبیعیات                                                ب) کندی – رسائل فلسفی

ج ) فارابی – اهل المدینه الفاظله                                         د) غزالی – احیاء علوم الدین

136- به اعتقاد فارابی نفس فلکی تا حدودی با نفس .............................. تجانس دارد .

الف) ناطقه                           ب) حیوانی                               ج) نباتی                         د) انسانی 

137- بنابر عقیده فارای کار مغز چیست ؟

الف) منبع حرارتی غریزی                                                 ب) انتزاع صورموجودات

ج ) تعدیل حرارات غریزی                                                  د) دریافت اشراق از عقل

138- این نظریه از کدام فیلسوف و بیانگر چیست ؟

« در ارتباط نفس و بدن شوق طبیعی است که این دو را به یکدیگر پیوند می دهد نه ارتباط زندان و زندانی»

الف) ابن رشد – اصالت نفس                                ب) ابن سینا – وحدت قوای نفس

ج) الاطون – زیست روح قبل از بدن         د) ابن سینا – بطلان نظریه تمایز ماهیت روح و بدن به شکل زندان و زندانی

139- ادراک اعداد به وسیله کدام حس صورت می گیرد؟

الف) حس بینایی                      ب) حس و هم                       ج) حس مشترک                     د) حس تخیل

140- وجدانیات صریحه یا شعور ظاهری را ابن سینا چه نامیده ؟

الف) عقل بافعل                      ب) عقل بالملکه                        ج) عقل هیولانی                     د) عقل مستفاد

 

141- ادراک دوستی و دشمنی را چه قوه ای انجام می دهد؟

الف) قوه وهم                        ب) قوه عاطفه                          ج) قوه حافظه                      د) قوه خیال

142- نتیجه برهان استمرار چیست غزالی آن را از چه کسی اخذ کرده است ؟

الف) نتیجه برهان استمرار آن است که نفس جوهر است – از فارابی

ب ) نتیجه برهان استمرار آن است که نفس از جنس بدن نیست – از ابن سینا

ج) نتیجه برهان استمرار آن است که نفس از حبس بدن است- از کندی

د ) نتیجه برهان استمرار آن است که نفس عرض است و استمرار دارد – ابن سینا

143- نفس در آیه ( لاتکلف نفس الاوسعها) یعنی چه ؟

الف) انسان                       ب) حیات حیوانی                            ج) ذات الهی                       د) درون انسان

144- معنای «نفس» در آیه شریفه (کل نفس ذائقۀ الموت ) کدام است ؟

الف) انسان                        ب) حیات انسانی                        ج) حیات حیوانی                    د) نفس ناطقه

145- برای نفس چیزی نیست مگر این که بمیرد به اذن پروردگار :

الف) نفس به معنای جان                                         ب) نفس به معنای وجدان

ج) نفس به معنی شخصیت                                      د ) نفس به معنی شعور

146- نفس در عبارت « هر نفسی طعم مرگ را خواهد چشید» به چه معنایی است؟

الف) حیات حیوانی                ب) نفس انسانی                    ج) وجدان نفسانی                   د) اصل ثابت انسانی

147- نفس در آیه شریفه « و نفس و ماسویبها ... » به چه معناست؟

الف) خودآگاهی یا هوشیاری                                     ب) جان و حیات حیوانی 

ج) وجدان نفسانی و ناآگاهی                                       د) اصل ثابت انسانی و خودآگاهی 

 

148- «عقل علم به حقایق امور است » این سخن از کیست ؟

الف) ملاصدرا                 ب) امام محمود غزالی                    ج) امام محمدباقر (ع)           د) امام جعفر صادق (ع)

149- کدام یک از د انشمندان حالات نفسانی را پرتوی از کیفیات بدنی پنداشته اند؟

الف) هگسل                        ب) لودانتک                             ج) مورسل                            د) هر سه نفر

150- کدام نظریه یکی از بهترین وجوه حل مشکل رابطه نفس و بدن به شمار می رود ؟

الف) حیاتی                            ب) اجتماعی                          ج) نموزائد                     د) توازی تن و روان

151- عقیده به نفس و بدن حقیقت واحدی است که دو منظر متفاوت از خودشان می دهند از کیست؟

الف) این سینا                           ب) افلاطون                          ج) فخنر                            د) مودسلی 

152- عقل قدسی از دیدگاه ابن سینا چیست؟

الف) عقل قوسی همان هیولانی است

ب ) جنس این عقل از نوع بالمکه و مراتب بالاتر از آن است .

ج) جنس این عقل از نوع عقول چهارگانه است

د ) عقل قدسی با عقل فعال از دیدگاه فارابی ندارد

153- آن چه در روان شناسی « ادراک حسی » نامیده می شود ، توسط کدام قوه یا حس صورت می گیرد؟

الف) قوه و هم                                             ب)حس مشترک

ج) قوه حافظه                                              د) قوه متصرفه

154- کمال اول بودن نفس در نظریه ابن سینا و دیگر حکما چه معنایی دارد ؟

الف) اولین در هر کمالی که هر شی ء می تواند به آن برسد

ب) همان عقل است که اولین مخلوق است

ج) در ارتباط با کمال دوم ، معنی می دهد

د ) غیر از خودش به چیز دیگری محتاج نیست .

155- استدلال های فارابی درباره ویژگی های نفس ، از جمله : درک معقولات ، شعور داشتن به خود و درک اضداد،به دلیل کدام ویژگی نفس است؟

الف) مبائیت یا بدن بودن

ب) سبیط و روحانی بودن

ج) جوهری بودن

د) همه موارد

156- فارابی چرا عقل مستفاد را به این نام نامیده است ؟

الف) عقل مستفاد توانایی درک جزئیات و حفظ آن ها را دارد .

ب) عقل مستفاد از استعداد محض خارج شده است.

ج) عقل بالقوه به بالفعل تبدیل می شود.

د) نفس ناطقه در این مقام از عقل فعال کمک می گیرد .

157- از نظر بوعلی و غزالی این نیرو برای حیوانات مانند عقل است برای آدمیان ، نیروی .......

الف) خیال                           ب)ذاکره                          ج) وهم                             د) حس مشترک

158- به کمک کدام عقل ، پیمایش مراتب چهار گانه عقل در انسان میسر می گردد؟

الف) عقل نظری                 ب) عقل عملی                   ج) عقل فعال                        د) عقل هیولانی

159- معنای فلسفی عقل کدام است؟

الف) مدرک کلیات 

ب) مدرک ماده و معنی

ج) مدرک کلیات و جزئیات 

د ) مدرک تمام امور حسی 


نکات مهم در تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱٦   کلمات کلیدی:

به ادامه مطلب بروید


اسلام و نظریه داروین
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٧   کلمات کلیدی:

اسلام و نظریه
داروین

پرسش:

پاسخ اسلام به نظریه داروین چیست؟

پاسخ:

اولاً آنچه داروین گفته است که اصل انسان از میمون است تنها
در حد یک فرضیه بود که از نظر علم مردود شناخته شده است.

و علوم در این
جهت سیر کرده است که تغییرات اساسی در جانداران به صورت جهشی بوده است پس دیگر
مسئله تغییرات بسیار کند و تدریجی مطرح نیست، و اگر آنچه که در کتب مذهبی آمده است
بر این نکته صراحت هم داشته باشد که آدمِ اول، مستقیماً از خاک خلق شده است، باز
به شکلی بیان شده است که ملازم با نوعی فعل و انفعال در طبیعت بوده است.

ثانیاً
فرض کنیم که فرضیة داروین.........


درسی از شهدا
ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٤   کلمات کلیدی:

بیمارستان از مجروحین پر شده بود...

حال یکی خیلی بد بود...

رگ هایش پاره پاره شده بود و خونریزی شدیدی داشت.

وقتی دکتر این مجروح را دید به من گفت بیاورمش داخل اتاق عمل.

من آن زمان چادر به سر داشتم.

دکتر اشاره کرد که چادرم را در بیاورم تا راحت تر بتوانم مجروح را جابه جا کنم...

مجروح که چند دقیقه ای بود به هوش آمده بود به سختی گوشه چادرم را گرفت و بریده بریده و سخت گفت:

من دارم می روم تا تو چادرت را در نیاوری.ما برای این چادر داریم می رویم...

چادرم در مشتش بود که شهید شد.

از آن به بعد در بدترین و سخت ترین شرایط هم چادرم را کنار نگذاشتم...

راوی: خانم موسوی یکی از پرستاران دوران دفاع مقدس

http://net.rahian14.ir/i/attachments/1/1333203088805845_large.jpg

برگرفته از وبلاگ " الا ای همسفر مرا باخود ببر


هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۳   کلمات کلیدی:

شعر زیبایی از سیف فرغانی دیدم که برایم زیبا بود حکایت بعضی از آدمهای دوران ماست که شیفته ی پست و مقام زودگذر دنیا هستند توصیه میکنم بخوانید در ادامه مطلب.....


فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام و غرب
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٥   کلمات کلیدی: فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام و غرب ،فلسفه تعلیم و تربیت ،تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام و غرب

 

فلسفة تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام وغرب

     فلسفه ی تعلیم و تربیت که بخش مهمّی از علوم تربیتی و عمدتاً نظری و فلسفی است، قدمتی دیرینه دارد و از دیر زمان همواره دست خوش تحوّلات گوناگونی بوده است. و ازطرفی آشنایی با اندیشه های فلسفی تعلیم و تربیت قدیم ومعاصر، بررسی، تحلیل و نقد آن ها برای یک متفکّر و مربّی تعلیم و تربیت خصوصاً مسلمانان امری ضروری است ، زیرا میتواند مقدّمه ای برای تدوین یک نظام تعلیم وتربیت بر مبنای ایدئولوژی اسلامی باشد .متفکّران غربی به فراخور جامعه ای که در آن زندگی می کنند  ایدئولوژی حاکم بر آن جامعه ، با  مسائل و مشکلات فرهنگی، آموزشی و تربیتی خاصّ خود مواجه اند. آنان دیدگاه ها ونظراتی را ارائه می دهند و افکار و اندیشه های دیگران را در بوته ی نقد می گذارند امّا این جالش افکار سبب شفّاف شدن موضوعات و باید ها و نباید های تربیتی میگرددو تبلور اندیشه ها و درتمام مراحل تاریخ، نتیجه ی مسلم شیوه های تربیت ، .....

برای دیدن کامل مطلب به ادامه مطلب بروید...............


چگونه طرح درس بنویسیم؟
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٩   کلمات کلیدی: طرح درس

چگونه طرح درس بنویسیم؟
طرح درس روزانه پیش بینی مجموعه فعالیتهای است که معلم برای تدریس در یک جلسه درس تدارک می بیند. در طرح درس فعالیتهای ضروری و مهم آموزشی به ترتیب ودر زمانهای مشخص تنظیم می شود و به کیفیت آموزش کمک خواهد کرد. تدوین طرح درس برای معلمان تازه کار و دانشجویان تا حدودی وقت گیر و مشکل است و به تدریج وپس از کسب تجربه تهیه آن آسان تر خواهد بود.

بقیه را در ادامه مطلب ببینید............


← صفحه بعد