مجموعه سوالات چهار گزینه ای علم النفس
ساعت ٤:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۱   کلمات کلیدی:

 

واحد همدان

 

 

مجموعه سوالات چهار گزینه ای

علم النفس

از دیدگاه دانشمندان اسلامی

(کندی، فارابی، بوعلی سینا، غزالی)

 

 

1- در قرآن نفس ابتدا به چه معنایی آمده است؟

الف)شخصیت تکامل یافته                                   ب) جان یا حیات حیوانی

ج) اصل ثابت انسانی و خودآگاهی                          د) نفس حیوانی یا نفس تعالی یافته

2- نفس ............................ است.

الف) جوهر                     ب) عرض                        ج) حادث                      د) قدیم

3- «نفسی که در مسیر ظهور و فعلیت حرکت کرده و متکامل می شود» در برگیرنده کدام گزینه است؟

الف)روان با نفس انسانی                                ب) نفس حیوانی یا تعالی نیافته

ج) اصل ثابت انسانی و خودآگاهی                     د) وجدان نفسانی یا خودآگاهی

4- بحث درباره نفس به کدام علم واگذار شده است؟

الف)روانشناسی                  ب) فلسفه                   ج)روان درمانی                   د) جامعه شناسی

5- نفس چگونه می تواند شخصیت خود را شکل دهد؟

الف) با مجموعه حالات روانی که خاصیت ادراکی، انفعالی، افعالی دارد

ب)با مجموعه حالات روانی و جسمانی که فقط خاصیت درک محیط را دارد.

ج) با مجموعه حالات روانی که از فطرت و ذات خود فرد ناشی می شود.

د) با مجموعه حالات غریزی که تحت انفعالات درونی فرد می باشد.

6- بوعلی سینا در کتاب مشهود خود ........................ درباره نفس و ماهیت آن به مباحثی پرداخته است.

الف) قانون                     ب)اشارات                       ج)شفاء                          د)اثبات النبوه

7- فلاسفه در بحث نفس معتقدند که ..........................

الف) عبارتست از حالات روانی یا کیفیات نفسانی

ب)عبارتست از سازگاری روان برای حیات بدن

ج)جوهری مستقل از بدن که دارای قوایی است

د) چون نوری از انوار باری تعالی که عمق و طول دارد.

8- «نفس نخستین استکمال جسم طبیعی بالقوه است که دارای حیات است» این سخن از کیست؟

الف) فارابی                    ب) کندی                      ج) ابوعلی سینا                        د) غزالی

9- روش کار بوعلی سینا درباره ماهیت نفس و بدن از امور ......................... .

الف) نامشهود و معقول آغاز به امور محسوس و مشهود می رسد.

ب) از امور محسوس و مشهود آغاز و به امور نا مشهود اما عقول می رسد.

ج)از امور نامشهود و معقول آغاز به امور تجربی و حسی می رسد.

د) از امور ادراکی و معقول آغاز به امور قابل مشاهده می رسد.

10- کندی درباره نفس اساساً پیرو ............. بوده است.

الف) ارسطو و حکمای پیرو مکتب او                         ب) افلاطون و طرفداران مکتب او

ج) بوعلی سینا و عقاید شرعی او                              د) سقراط و ارسطو و طرفدارانش

11- به عقیده کندی قوه حساسه در چه موجوداتی وجود دارد؟

الف) تنها در حیوان                  ب) تنها در انسان                 ج) در همه حیوانات                 د) در نباتات

12- کندی طبیعت نفس را چه می داند؟

الف) جوهری بسیط، الهی و روحانی است.

ب) جوهر است بسیط اما دارای عمق

ج) طول و عرض و عمق دارد و نوری از انوار الهی است

د) طول و عرض ندارد، اما عمق دارد و نور الهی است.

 

13- به اعتقاد کندی قوای بزرگ نفس کدام است؟

الف) غریزی و عقلی              ب) حسی و عقلی             ج) غضبی و شهودی               د) شهودی و عقلی

14- جمله «ای انسان نادان آیا نمی دانی که بقای تو در این جهان لُمحه ای بیش نیست» از کیست؟

الف) ارسطو                   ب) افلاطون                      ج) ابن سینا                          د) کندی

15- چه کسی قوای نفس را به دو قوه حسی و عقلی تقسیم کرد؟

الف) افلاطون                     ب) غزالی                           ج) کندی                          د) فارابی

16- از نظر کندی کدامیک از اعضای بدن، آلت مشترک بین حس و عقل است؟

الف) بینایی                      ب) شنوایی                    ج) لامسه                        د) مغز

17- از نظر کندی، علاقه و ارتباط «نفس با جسم» چگونه است؟

الف) ذاتی                      ب) مُباین                         ج) ظاهری                           د) عارضی

18- کدام فیلسوف برای نخستین بار تعریف مشخص، سنجیده و روشنی درباره نفس بیان نمود؟

الف) فارابی                     ب) ارسطو                            ج) ابن رشد                            د) کندی

19- به عقیده .............. علاوه بر انسان و حیوان، افلاک نیز دارای نفس هستند؟

الف) ارسطو                     ب) فارابی                         ج) افلاطون                             د) غزالی

20- از دیدگاه کندی قوه احساسه در کدام دسته از موجودات وجود دارد؟

الف) انسان               ب) همه موجودات                  ج) حیوانات                     د) انسان و حیوان

21- فارابی دسته آخر نفوس که معارف را نشناخته اند و به درجه عقل .......... نرسیده اند و همچنان نیازمند به ماده هستند.

الف) بالفعل                       ب) فعال                           ج) مستفاد                              د) ممکن

 

22- در نظر فارابی ، قوای محرک اعضای انسان و حیوان چه نامیده می شود؟

الف) شهویه و غضبیه                 ب) نامیه و غضبیه                 ج) غاذیه و نامیه                 د) غاذیه و شهویه

23- کتاب «اهل المدینه الفاضله» از کیست؟

الف) کندی                      ب) ابن سینا                             ج) فارابی                               د) ابن رشد

24- دیدگاه فارابی در مورد «نفس فلکی» کدام است؟

الف)یکسان بودن آن با نفس حیوانی                               ب) مغایر بودن آن با نفس انسانی

ج) یکسان بودن آن با نفس نباتی                                   د) یکی بودن نفس فلکی با نفس انسانی

25- طبقه بندی قوای نفس از نظر فارابی به ترتیب کدام است؟

الف) منمیه- محرکه- مدرکه- ناطقه                               ب) منمیه- مدرکه- محرکه- متخیله

ج) منمیه- متخیله- محرکه – مدرکه                               د) منمیه- محرکه-متخیله- مدرکه

26- چه کسی می گوید نباید مانند افلاطون بگوییم که نفس پیش از بدن موجود بوده است؟

الف) ابن سینا                    ب) فارابی                        ج) شیخ اشراق                           د) کندی

27- قوای نفس برای طبقه مادون خود ........ وبرای طبقه مافوق .......... است.

الف) صورت- صورت               ب)صورت- ماده                     ج) ماده- ماده                  د) ماده- صورت

28- بوعلی سینا نفس را به معنای وسیع کلمه ....... در نظر گرفته است.

الف)واحد و روحانی                   ب)جوهری و مرکب                    ج) مبدأ و حرکت             د) مجرد فاقد حرکت

29- کدامیک از حکما معتقد بودند که «بدن زندان نفس» است؟

الف) فیثاغورث، افلاطون، دکارت                          ب) ارسطو، فیثاغورث، سقراط

ج) ابن سینا، کندی، افلاطون                               د) فارابی، فیثاغورث، دکارت

 

30- «نقش از موم جدا شدنی نیست، نقس نیز نمی تواند از بدن جدا شود» این جمله از کسیت؟

الف) افلاطون                     ب) سقراط                           ج) ارسطو                         د) فیثاغورث

31- ابن سینا در بیان حدّ نفس آنرا قوه، صورت و کمال خوانده و گفته...

الف) نفس کمال جسم آلی است                                            ب) نفس استکمال جسم آلی است

ج) نفس نخستین استکمال جسم طبیعی است                           د) نفس صورت بدن و جلوه نور الهی است

32- به عقدیه .............. نفس استکمال جسم آلی است.

الف)غزالی                   ب) فارابی                           ج) ابن سینا                                د) ابن رشد

33- کمالات ابن سینا در خصوص نفس به دو قسمت ............... و ............ تقسیم می شود.

الف)کمالات مادی- معنوی                                ب) کمالات جسمی- روحی

ج) کمالات انسانی- حیوانی                                 د) کمالات اصلی- عارضی

34- در کدامیک از کمالات ابن سینا است که« به غیر از خودش نیازمند دیگری نیست و کمالات دیگر منسوب به آن است»؟

الف) کمال نفسانی                ب) کمال اصلی                        ج) کمال معنوی                 د) کمال عارضی

35-«برندگی شمشیر تابع خود شمشیر است و افعال حیاتی پیرو جان در بدن هستند»، این جمله اشاره دارد به:

الف)کمال عارضی تابع کمال اصلی است                               ب) کمال اصلی تابع کمال عارضی است

ج) کمال عارضی خود مستقل از کمال اصلی است                     د) کمال اصلی و کمال عارضی تابع یکدیگرند

36- نفس در دایره کدامیک از کمالات بوعلی سینا قرار دارد؟

الف) کمال عارضی              ب) کمال اصلی                 ج) کمال معنوی                    د) کمال جسمانی

37- ابن سینا در مطالعه نفس از چه شیوه ای سود می جست؟

الف)شهودی                      ب) تجربی                             ج) فلسفی                             د) کیفی

38- بر اساس دیدگاه بوعلی سینا کدام یک از موارد زیر حواس باطنی است؟

الف)ادراک حسی                   ب) حس مشترک                   ج) قوه میل و آرزو                   د) قوه غضب

39- نفس انسانی بوعلی شامل دو عقل ................. و ..................... است.

الف)بالفعل – هیولانی             ب) مستفاد- عملی              ج) هیولانی – نظری                د)عملی- نظری

40- از نظر ابن سینا اقسام نفس انسانی کدام است؟

الف)حافظه – مفکره              ب) عامله- عالمه              ج) مستفاد – بالفعل                   د) هیولانی- بالملکه

41- این سینا مسأله تعارض بین نفس و بدن را از چه طریقی حل می کند؟

الف)اتحاد نفس بدن                   ب) بقای نفس                    ج) فنای نفس                   د) فنای جسم نفس

42- کدام دانشمند اسلامی به معنای عام«نفس» را (مبدأ حرکت) در نظر گرفته و کائنات را واجد آن می داند؟

الف)فارابی                      ب) غزالی                                 ج) کندی                               د) ابن سینا

43- در بحث از قوای باطن، بوعلی یادآور می شود که:

الف)آلات جسمانی احتیاج دارند که جای هر یک از آنها در جسم معلوم باشد

ب) آلات جسمانی احتیاج دارند که جای هر یک از این آلات در مغز باشد و هست

ج) آلات جسمانی نیاز دارند که کار بدن را انجام دهند که نباشد فعلی صورت نپذیرد

د) آلات جسمانی وجود ندارند بلکه هر آنچه که انجام می دهیم تابع کار مغز است

44- کدامیک از حکمای زیر معتقدند«هر حرکتی از بدن سر می زند مصدر آن نفس است اگر چه حرکت غریزی باشد».

الف)غزالی                            ب) فاربی                         ج) بوعلی سینا                                د) کندی

45- ابوعلی سینا صدور کدامیک از حالات زیر را ذاتاً از بدن می داند؟

الف)شهوت                            ب) خواب                            ج) تفکر                          د) غم و اندوه

46- ابن سینا معتقد است که وقتی عقل از قوه استعداد محض خارج شود به مرتبه عقل .... می رسد.

الف)بالفعل                      ب) بالملکه                         ج) مستفاد                            د) هیولانی

47- ابن سینا بر خلاف ..... معتقد است که نفس بدون نیاز به بدن معقولات را درک می کند.

الف)افلاطون                     ب) ارسطو                        ج) بقراط                            د) سقراط

48- غزالی هنگامی که میان جسم و نفس فرق می گذارد تابع رأی چه کسی است؟

الف)ابن خلدون                      ب) فارابی                       ج) ملاصدرا                       د) بوعلی سینا

49- به عقیده بوعلی تعلق کامل نفس و بدن و همکاری نزدیک آنها فقط تا ............... باقی و برقرار می ماند.

الف)آستانه معقولات                 ب) درک مجردات               ج) احوالات دماغ              د) حدوث مزاجها

50- از نظر ابن سینا معرفت برای انسانم حاصل می شود از طریق ................

الف)اتصال نفس ناطقه به عقل مستفاد                                    ب) اتصال نفس ناطقه به عقل فعال

ج) تابش عقل مستفاد در عقل هیولانی                                    د) تابش عقل بالملکه در عقل هیولانی

51- از دیدگاه ابن سینا و غزالی بدن چه نوع علیتی نسبت به نفس دارد؟

الف)صوری                          ب) نمائی                             ج) فاعلی                           د) قابلی

52- غزالی برای خلود نفس استناد می کند به ........

الف)آیات قرانی                       ب) اراده خدا                     ج) دو گانگی بدن و روان                 د) دلایل تعقلی

53- برهانی را که غزالی در اثبات نفس از بوعلی سینا گرفته، کدام است؟

الف)استمرار                           ب) سلطه نفس بر جسم                      ج) معکوس                        د) مقسم

54- چه کسی بر دلایل ابن سینا در مورد خلود نفس دلیل شرعی آورد؟

الف) افلاطون                     ب) ارسطو                            ج) کندی                               د) غزالی

 

55- دلایل غزالی در مورد خلود نفس چسیت؟

الف) پس از مرگ نفس کمال بیشتر نمی یابد                                         ب) کمال نفس تنها در دنیا است

ج) نفس پذیرای علم نیست و بسیط است                                               د) نفس پذیرای عدم است

56- در آیه شریفه (یسئلونک عن الروح قل من امر ربی) از دیدگاه غزالی روح یعنی:

الف) جوهر فنا پذیر                     ب) جوهر زوال پذیر                  ج) جوهر غیر ثابت               د) نفس ناطقه

57- کدام فیلسوفان در تعریف نفس تقریباً متف النظرند؟

الف) ارسطو، غزالیو ابن سینا                                                  ب) غزالی، بوعلی سینا، فارابی

ج) غزالی، ارسطو، کندی                                                        د) فارابی، ارسطو، کندی

58- در دیدگاه غزالی رابطه روح با جسم و بدن به وسیله روح .................. تحقق می یابد.

الف) طبیعی                            ب) انسانی                      ج) نباتی                       د) حیوانی

59- او می گوید: نفس جوهر قائم به ذات خود است.

الف) غزالی                     ب) ملاصدرا                       ج) افلاطون                        د) فارابی

60- « نفس وابسته به بدن نیست» با توجه به این جمله کدام گزینه صحیح است؟

الف) نفس از نظر بقا و فنا به بدن متعلق است، پس با فنای بدن نابود می شود.

ب) نفس نه متصل به بدن است نه منفصل، با فنای بدن، نفس فنا نمی شود

ج) نفس در اتحاد با بدن است پس بعد از فنا بدن روانه جسم دیگری نمی شود.

نفس با فنای بدن، فانی نمی شود بلکه تعلق آن به بدن به وجود الهی متکی است

61- از دیدگاه غزالی خزانه حس مشترک کدام قوه است؟

الف) وهم                        ب) شهویه                          ج) شوقیه                         د) خیال

 

62- این سخن که « روح جوهری است لایتجزّا» از کیست؟

الف)کندی                       ب) غزالی                              ج) فارابی                           د) ابن رشد

63- چه کسی معتقد است: الف) نفس پذیرای عدم نیست، ب) نفس وابسته به بدن نیست، ج) نفس بسیط نیست.

الف)غزالی                        ب)شیخ اشراق                           ج) ابن رشد                        د) ارسطو

64- نفوسی که به مشاغل بدن عشق ورزیده اند ...... .

الف) به مقام وصل نمی رسد و در رنج ذاتی به سر می برد

ب) به مقام وصل می رسند اما بعد از سپری کردن رنج عرضی

ج) به مقام وصل نمی رسند بلکه رنج عرضی و غریب شامل آنهاست

د) به مقام وصل می رسند بدون آن که هیچگونه رنج ذاتی کشیده باشند.

65- بوعلی سینا در حدوث نفس و علاقه آن به بدن اعتقاد دارد که بدن به علت .................... نیست بلکه علت  ......................... است.

الف) فاعلی نفس- قابلی نفس                                            ب) قابلی نفس- جوهری نفس

ج) قابلی نفس- فاعلی نفس                                                د) فاعلی نفس- جوهری نفس

66- چه کسی نظر ارسطو را که نفس را صورت جسم می داند، مردود می شمارد؟

الف)افلاطون                         ب) ابن رشد                           ج) غزالی                       د) فارابی

67- روانشناسی جدید از ورود به مباحث نفس پرهیز می کند، زیرا......... .

الف) اصل مشاهده و روش تجربی را تجربی را قبول دارد  

ب) اصالت حقیقی را به بدن می دهد که قابل مشاهده است.

ج) اصیل بودن نفس را به بحث فلسفی واگذار می کند

د) نفس را قابل آزمایش و مشاهده نمی داند

68- حکمای معاصر چون (وونت، ریبو، هفدنیک) صاحب کدام نظریه هستند؟

الف) نظریه حیاتی                     ب) نظریه اجتماعی                     ج) نظریه رشد زاید            د) نظریه لایبنتیز

69- در این نظریه آمده است که«نفس و بدن هر کدام جریان جداگانه ای هستند که میان آنها تقابل وجود دارد».

الف) نظریه اجتماعی               ب) نظریه رفتار گرایی              ج) مظریه توازی  تن و روان            د) نظریه حیاتی

70- کدامیک از دانشمندان زیر «نفس را به سایه ای تشبیه کرده اند که بدون هیچ تاثیری بدنبال شخص راه می رود»؟

الف)ریبو، پیاژه، فروید                                              ب) هگسلی، مودسلی، رودانتیک

ج) اسپیرمن، کلاپارد، لودانتک                                     د) وکسلر، ثرندایک، پیاژه

71- در نظریه ..... شرط علت رفتار در فعالیت های بدنی تحت تأثیر مغز است و نفس غیر لازم است.

الف) حیاتی                    ب) اجتماعی                       ج) نموزائد                        د) توازی تن و روان

72- کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

الف) نظریه نمو زائد کیفیات بدنی را اصل می داند، کیفیات نفسانی را سایه می داند

ب) نظریه نمو زائد کیفیات نفسانی را پیرو کیفیات بدنی می داند و در حرکت تاثیر ندارد

ج) نظریه نمو زائد فعالیتهای بدنی را علت اصلی و فعالیتهای نفسانی را علت فرعی می داند.

د) تمام موارد فوق صحیح می باشد.

73- در نظریه حیاتی، اولین و اساسی ترین غرض نفسانی عبارتست از:

الف) سازگاری و تعادل در محیط                                           ب) صیانت و حمایت ذات خویش

ج) تلاش برای رفع نیاز                                                        د) به حرکت درآوردن اعمال انسانی

 

 

74- یکی از راههای حل مشکل رابطه نفس و بدن، توجه کردن به کدام نظریه است؟

الف) نظریه حیاتی                     ب) نظریه اجتماعی                  ج) نظریه رفتارگرایی                د) نظریه نموزائد

75- این جمله از کیست؟ «ما فکر خود را به کار نمی اندازیم مگر زمانی که مشکلی پیش آید».

الف) کلاپارد                     ب) دورکیم                              ج) دولاکروا                              د) هگسلی

76- .................. معتقد است همه استعدادهای نفس مانند هوش ، ارده پرورش یافته جامعه است.

الف) پیازه                        ب) تارد                        ج) امیل دور کیم                          د) ماکس وبر

77- جامعه شناسی دنباله رو .............................. است .

الف) روان شناسی                 ب) زیست شناسی                  ج) روان شناختی                       د) علوم اجتماعی

78- از طرفداران این نظریه که مشاهدات درونی را قبول ندارند، اما تابع مشاهدات بیرونی هستند؟

الف) واتسون – پاولف               ب) پیازه – وکسلر                  ج) ثرندایک – وونت               د) پیاژه – بندورا

79- این جمله تابع کدام نظریه است : « جامعه مجموعه ایی از افراد بی رنگ نیست ، بلکه ترکیبی اصل است که روح دارد ».

الف) نظریه سلوک و رفتار               ب ) نظریه حیاتی                 ج) نظریه نمو زائد             د ) نظریه اجتماعی

80- کندی قوه « غضبیه و شهویه » را در کدام کتابها مطرح نموده و آنها را چه می نامد؟

الف) حدود الاشیاء ، شفا – غلبیه                               ب ) حدود الاشیاء ، رسومها – غلیبه

ج ) اشارات ، شفاء – غلبیه                                      د ) قانون ، حدود الاشیاء – غلبیه

81- قوه مصوره در نظریه کندی با کدامیک از قوای مورد اعتقاد بوعلی یکسان است؟

الف) متخلیه                        ب) واهمه                      ج) متصرفه                         د) حافظه

 

 

82- براساس نظرکندی ، قوه عاقله قوه ای است که انواع :

الف) اشخاص و ابزار را درک می کند                                 ب) اجناس و اشخاص را درک می کند

ج ) اجناس را درک می کند نه اشخاص را                          د) اشخاص را درک می کند نه اجناس را

83- تقسیم بندذی عقل به عقل بالفعل ، عقل بالقوه ، عقلی که بر نفس از قوه به سوی فعلیت می رود و عقل ظاهر از کیست ؟

الف) فارابی                        ب) بوعلی سینا                               ج) کندی                        د) این رشد

84- نوعی از عقل است که کلیات اشیاء در آن حاصل می شود و صور معقوله از قوه خارج شوند و فعلیت یابند :

الف) عقل هیولانی                            ب ) عقل ظاهر                       ج) عقل بالفعل                 د) عقل مستفاد

85- در کدامیک از قوای کندی ، سلب و ایجاب در یک موضوع محال است؟

الف) قوه مصوره                     ب) قوه حاسه                           ج) قوله عاقله                    د) قوله متصرفه

86- زمانی که بر عقل بالقوه ، معقولات عرض شد تبدیل به عقل .................... می شود و زمانی که جلوه بیرونی یافت عقل ........................ نامیده می شود.

الف) مستفاد – ظاهری                    ب) بالفعل – مستفاد              ج) هیولانی – ظاهر            د) بالفعل – ظاهر

87- کدام قوه است که از نظر کندی انسان را قادر به انجام کارهای بزرگ می کند؟

الف) قوه عاقله                      ب) قوه غضبیه                    ج ) قوه حافظه                        د) قوه غلبیه

88- به عقیده فارابی ااده در انسان مربوط به چه قوه ای است ؟

الف) محرکه                   ب) مدرکه                       ج) متخیله                         د) شهویه

89- فارابی مسائلی مانند عدد 3 فرد است ، کل بزرگتر از جزء است را ناشی از چه می داند ؟

الف) ادراکات                    ب) مقبولات                    ج) معقولات روانی                       د) مشهورات  

 

90- فارابی عقل فعال را چه می نامد ؟

الف) روح القدس              ب) عقل عملی                    ج) عقل نظری                    د) عقل مستخرج از هیولانی

91- چه قوه ای از نظر فارابی ، صورت محسوسات را بعد از غیب آن صور از دامنه حس ، نگه می دارد ؟

الف) محرکه                          ب) مدرکه                      ج) متخیله                         د) ناطقه

92- فارابی کدامیک از مراتب عقل را « عقل مکتسب » می نامد؟

الف) بالفعل                          ب) مستفاد                      ج) نظری                           د) هیولانی

93- از دیدگاه فارابی آخرین مرتبه عقول مفارقه سماوی یا عقل فعال چه نام دارد؟

الف) مستفاد                         ب) بالملکه                             ج) روح اله                          د) روح الامین

94- چه کسی عقل را قوه اختصاصی نفس ناطقه نامید؟

الف) ابن سینا                      ب) فارابی                                   ج) غزالی                        د ) شیخ اشراق

95- کدامیک از عقول امکان اتصال به خداوند را فراهم می سازد ؟

الف) مستفاد                           ب) بالفعل                             ج) فعال                             د) هیولانی

96- تکمیل کنید : فارابی می گوید :

الف) نفس یا جزئی از نفس یا چیزی که مستعد انتزاع ماده و موجودات است .

ب ) نفس یا جزئی از نفس یا چیزی که مستعد انتزاع ماهیات و صور همه موجودات است .

ج ) نفس یا جزئی از نفس یا چیزی که باعث انتزاع و موجب انتقال ماده به ماهیات است.

د ) نفس یا جزئی از نفس یا چیزی که مستعد انتزاع و موجب انتقال ماهیات به ماده است .

97- کدام دو عقل زیر محتاج ماده اند و با فنای ماده آن ها نیز فنا می شود ؟

الف ) عقل بالقوه – عقل ظاهری                                    ب ) عقل بالفعل – عقل بالقوه

ج ) عقل بالملکه – عقل مستفاد                                      د) عقل بالقوه – عقل بالفعل

98- در تقسیم علم از نظر فارابی تصدیق و تصور یعنی :

الف) فکر و استباط – درک جزئیات                                  ب) درک کلیات – آزمایشات تجربی

ج ) فکر و روئت – حدس مستقیم                                     د) مشاهدات – ادراکات حسی

99- معرفت حسی از دیدگاه فارابی به ترتیب عبارتند از :

الف) صور محسوسات           حس         حس        مشترک        تمیز          تهذیب        تخیل          عقل  

ب ) صور محسوسات      حس        تهذیب           تمیز          تخیل           حس مشترک          عقل  

ج ) صور محسوسات         حس           حس مشترک         تخیل        تمیز          تهذیب        عقل 

د ) صور محسوسات            حس          تخیل        تمیز         حس مشترک          تهذیب         عقل 

100- آرائی که نزد همه مردم مورد تایید است بدون آن که کسی با آن ها مخالفت کند شامل کدام گزینه است ؟

الف) مقبولات                            ب) مشهورات                          ج) محسوسات                    د) ادراکات  

101- گوسفند با دیدن گرگ ، عداوت و دشمنی او را نسبت به خود ادراک کرده کرده ، فرار می کند . فرار
 می کند. شامل قوه ...

الف) متیله                                ب) واهمه                              ج) ناطقه                             د) حافظه

102- برخلاف نظریه روان شناسی جدید ، ابن سینا جایگاه ادراک معقولات را درکدام مرتبه عقل می داند ؟

الف) فعال                        ب) هیولانی                          ج) روح القدس                       د) ظاهری

103- جوهر مفارق و عامل تمیز خارج از نفس انسانی به کدام مرتبه عقل از دیدگاه فارابی اشاره دارد ؟

الف) منفعل                          ب) عملی                             ج) مفارق                            د) نظری 

104- به عقیده این سینا اخلاق و استنباط از کدام عقل ناشی می شود؟

الف) فعال                           ب) عملی                                   ج) مفارق                            د) نظری  

105- از دیدگاه ابن سینا برای این که ذهن به مقام ادراک هستی برسد خالق و یاری حافظه به همراه کدام عامل ضروری است ؟

الف) تداعی تصاویر                     ب) تداعی معانی                    ج) قوه متخیله                   د) قوه مصوره

106- در کتاب انتشارات و شفاء این سینا چه قواه ای را بر قوه دماغ مستولی می دارد ؟

الف) قوه متحرکه                     ب) قوه متصرفه                      ج) قوه محرکه                        د) قوه و هم

107- به نظر بوعلی صورت هایی که در حواس پنجگانه نقش می بندد توسط کدام عالم مورد پذیرش می شود؟

الف) حس مشترک                     ب) حس لامسه                         ج) قوه وهم                     د) قوهم متحرکه 

108- موضوع « قوه واهمه» چیست ؟

الف) شناخت معانی جزئیه                                               ب ) معرفت به معانی کلیه

ج) رسیدن به تصویر جزئی                                                د) یادآوری موضوع کلی

109- عقول : هیولانی ، بالملکه ، مستفاد ، بالفعل از کیست ؟

الف) افلاطون                        ب) کندی                       ج) بوعلی سینا                       د) سهروردی

110- به عقیده بوعلی سینا ، این عقل از نوع عقل بالملکه و به مرتب بالاتر از آن است :

الف) عقل قدسی                  ب) عقل بالفعل                        ج) عقل فعال                    د) عقل روح الله

111- انفعالاتی چون انگیزش ، سائق با کدام قوه از قوای نفس برابری می کند؟

الف) وهمیه                      ب) متخیله                            ج) متصرفه                           د) شوقیه

112- چه کسی آیه شریفه « الله نور السمادات و الارض مثل کمشکوه فیها مصباح ... را با مراتب عقل تطبیق نموده است ؟

الف) شیخ اشراق                      ب) غزالی                        ج) ابن رشد                       د) بوعلی سینا

 

113- به مفاهیمی که فطرتاً تا به آن یقین داریم چه می گویند؟

الف) مقبولات                      ب) مشهورات                       ج) معقولات اولی                      د) معقولات ثانوی 

114- غزالی عاداتی که مبتنی بر آداب و رسوم مردم شهرها و ملت ها باشد مانند پوشیدن لباس را چه
 می نامند؟

الف) مشهورات                     ب) مقبولات                        ج) محسوسات                     د) معقولات 

115- قوایی که باعث حرکت می شوند غزالی چه نامیده ؟

الف) عامله                        ب) باعثه                                 ج) مباشره                               د) عالمه 

116- « حس مشترک » در نظریه غزالی در کدام مرتبه قرار دارد؟

الف) ادارک عقلی                      ب) حیات وجدانی                    ج) ادراک حسی                 د) حیات نزوعی

117- به عقیده غزالی علم آدمی از چند طریق به دست می آید ؟

الف) تعلم انسانی – تعلم تجربی                                              ب) تعلم انسانی – تعلم ربانی

ج ) تعلم ربانی  -  تعلم محیطی                                              د) تعلم ادراکی – تعلم انسانی 

118- ترکیب نفس و بدن یک ترکیب .......................... است :

الف) انضمامی                        ب) التزامی                         ج) اتحادی                             د) ادارکی

119- در قرآن کریم « نفس » در این معنی به کار نرفته است؟

الف) امیال                             ب) علم                              ج) روح                             د) انسان

1120. کدام یک از فیلسوفان مسلمان در مساله قوا و ادراک حسی ظاهری به هشت حس قائل است؟

الف) ابن رشد                         ب) سهروردی                               ج) ملاصدرا                   د) بوعلی سینا

121- عقل عملی مبداً .......................... و عقل نظری مبداً ....................... است .

الف) فعل – فعل                         ب) انفعال – فعل                          ج) فعل – انفعال            د) انفعال – انفعال

122- کدام یک از عبارات زیر صحیح است ؟

الف) غزالی و ابن سینا با نظریه ارسطو در تبیین نفس مخالف یکدیگرند .

ب ) غزالی با نظریه ابن سینا و ارسطو در تعریف نفس مخالف است .

ج ) غزالی و ابن سینا و ارسطو در تعریف نفس چندان تفاوتی ندارند.

د ) نظریه ابن سینا با نظریه غزالی و ارسطو در تعریف یکسان است.

123- قوه متذکره از دیدگاه ابن سینا با کدام یک از قوای زیر یکسان است ؟

الف) واهمه                          ب) حافظه                         ج) متصرفه                             د) متحرکه

124- غزالی قوه علمی را چه میداند ؟

الف) همان عقل می داند که ملائکه علم می آموند     ب) همان عقل است که در پرتو عقل قدسی قرارداد .

ج) همان عقل می داند که دارای جنبه الهی و روحانی است د)همان عقل است که در صناعات متبلور می گردد

125- بوعلی سینا بر این باور است که : نفس انسانی جوهر واحدی است که :

الف) در اتحاد با بدن است و با فنا شدن جسم فنا نمی شود.

ب ) قوه عملی است که نفس ناطقه است با بدن ارتباط دارد .

ج ) قوه نظری است که ادراک عقلی است از عالم مافوق سرچشمه دارد .

د ) گزینه ب و ج صحیح می باشد .

126- ازدیدگاه بوعلی سینا عالم و جاهل از چه جهت با هم برابرند ؟

الف) هر دو درک معقولات می کنند .                                   ب) هر دو دارای مراتب عقل هستند .

ج ) معقولات را در ذهن خود حاضر دارند                                د) حس مشترک در آن ها ابزار عقل است.

 

 

127- غزالی می گوید : دو قوه عملی و علمی نفس یعنی ...

الف) ادراک معلوماتی که غایب است                                     ب) ادراک معلوماتی که حاضر است

ج) ادراک محسوساتی که کلی است                                      د) ادراک جزئیاتی تا به کلیات برسند.

128- انواع تخیل از نظر « ریبو » کدام است ؟

الف) ترکیبی – انفعالی                                                  ب) ادراکی – انفعالی

ج ) ادراکی – انفعالی – ترکیبی                                         د ) ادراکی – اختراعی -  انفعالی

129- از نظر فارابی « وحدت قوای نفس » از ویژگی های چیست ؟

الف) خود نفس                      ب) قوای نفس                        ج) قوای عقل               د ) نیروهای خارج از بدن

130. در تمثیل فارابی، بالاترین درجه حکمرانی و مقام در شهر جسم ، متعلق به کیست ؟

الف) نفس                             ب) قلب                           ج) معز                              د) عقل

131- به نظر فارابی چه قوه ای می تواند میان زشت و زیبا فرق بگذارد؟

الف) حافظه                        ب) واهمه                            ج) ناطقه                           د) متخیله

132- فارابی به استناد کدام برهان، نفس را جوهره بسیط و روحانی و مباین با جسم می داند؟

الف) تعلق نفس به بدن بعد از فنای بدن قطع می شود.

ب ) نفس انسانی اضداد را باهم درک می کند.

ج) نفس به کمک درک آلتی ، خود را درک می کند.

د) نفس ادراک محسوسات می کند که معانی مجرد هستند.

133- نفس از دیدگاه فارابی چیست ؟

الف) صورت و کمال ماده بودن                                            ب) همان تعریف ارسطو درباره نفس است

ج)همان تعریف ابن سینا را ذکر کرده است                              د) در تعریف نفس مفهوم جوهریت را قبول ندارد

134- چه کسی عقل هیولانی را عقل ماده نامیده است ؟

الف) ابن سینا                                 ب) اسکندر افرودیسی                    ج) فارابی                   د) لودانتک

135- نظریه زیر از آن کیست و در کجا بیان شده است ؟

« قوای نفس به نحوی ترتیب یافته اند که هریک از آن ها برای طبقه مادون خود صورت است و برای مافوق خود ماده »

الف) ابن سینا – طبیعیات                                                ب) کندی – رسائل فلسفی

ج ) فارابی – اهل المدینه الفاظله                                         د) غزالی – احیاء علوم الدین

136- به اعتقاد فارابی نفس فلکی تا حدودی با نفس .............................. تجانس دارد .

الف) ناطقه                           ب) حیوانی                               ج) نباتی                         د) انسانی 

137- بنابر عقیده فارای کار مغز چیست ؟

الف) منبع حرارتی غریزی                                                 ب) انتزاع صورموجودات

ج ) تعدیل حرارات غریزی                                                  د) دریافت اشراق از عقل

138- این نظریه از کدام فیلسوف و بیانگر چیست ؟

« در ارتباط نفس و بدن شوق طبیعی است که این دو را به یکدیگر پیوند می دهد نه ارتباط زندان و زندانی»

الف) ابن رشد – اصالت نفس                                ب) ابن سینا – وحدت قوای نفس

ج) الاطون – زیست روح قبل از بدن         د) ابن سینا – بطلان نظریه تمایز ماهیت روح و بدن به شکل زندان و زندانی

139- ادراک اعداد به وسیله کدام حس صورت می گیرد؟

الف) حس بینایی                      ب) حس و هم                       ج) حس مشترک                     د) حس تخیل

140- وجدانیات صریحه یا شعور ظاهری را ابن سینا چه نامیده ؟

الف) عقل بافعل                      ب) عقل بالملکه                        ج) عقل هیولانی                     د) عقل مستفاد

 

141- ادراک دوستی و دشمنی را چه قوه ای انجام می دهد؟

الف) قوه وهم                        ب) قوه عاطفه                          ج) قوه حافظه                      د) قوه خیال

142- نتیجه برهان استمرار چیست غزالی آن را از چه کسی اخذ کرده است ؟

الف) نتیجه برهان استمرار آن است که نفس جوهر است – از فارابی

ب ) نتیجه برهان استمرار آن است که نفس از جنس بدن نیست – از ابن سینا

ج) نتیجه برهان استمرار آن است که نفس از حبس بدن است- از کندی

د ) نتیجه برهان استمرار آن است که نفس عرض است و استمرار دارد – ابن سینا

143- نفس در آیه ( لاتکلف نفس الاوسعها) یعنی چه ؟

الف) انسان                       ب) حیات حیوانی                            ج) ذات الهی                       د) درون انسان

144- معنای «نفس» در آیه شریفه (کل نفس ذائقۀ الموت ) کدام است ؟

الف) انسان                        ب) حیات انسانی                        ج) حیات حیوانی                    د) نفس ناطقه

145- برای نفس چیزی نیست مگر این که بمیرد به اذن پروردگار :

الف) نفس به معنای جان                                         ب) نفس به معنای وجدان

ج) نفس به معنی شخصیت                                      د ) نفس به معنی شعور

146- نفس در عبارت « هر نفسی طعم مرگ را خواهد چشید» به چه معنایی است؟

الف) حیات حیوانی                ب) نفس انسانی                    ج) وجدان نفسانی                   د) اصل ثابت انسانی

147- نفس در آیه شریفه « و نفس و ماسویبها ... » به چه معناست؟

الف) خودآگاهی یا هوشیاری                                     ب) جان و حیات حیوانی 

ج) وجدان نفسانی و ناآگاهی                                       د) اصل ثابت انسانی و خودآگاهی 

 

148- «عقل علم به حقایق امور است » این سخن از کیست ؟

الف) ملاصدرا                 ب) امام محمود غزالی                    ج) امام محمدباقر (ع)           د) امام جعفر صادق (ع)

149- کدام یک از د انشمندان حالات نفسانی را پرتوی از کیفیات بدنی پنداشته اند؟

الف) هگسل                        ب) لودانتک                             ج) مورسل                            د) هر سه نفر

150- کدام نظریه یکی از بهترین وجوه حل مشکل رابطه نفس و بدن به شمار می رود ؟

الف) حیاتی                            ب) اجتماعی                          ج) نموزائد                     د) توازی تن و روان

151- عقیده به نفس و بدن حقیقت واحدی است که دو منظر متفاوت از خودشان می دهند از کیست؟

الف) این سینا                           ب) افلاطون                          ج) فخنر                            د) مودسلی 

152- عقل قدسی از دیدگاه ابن سینا چیست؟

الف) عقل قوسی همان هیولانی است

ب ) جنس این عقل از نوع بالمکه و مراتب بالاتر از آن است .

ج) جنس این عقل از نوع عقول چهارگانه است

د ) عقل قدسی با عقل فعال از دیدگاه فارابی ندارد

153- آن چه در روان شناسی « ادراک حسی » نامیده می شود ، توسط کدام قوه یا حس صورت می گیرد؟

الف) قوه و هم                                             ب)حس مشترک

ج) قوه حافظه                                              د) قوه متصرفه

154- کمال اول بودن نفس در نظریه ابن سینا و دیگر حکما چه معنایی دارد ؟

الف) اولین در هر کمالی که هر شی ء می تواند به آن برسد

ب) همان عقل است که اولین مخلوق است

ج) در ارتباط با کمال دوم ، معنی می دهد

د ) غیر از خودش به چیز دیگری محتاج نیست .

155- استدلال های فارابی درباره ویژگی های نفس ، از جمله : درک معقولات ، شعور داشتن به خود و درک اضداد،به دلیل کدام ویژگی نفس است؟

الف) مبائیت یا بدن بودن

ب) سبیط و روحانی بودن

ج) جوهری بودن

د) همه موارد

156- فارابی چرا عقل مستفاد را به این نام نامیده است ؟

الف) عقل مستفاد توانایی درک جزئیات و حفظ آن ها را دارد .

ب) عقل مستفاد از استعداد محض خارج شده است.

ج) عقل بالقوه به بالفعل تبدیل می شود.

د) نفس ناطقه در این مقام از عقل فعال کمک می گیرد .

157- از نظر بوعلی و غزالی این نیرو برای حیوانات مانند عقل است برای آدمیان ، نیروی .......

الف) خیال                           ب)ذاکره                          ج) وهم                             د) حس مشترک

158- به کمک کدام عقل ، پیمایش مراتب چهار گانه عقل در انسان میسر می گردد؟

الف) عقل نظری                 ب) عقل عملی                   ج) عقل فعال                        د) عقل هیولانی

159- معنای فلسفی عقل کدام است؟

الف) مدرک کلیات 

ب) مدرک ماده و معنی

ج) مدرک کلیات و جزئیات 

د ) مدرک تمام امور حسی 


 

واحد همدان

 

 

مجموعه سوالات چهار گزینه ای

علم النفس

از دیدگاه دانشمندان اسلامی

(کندی، فارابی، بوعلی سینا، غزالی)

 

 

1- در قرآن نفس ابتدا به چه معنایی آمده است؟

الف)شخصیت تکامل یافته                                   ب) جان یا حیات حیوانی

ج) اصل ثابت انسانی و خودآگاهی                          د) نفس حیوانی یا نفس تعالی یافته

2- نفس ............................ است.

الف) جوهر                     ب) عرض                        ج) حادث                      د) قدیم

3- «نفسی که در مسیر ظهور و فعلیت حرکت کرده و متکامل می شود» در برگیرنده کدام گزینه است؟

الف)روان با نفس انسانی                                ب) نفس حیوانی یا تعالی نیافته

ج) اصل ثابت انسانی و خودآگاهی                     د) وجدان نفسانی یا خودآگاهی

4- بحث درباره نفس به کدام علم واگذار شده است؟

الف)روانشناسی                  ب) فلسفه                   ج)روان درمانی                   د) جامعه شناسی

5- نفس چگونه می تواند شخصیت خود را شکل دهد؟

الف) با مجموعه حالات روانی که خاصیت ادراکی، انفعالی، افعالی دارد

ب)با مجموعه حالات روانی و جسمانی که فقط خاصیت درک محیط را دارد.

ج) با مجموعه حالات روانی که از فطرت و ذات خود فرد ناشی می شود.

د) با مجموعه حالات غریزی که تحت انفعالات درونی فرد می باشد.

6- بوعلی سینا در کتاب مشهود خود ........................ درباره نفس و ماهیت آن به مباحثی پرداخته است.

الف) قانون                     ب)اشارات                       ج)شفاء                          د)اثبات النبوه

7- فلاسفه در بحث نفس معتقدند که ..........................

الف) عبارتست از حالات روانی یا کیفیات نفسانی

ب)عبارتست از سازگاری روان برای حیات بدن

ج)جوهری مستقل از بدن که دارای قوایی است

د) چون نوری از انوار باری تعالی که عمق و طول دارد.

8- «نفس نخستین استکمال جسم طبیعی بالقوه است که دارای حیات است» این سخن از کیست؟

الف) فارابی                    ب) کندی                      ج) ابوعلی سینا                        د) غزالی

9- روش کار بوعلی سینا درباره ماهیت نفس و بدن از امور ......................... .

الف) نامشهود و معقول آغاز به امور محسوس و مشهود می رسد.

ب) از امور محسوس و مشهود آغاز و به امور نا مشهود اما عقول می رسد.

ج)از امور نامشهود و معقول آغاز به امور تجربی و حسی می رسد.

د) از امور ادراکی و معقول آغاز به امور قابل مشاهده می رسد.

10- کندی درباره نفس اساساً پیرو ............. بوده است.

الف) ارسطو و حکمای پیرو مکتب او                         ب) افلاطون و طرفداران مکتب او

ج) بوعلی سینا و عقاید شرعی او                              د) سقراط و ارسطو و طرفدارانش

11- به عقیده کندی قوه حساسه در چه موجوداتی وجود دارد؟

الف) تنها در حیوان                  ب) تنها در انسان                 ج) در همه حیوانات                 د) در نباتات

12- کندی طبیعت نفس را چه می داند؟

الف) جوهری بسیط، الهی و روحانی است.

ب) جوهر است بسیط اما دارای عمق

ج) طول و عرض و عمق دارد و نوری از انوار الهی است

د) طول و عرض ندارد، اما عمق دارد و نور الهی است.

 

13- به اعتقاد کندی قوای بزرگ نفس کدام است؟

الف) غریزی و عقلی              ب) حسی و عقلی             ج) غضبی و شهودی               د) شهودی و عقلی

14- جمله «ای انسان نادان آیا نمی دانی که بقای تو در این جهان لُمحه ای بیش نیست» از کیست؟

الف) ارسطو                   ب) افلاطون                      ج) ابن سینا                          د) کندی

15- چه کسی قوای نفس را به دو قوه حسی و عقلی تقسیم کرد؟

الف) افلاطون                     ب) غزالی                           ج) کندی                          د) فارابی

16- از نظر کندی کدامیک از اعضای بدن، آلت مشترک بین حس و عقل است؟

الف) بینایی                      ب) شنوایی                    ج) لامسه                        د) مغز

17- از نظر کندی، علاقه و ارتباط «نفس با جسم» چگونه است؟

الف) ذاتی                      ب) مُباین                         ج) ظاهری                           د) عارضی

18- کدام فیلسوف برای نخستین بار تعریف مشخص، سنجیده و روشنی درباره نفس بیان نمود؟

الف) فارابی                     ب) ارسطو                            ج) ابن رشد                            د) کندی

19- به عقیده .............. علاوه بر انسان و حیوان، افلاک نیز دارای نفس هستند؟

الف) ارسطو                     ب) فارابی                         ج) افلاطون                             د) غزالی

20- از دیدگاه کندی قوه احساسه در کدام دسته از موجودات وجود دارد؟

الف) انسان               ب) همه موجودات                  ج) حیوانات                     د) انسان و حیوان

21- فارابی دسته آخر نفوس که معارف را نشناخته اند و به درجه عقل .......... نرسیده اند و همچنان نیازمند به ماده هستند.

الف) بالفعل                       ب) فعال                           ج) مستفاد                              د) ممکن

 

22- در نظر فارابی ، قوای محرک اعضای انسان و حیوان چه نامیده می شود؟

الف) شهویه و غضبیه                 ب) نامیه و غضبیه                 ج) غاذیه و نامیه                 د) غاذیه و شهویه

23- کتاب «اهل المدینه الفاضله» از کیست؟

الف) کندی                      ب) ابن سینا                             ج) فارابی                               د) ابن رشد

24- دیدگاه فارابی در مورد «نفس فلکی» کدام است؟

الف)یکسان بودن آن با نفس حیوانی                               ب) مغایر بودن آن با نفس انسانی

ج) یکسان بودن آن با نفس نباتی                                   د) یکی بودن نفس فلکی با نفس انسانی

25- طبقه بندی قوای نفس از نظر فارابی به ترتیب کدام است؟

الف) منمیه- محرکه- مدرکه- ناطقه                               ب) منمیه- مدرکه- محرکه- متخیله

ج) منمیه- متخیله- محرکه – مدرکه                               د) منمیه- محرکه-متخیله- مدرکه

26- چه کسی می گوید نباید مانند افلاطون بگوییم که نفس پیش از بدن موجود بوده است؟

الف) ابن سینا                    ب) فارابی                        ج) شیخ اشراق                           د) کندی

27- قوای نفس برای طبقه مادون خود ........ وبرای طبقه مافوق .......... است.

الف) صورت- صورت               ب)صورت- ماده                     ج) ماده- ماده                  د) ماده- صورت

28- بوعلی سینا نفس را به معنای وسیع کلمه ....... در نظر گرفته است.

الف)واحد و روحانی                   ب)جوهری و مرکب                    ج) مبدأ و حرکت             د) مجرد فاقد حرکت

29- کدامیک از حکما معتقد بودند که «بدن زندان نفس» است؟

الف) فیثاغورث، افلاطون، دکارت                          ب) ارسطو، فیثاغورث، سقراط

ج) ابن سینا، کندی، افلاطون                               د) فارابی، فیثاغورث، دکارت

 

30- «نقش از موم جدا شدنی نیست، نقس نیز نمی تواند از بدن جدا شود» این جمله از کسیت؟

الف) افلاطون                     ب) سقراط                           ج) ارسطو                         د) فیثاغورث

31- ابن سینا در بیان حدّ نفس آنرا قوه، صورت و کمال خوانده و گفته...

الف) نفس کمال جسم آلی است                                            ب) نفس استکمال جسم آلی است

ج) نفس نخستین استکمال جسم طبیعی است                           د) نفس صورت بدن و جلوه نور الهی است

32- به عقدیه .............. نفس استکمال جسم آلی است.

الف)غزالی                   ب) فارابی                           ج) ابن سینا                                د) ابن رشد

33- کمالات ابن سینا در خصوص نفس به دو قسمت ............... و ............ تقسیم می شود.

الف)کمالات مادی- معنوی                                ب) کمالات جسمی- روحی

ج) کمالات انسانی- حیوانی                                 د) کمالات اصلی- عارضی

34- در کدامیک از کمالات ابن سینا است که« به غیر از خودش نیازمند دیگری نیست و کمالات دیگر منسوب به آن است»؟

الف) کمال نفسانی                ب) کمال اصلی                        ج) کمال معنوی                 د) کمال عارضی

35-«برندگی شمشیر تابع خود شمشیر است و افعال حیاتی پیرو جان در بدن هستند»، این جمله اشاره دارد به:

الف)کمال عارضی تابع کمال اصلی است                               ب) کمال اصلی تابع کمال عارضی است

ج) کمال عارضی خود مستقل از کمال اصلی است                     د) کمال اصلی و کمال عارضی تابع یکدیگرند

36- نفس در دایره کدامیک از کمالات بوعلی سینا قرار دارد؟

الف) کمال عارضی              ب) کمال اصلی                 ج) کمال معنوی                    د) کمال جسمانی

37- ابن سینا در مطالعه نفس از چه شیوه ای سود می جست؟

الف)شهودی                      ب) تجربی                             ج) فلسفی                             د) کیفی

38- بر اساس دیدگاه بوعلی سینا کدام یک از موارد زیر حواس باطنی است؟

الف)ادراک حسی                   ب) حس مشترک                   ج) قوه میل و آرزو                   د) قوه غضب

39- نفس انسانی بوعلی شامل دو عقل ................. و ..................... است.

الف)بالفعل – هیولانی             ب) مستفاد- عملی              ج) هیولانی – نظری                د)عملی- نظری

40- از نظر ابن سینا اقسام نفس انسانی کدام است؟

الف)حافظه – مفکره              ب) عامله- عالمه              ج) مستفاد – بالفعل                   د) هیولانی- بالملکه

41- این سینا مسأله تعارض بین نفس و بدن را از چه طریقی حل می کند؟

الف)اتحاد نفس بدن                   ب) بقای نفس                    ج) فنای نفس                   د) فنای جسم نفس

42- کدام دانشمند اسلامی به معنای عام«نفس» را (مبدأ حرکت) در نظر گرفته و کائنات را واجد آن می داند؟

الف)فارابی                      ب) غزالی                                 ج) کندی                               د) ابن سینا

43- در بحث از قوای باطن، بوعلی یادآور می شود که:

الف)آلات جسمانی احتیاج دارند که جای هر یک از آنها در جسم معلوم باشد

ب) آلات جسمانی احتیاج دارند که جای هر یک از این آلات در مغز باشد و هست

ج) آلات جسمانی نیاز دارند که کار بدن را انجام دهند که نباشد فعلی صورت نپذیرد

د) آلات جسمانی وجود ندارند بلکه هر آنچه که انجام می دهیم تابع کار مغز است

44- کدامیک از حکمای زیر معتقدند«هر حرکتی از بدن سر می زند مصدر آن نفس است اگر چه حرکت غریزی باشد».

الف)غزالی                            ب) فاربی                         ج) بوعلی سینا                                د) کندی

45- ابوعلی سینا صدور کدامیک از حالات زیر را ذاتاً از بدن می داند؟

الف)شهوت                            ب) خواب                            ج) تفکر                          د) غم و اندوه

46- ابن سینا معتقد است که وقتی عقل از قوه استعداد محض خارج شود به مرتبه عقل .... می رسد.

الف)بالفعل                      ب) بالملکه                         ج) مستفاد                            د) هیولانی

47- ابن سینا بر خلاف ..... معتقد است که نفس بدون نیاز به بدن معقولات را درک می کند.

الف)افلاطون                     ب) ارسطو                        ج) بقراط                            د) سقراط

48- غزالی هنگامی که میان جسم و نفس فرق می گذارد تابع رأی چه کسی است؟

الف)ابن خلدون                      ب) فارابی                       ج) ملاصدرا                       د) بوعلی سینا

49- به عقیده بوعلی تعلق کامل نفس و بدن و همکاری نزدیک آنها فقط تا ............... باقی و برقرار می ماند.

الف)آستانه معقولات                 ب) درک مجردات               ج) احوالات دماغ              د) حدوث مزاجها

50- از نظر ابن سینا معرفت برای انسانم حاصل می شود از طریق ................

الف)اتصال نفس ناطقه به عقل مستفاد                                    ب) اتصال نفس ناطقه به عقل فعال

ج) تابش عقل مستفاد در عقل هیولانی                                    د) تابش عقل بالملکه در عقل هیولانی

51- از دیدگاه ابن سینا و غزالی بدن چه نوع علیتی نسبت به نفس دارد؟

الف)صوری                          ب) نمائی                             ج) فاعلی                           د) قابلی

52- غزالی برای خلود نفس استناد می کند به ........

الف)آیات قرانی                       ب) اراده خدا                     ج) دو گانگی بدن و روان                 د) دلایل تعقلی

53- برهانی را که غزالی در اثبات نفس از بوعلی سینا گرفته، کدام است؟

الف)استمرار                           ب) سلطه نفس بر جسم                      ج) معکوس                        د) مقسم

54- چه کسی بر دلایل ابن سینا در مورد خلود نفس دلیل شرعی آورد؟

الف) افلاطون                     ب) ارسطو                            ج) کندی                               د) غزالی

 

55- دلایل غزالی در مورد خلود نفس چسیت؟

الف) پس از مرگ نفس کمال بیشتر نمی یابد                                         ب) کمال نفس تنها در دنیا است

ج) نفس پذیرای علم نیست و بسیط است                                               د) نفس پذیرای عدم است

56- در آیه شریفه (یسئلونک عن الروح قل من امر ربی) از دیدگاه غزالی روح یعنی:

الف) جوهر فنا پذیر                     ب) جوهر زوال پذیر                  ج) جوهر غیر ثابت               د) نفس ناطقه

57- کدام فیلسوفان در تعریف نفس تقریباً متف النظرند؟

الف) ارسطو، غزالیو ابن سینا                                                  ب) غزالی، بوعلی سینا، فارابی

ج) غزالی، ارسطو، کندی                                                        د) فارابی، ارسطو، کندی

58- در دیدگاه غزالی رابطه روح با جسم و بدن به وسیله روح .................. تحقق می یابد.

الف) طبیعی                            ب) انسانی                      ج) نباتی                       د) حیوانی

59- او می گوید: نفس جوهر قائم به ذات خود است.

الف) غزالی                     ب) ملاصدرا                       ج) افلاطون                        د) فارابی

60- « نفس وابسته به بدن نیست» با توجه به این جمله کدام گزینه صحیح است؟

الف) نفس از نظر بقا و فنا به بدن متعلق است، پس با فنای بدن نابود می شود.

ب) نفس نه متصل به بدن است نه منفصل، با فنای بدن، نفس فنا نمی شود

ج) نفس در اتحاد با بدن است پس بعد از فنا بدن روانه جسم دیگری نمی شود.

نفس با فنای بدن، فانی نمی شود بلکه تعلق آن به بدن به وجود الهی متکی است

61- از دیدگاه غزالی خزانه حس مشترک کدام قوه است؟

الف) وهم                        ب) شهویه                          ج) شوقیه                         د) خیال

 

62- این سخن که « روح جوهری است لایتجزّا» از کیست؟

الف)کندی                       ب) غزالی                              ج) فارابی                           د) ابن رشد

63- چه کسی معتقد است: الف) نفس پذیرای عدم نیست، ب) نفس وابسته به بدن نیست، ج) نفس بسیط نیست.

الف)غزالی                        ب)شیخ اشراق                           ج) ابن رشد                        د) ارسطو

64- نفوسی که به مشاغل بدن عشق ورزیده اند ...... .

الف) به مقام وصل نمی رسد و در رنج ذاتی به سر می برد

ب) به مقام وصل می رسند اما بعد از سپری کردن رنج عرضی

ج) به مقام وصل نمی رسند بلکه رنج عرضی و غریب شامل آنهاست

د) به مقام وصل می رسند بدون آن که هیچگونه رنج ذاتی کشیده باشند.

65- بوعلی سینا در حدوث نفس و علاقه آن به بدن اعتقاد دارد که بدن به علت .................... نیست بلکه علت  ......................... است.

الف) فاعلی نفس- قابلی نفس                                            ب) قابلی نفس- جوهری نفس

ج) قابلی نفس- فاعلی نفس                                                د) فاعلی نفس- جوهری نفس

66- چه کسی نظر ارسطو را که نفس را صورت جسم می داند، مردود می شمارد؟

الف)افلاطون                         ب) ابن رشد                           ج) غزالی                       د) فارابی

67- روانشناسی جدید از ورود به مباحث نفس پرهیز می کند، زیرا......... .

الف) اصل مشاهده و روش تجربی را تجربی را قبول دارد  

ب) اصالت حقیقی را به بدن می دهد که قابل مشاهده است.

ج) اصیل بودن نفس را به بحث فلسفی واگذار می کند

د) نفس را قابل آزمایش و مشاهده نمی داند

68- حکمای معاصر چون (وونت، ریبو، هفدنیک) صاحب کدام نظریه هستند؟

الف) نظریه حیاتی                     ب) نظریه اجتماعی                     ج) نظریه رشد زاید            د) نظریه لایبنتیز

69- در این نظریه آمده است که«نفس و بدن هر کدام جریان جداگانه ای هستند که میان آنها تقابل وجود دارد».

الف) نظریه اجتماعی               ب) نظریه رفتار گرایی              ج) مظریه توازی  تن و روان            د) نظریه حیاتی

70- کدامیک از دانشمندان زیر «نفس را به سایه ای تشبیه کرده اند که بدون هیچ تاثیری بدنبال شخص راه می رود»؟

الف)ریبو، پیاژه، فروید                                              ب) هگسلی، مودسلی، رودانتیک

ج) اسپیرمن، کلاپارد، لودانتک                                     د) وکسلر، ثرندایک، پیاژه

71- در نظریه ..... شرط علت رفتار در فعالیت های بدنی تحت تأثیر مغز است و نفس غیر لازم است.

الف) حیاتی                    ب) اجتماعی                       ج) نموزائد                        د) توازی تن و روان

72- کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

الف) نظریه نمو زائد کیفیات بدنی را اصل می داند، کیفیات نفسانی را سایه می داند

ب) نظریه نمو زائد کیفیات نفسانی را پیرو کیفیات بدنی می داند و در حرکت تاثیر ندارد

ج) نظریه نمو زائد فعالیتهای بدنی را علت اصلی و فعالیتهای نفسانی را علت فرعی می داند.

د) تمام موارد فوق صحیح می باشد.

73- در نظریه حیاتی، اولین و اساسی ترین غرض نفسانی عبارتست از:

الف) سازگاری و تعادل در محیط                                           ب) صیانت و حمایت ذات خویش

ج) تلاش برای رفع نیاز                                                        د) به حرکت درآوردن اعمال انسانی

 

 

74- یکی از راههای حل مشکل رابطه نفس و بدن، توجه کردن به کدام نظریه است؟

الف) نظریه حیاتی                     ب) نظریه اجتماعی                  ج) نظریه رفتارگرایی                د) نظریه نموزائد

75- این جمله از کیست؟ «ما فکر خود را به کار نمی اندازیم مگر زمانی که مشکلی پیش آید».

الف) کلاپارد                     ب) دورکیم                              ج) دولاکروا                              د) هگسلی

76- .................. معتقد است همه استعدادهای نفس مانند هوش ، ارده پرورش یافته جامعه است.

الف) پیازه                        ب) تارد                        ج) امیل دور کیم                          د) ماکس وبر

77- جامعه شناسی دنباله رو .............................. است .

الف) روان شناسی                 ب) زیست شناسی                  ج) روان شناختی                       د) علوم اجتماعی

78- از طرفداران این نظریه که مشاهدات درونی را قبول ندارند، اما تابع مشاهدات بیرونی هستند؟

الف) واتسون – پاولف               ب) پیازه – وکسلر                  ج) ثرندایک – وونت               د) پیاژه – بندورا

79- این جمله تابع کدام نظریه است : « جامعه مجموعه ایی از افراد بی رنگ نیست ، بلکه ترکیبی اصل است که روح دارد ».

الف) نظریه سلوک و رفتار               ب ) نظریه حیاتی                 ج) نظریه نمو زائد             د ) نظریه اجتماعی

80- کندی قوه « غضبیه و شهویه » را در کدام کتابها مطرح نموده و آنها را چه می نامد؟

الف) حدود الاشیاء ، شفا – غلبیه                               ب ) حدود الاشیاء ، رسومها – غلیبه

ج ) اشارات ، شفاء – غلبیه                                      د ) قانون ، حدود الاشیاء – غلبیه

81- قوه مصوره در نظریه کندی با کدامیک از قوای مورد اعتقاد بوعلی یکسان است؟

الف) متخلیه                        ب) واهمه                      ج) متصرفه                         د) حافظه

 

 

82- براساس نظرکندی ، قوه عاقله قوه ای است که انواع :

الف) اشخاص و ابزار را درک می کند                                 ب) اجناس و اشخاص را درک می کند

ج ) اجناس را درک می کند نه اشخاص را                          د) اشخاص را درک می کند نه اجناس را

83- تقسیم بندذی عقل به عقل بالفعل ، عقل بالقوه ، عقلی که بر نفس از قوه به سوی فعلیت می رود و عقل ظاهر از کیست ؟

الف) فارابی                        ب) بوعلی سینا                               ج) کندی                        د) این رشد

84- نوعی از عقل است که کلیات اشیاء در آن حاصل می شود و صور معقوله از قوه خارج شوند و فعلیت یابند :

الف) عقل هیولانی                            ب ) عقل ظاهر                       ج) عقل بالفعل                 د) عقل مستفاد

85- در کدامیک از قوای کندی ، سلب و ایجاب در یک موضوع محال است؟

الف) قوه مصوره                     ب) قوه حاسه                           ج) قوله عاقله                    د) قوله متصرفه

86- زمانی که بر عقل بالقوه ، معقولات عرض شد تبدیل به عقل .................... می شود و زمانی که جلوه بیرونی یافت عقل ........................ نامیده می شود.

الف) مستفاد – ظاهری                    ب) بالفعل – مستفاد              ج) هیولانی – ظاهر            د) بالفعل – ظاهر

87- کدام قوه است که از نظر کندی انسان را قادر به انجام کارهای بزرگ می کند؟

الف) قوه عاقله                      ب) قوه غضبیه                    ج ) قوه حافظه                        د) قوه غلبیه

88- به عقیده فارابی ااده در انسان مربوط به چه قوه ای است ؟

الف) محرکه                   ب) مدرکه                       ج) متخیله                         د) شهویه

89- فارابی مسائلی مانند عدد 3 فرد است ، کل بزرگتر از جزء است را ناشی از چه می داند ؟

الف) ادراکات                    ب) مقبولات                    ج) معقولات روانی                       د) مشهورات  

 

90- فارابی عقل فعال را چه می نامد ؟

الف) روح القدس              ب) عقل عملی                    ج) عقل نظری                    د) عقل مستخرج از هیولانی

91- چه قوه ای از نظر فارابی ، صورت محسوسات را بعد از غیب آن صور از دامنه حس ، نگه می دارد ؟

الف) محرکه                          ب) مدرکه                      ج) متخیله                         د) ناطقه

92- فارابی کدامیک از مراتب عقل را « عقل مکتسب » می نامد؟

الف) بالفعل                          ب) مستفاد                      ج) نظری                           د) هیولانی

93- از دیدگاه فارابی آخرین مرتبه عقول مفارقه سماوی یا عقل فعال چه نام دارد؟

الف) مستفاد                         ب) بالملکه                             ج) روح اله                          د) روح الامین

94- چه کسی عقل را قوه اختصاصی نفس ناطقه نامید؟

الف) ابن سینا                      ب) فارابی                                   ج) غزالی                        د ) شیخ اشراق

95- کدامیک از عقول امکان اتصال به خداوند را فراهم می سازد ؟

الف) مستفاد                           ب) بالفعل                             ج) فعال                             د) هیولانی

96- تکمیل کنید : فارابی می گوید :

الف) نفس یا جزئی از نفس یا چیزی که مستعد انتزاع ماده و موجودات است .

ب ) نفس یا جزئی از نفس یا چیزی که مستعد انتزاع ماهیات و صور همه موجودات است .

ج ) نفس یا جزئی از نفس یا چیزی که باعث انتزاع و موجب انتقال ماده به ماهیات است.

د ) نفس یا جزئی از نفس یا چیزی که مستعد انتزاع و موجب انتقال ماهیات به ماده است .

97- کدام دو عقل زیر محتاج ماده اند و با فنای ماده آن ها نیز فنا می شود ؟

الف ) عقل بالقوه – عقل ظاهری                                    ب ) عقل بالفعل – عقل بالقوه

ج ) عقل بالملکه – عقل مستفاد                                      د) عقل بالقوه – عقل بالفعل

98- در تقسیم علم از نظر فارابی تصدیق و تصور یعنی :

الف) فکر و استباط – درک جزئیات                                  ب) درک کلیات – آزمایشات تجربی

ج ) فکر و روئت – حدس مستقیم                                     د) مشاهدات – ادراکات حسی

99- معرفت حسی از دیدگاه فارابی به ترتیب عبارتند از :

الف) صور محسوسات           حس         حس        مشترک        تمیز          تهذیب        تخیل          عقل  

ب ) صور محسوسات      حس        تهذیب           تمیز          تخیل           حس مشترک          عقل  

ج ) صور محسوسات         حس           حس مشترک         تخیل        تمیز          تهذیب        عقل 

د ) صور محسوسات            حس          تخیل        تمیز         حس مشترک          تهذیب         عقل 

100- آرائی که نزد همه مردم مورد تایید است بدون آن که کسی با آن ها مخالفت کند شامل کدام گزینه است ؟

الف) مقبولات                            ب) مشهورات                          ج) محسوسات                    د) ادراکات  

101- گوسفند با دیدن گرگ ، عداوت و دشمنی او را نسبت به خود ادراک کرده کرده ، فرار می کند . فرار
 می کند. شامل قوه ...

الف) متیله                                ب) واهمه                              ج) ناطقه                             د) حافظه

102- برخلاف نظریه روان شناسی جدید ، ابن سینا جایگاه ادراک معقولات را درکدام مرتبه عقل می داند ؟

الف) فعال                        ب) هیولانی                          ج) روح القدس                       د) ظاهری

103- جوهر مفارق و عامل تمیز خارج از نفس انسانی به کدام مرتبه عقل از دیدگاه فارابی اشاره دارد ؟

الف) منفعل                          ب) عملی                             ج) مفارق                            د) نظری 

104- به عقیده این سینا اخلاق و استنباط از کدام عقل ناشی می شود؟

الف) فعال                           ب) عملی                                   ج) مفارق                            د) نظری  

105- از دیدگاه ابن سینا برای این که ذهن به مقام ادراک هستی برسد خالق و یاری حافظه به همراه کدام عامل ضروری است ؟

الف) تداعی تصاویر                     ب) تداعی معانی                    ج) قوه متخیله                   د) قوه مصوره

106- در کتاب انتشارات و شفاء این سینا چه قواه ای را بر قوه دماغ مستولی می دارد ؟

الف) قوه متحرکه                     ب) قوه متصرفه                      ج) قوه محرکه                        د) قوه و هم

107- به نظر بوعلی صورت هایی که در حواس پنجگانه نقش می بندد توسط کدام عالم مورد پذیرش می شود؟

الف) حس مشترک                     ب) حس لامسه                         ج) قوه وهم                     د) قوهم متحرکه 

108- موضوع « قوه واهمه» چیست ؟

الف) شناخت معانی جزئیه                                               ب ) معرفت به معانی کلیه

ج) رسیدن به تصویر جزئی                                                د) یادآوری موضوع کلی

109- عقول : هیولانی ، بالملکه ، مستفاد ، بالفعل از کیست ؟

الف) افلاطون                        ب) کندی                       ج) بوعلی سینا                       د) سهروردی

110- به عقیده بوعلی سینا ، این عقل از نوع عقل بالملکه و به مرتب بالاتر از آن است :

الف) عقل قدسی                  ب) عقل بالفعل                        ج) عقل فعال                    د) عقل روح الله

111- انفعالاتی چون انگیزش ، سائق با کدام قوه از قوای نفس برابری می کند؟

الف) وهمیه                      ب) متخیله                            ج) متصرفه                           د) شوقیه

112- چه کسی آیه شریفه « الله نور السمادات و الارض مثل کمشکوه فیها مصباح ... را با مراتب عقل تطبیق نموده است ؟

الف) شیخ اشراق                      ب) غزالی                        ج) ابن رشد                       د) بوعلی سینا

 

113- به مفاهیمی که فطرتاً تا به آن یقین داریم چه می گویند؟

الف) مقبولات                      ب) مشهورات                       ج) معقولات اولی                      د) معقولات ثانوی 

114- غزالی عاداتی که مبتنی بر آداب و رسوم مردم شهرها و ملت ها باشد مانند پوشیدن لباس را چه
 می نامند؟

الف) مشهورات                     ب) مقبولات                        ج) محسوسات                     د) معقولات 

115- قوایی که باعث حرکت می شوند غزالی چه نامیده ؟

الف) عامله                        ب) باعثه                                 ج) مباشره                               د) عالمه 

116- « حس مشترک » در نظریه غزالی در کدام مرتبه قرار دارد؟

الف) ادارک عقلی                      ب) حیات وجدانی                    ج) ادراک حسی                 د) حیات نزوعی

117- به عقیده غزالی علم آدمی از چند طریق به دست می آید ؟

الف) تعلم انسانی – تعلم تجربی                                              ب) تعلم انسانی – تعلم ربانی

ج ) تعلم ربانی  -  تعلم محیطی                                              د) تعلم ادراکی – تعلم انسانی 

118- ترکیب نفس و بدن یک ترکیب .......................... است :

الف) انضمامی                        ب) التزامی                         ج) اتحادی                             د) ادارکی

119- در قرآن کریم « نفس » در این معنی به کار نرفته است؟

الف) امیال                             ب) علم                              ج) روح                             د) انسان

1120. کدام یک از فیلسوفان مسلمان در مساله قوا و ادراک حسی ظاهری به هشت حس قائل است؟

الف) ابن رشد                         ب) سهروردی                               ج) ملاصدرا                   د) بوعلی سینا

121- عقل عملی مبداً .......................... و عقل نظری مبداً ....................... است .

الف) فعل – فعل                         ب) انفعال – فعل                          ج) فعل – انفعال            د) انفعال – انفعال

122- کدام یک از عبارات زیر صحیح است ؟

الف) غزالی و ابن سینا با نظریه ارسطو در تبیین نفس مخالف یکدیگرند .

ب ) غزالی با نظریه ابن سینا و ارسطو در تعریف نفس مخالف است .

ج ) غزالی و ابن سینا و ارسطو در تعریف نفس چندان تفاوتی ندارند.

د ) نظریه ابن سینا با نظریه غزالی و ارسطو در تعریف یکسان است.

123- قوه متذکره از دیدگاه ابن سینا با کدام یک از قوای زیر یکسان است ؟

الف) واهمه                          ب) حافظه                         ج) متصرفه                             د) متحرکه

124- غزالی قوه علمی را چه میداند ؟

الف) همان عقل می داند که ملائکه علم می آموند     ب) همان عقل است که در پرتو عقل قدسی قرارداد .

ج) همان عقل می داند که دارای جنبه الهی و روحانی است د)همان عقل است که در صناعات متبلور می گردد

125- بوعلی سینا بر این باور است که : نفس انسانی جوهر واحدی است که :

الف) در اتحاد با بدن است و با فنا شدن جسم فنا نمی شود.

ب ) قوه عملی است که نفس ناطقه است با بدن ارتباط دارد .

ج ) قوه نظری است که ادراک عقلی است از عالم مافوق سرچشمه دارد .

د ) گزینه ب و ج صحیح می باشد .

126- ازدیدگاه بوعلی سینا عالم و جاهل از چه جهت با هم برابرند ؟

الف) هر دو درک معقولات می کنند .                                   ب) هر دو دارای مراتب عقل هستند .

ج ) معقولات را در ذهن خود حاضر دارند                                د) حس مشترک در آن ها ابزار عقل است.

 

 

127- غزالی می گوید : دو قوه عملی و علمی نفس یعنی ...

الف) ادراک معلوماتی که غایب است                                     ب) ادراک معلوماتی که حاضر است

ج) ادراک محسوساتی که کلی است                                      د) ادراک جزئیاتی تا به کلیات برسند.

128- انواع تخیل از نظر « ریبو » کدام است ؟

الف) ترکیبی – انفعالی                                                  ب) ادراکی – انفعالی

ج ) ادراکی – انفعالی – ترکیبی                                         د ) ادراکی – اختراعی -  انفعالی

129- از نظر فارابی « وحدت قوای نفس » از ویژگی های چیست ؟

الف) خود نفس                      ب) قوای نفس                        ج) قوای عقل               د ) نیروهای خارج از بدن

130. در تمثیل فارابی، بالاترین درجه حکمرانی و مقام در شهر جسم ، متعلق به کیست ؟

الف) نفس                             ب) قلب                           ج) معز                              د) عقل

131- به نظر فارابی چه قوه ای می تواند میان زشت و زیبا فرق بگذارد؟

الف) حافظه                        ب) واهمه                            ج) ناطقه                           د) متخیله

132- فارابی به استناد کدام برهان، نفس را جوهره بسیط و روحانی و مباین با جسم می داند؟

الف) تعلق نفس به بدن بعد از فنای بدن قطع می شود.

ب ) نفس انسانی اضداد را باهم درک می کند.

ج) نفس به کمک درک آلتی ، خود را درک می کند.

د) نفس ادراک محسوسات می کند که معانی مجرد هستند.

133- نفس از دیدگاه فارابی چیست ؟

الف) صورت و کمال ماده بودن                                            ب) همان تعریف ارسطو درباره نفس است

ج)همان تعریف ابن سینا را ذکر کرده است                              د) در تعریف نفس مفهوم جوهریت را قبول ندارد

134- چه کسی عقل هیولانی را عقل ماده نامیده است ؟

الف) ابن سینا                                 ب) اسکندر افرودیسی                    ج) فارابی                   د) لودانتک

135- نظریه زیر از آن کیست و در کجا بیان شده است ؟

« قوای نفس به نحوی ترتیب یافته اند که هریک از آن ها برای طبقه مادون خود صورت است و برای مافوق خود ماده »

الف) ابن سینا – طبیعیات                                                ب) کندی – رسائل فلسفی

ج ) فارابی – اهل المدینه الفاظله                                         د) غزالی – احیاء علوم الدین

136- به اعتقاد فارابی نفس فلکی تا حدودی با نفس .............................. تجانس دارد .

الف) ناطقه                           ب) حیوانی                               ج) نباتی                         د) انسانی 

137- بنابر عقیده فارای کار مغز چیست ؟

الف) منبع حرارتی غریزی                                                 ب) انتزاع صورموجودات

ج ) تعدیل حرارات غریزی                                                  د) دریافت اشراق از عقل

138- این نظریه از کدام فیلسوف و بیانگر چیست ؟

« در ارتباط نفس و بدن شوق طبیعی است که این دو را به یکدیگر پیوند می دهد نه ارتباط زندان و زندانی»

الف) ابن رشد – اصالت نفس                                ب) ابن سینا – وحدت قوای نفس

ج) الاطون – زیست روح قبل از بدن         د) ابن سینا – بطلان نظریه تمایز ماهیت روح و بدن به شکل زندان و زندانی

139- ادراک اعداد به وسیله کدام حس صورت می گیرد؟

الف) حس بینایی                      ب) حس و هم                       ج) حس مشترک                     د) حس تخیل

140- وجدانیات صریحه یا شعور ظاهری را ابن سینا چه نامیده ؟

الف) عقل بافعل                      ب) عقل بالملکه                        ج) عقل هیولانی                     د) عقل مستفاد

 

141- ادراک دوستی و دشمنی را چه قوه ای انجام می دهد؟

الف) قوه وهم                        ب) قوه عاطفه                          ج) قوه حافظه                      د) قوه خیال

142- نتیجه برهان استمرار چیست غزالی آن را از چه کسی اخذ کرده است ؟

الف) نتیجه برهان استمرار آن است که نفس جوهر است – از فارابی

ب ) نتیجه برهان استمرار آن است که نفس از جنس بدن نیست – از ابن سینا

ج) نتیجه برهان استمرار آن است که نفس از حبس بدن است- از کندی

د ) نتیجه برهان استمرار آن است که نفس عرض است و استمرار دارد – ابن سینا

143- نفس در آیه ( لاتکلف نفس الاوسعها) یعنی چه ؟

الف) انسان                       ب) حیات حیوانی                            ج) ذات الهی                       د) درون انسان

144- معنای «نفس» در آیه شریفه (کل نفس ذائقۀ الموت ) کدام است ؟

الف) انسان                        ب) حیات انسانی                        ج) حیات حیوانی                    د) نفس ناطقه

145- برای نفس چیزی نیست مگر این که بمیرد به اذن پروردگار :

الف) نفس به معنای جان                                         ب) نفس به معنای وجدان

ج) نفس به معنی شخصیت                                      د ) نفس به معنی شعور

146- نفس در عبارت « هر نفسی طعم مرگ را خواهد چشید» به چه معنایی است؟

الف) حیات حیوانی                ب) نفس انسانی                    ج) وجدان نفسانی                   د) اصل ثابت انسانی

147- نفس در آیه شریفه « و نفس و ماسویبها ... » به چه معناست؟

الف) خودآگاهی یا هوشیاری                                     ب) جان و حیات حیوانی 

ج) وجدان نفسانی و ناآگاهی                                       د) اصل ثابت انسانی و خودآگاهی 

 

148- «عقل علم به حقایق امور است » این سخن از کیست ؟

الف) ملاصدرا                 ب) امام محمود غزالی                    ج) امام محمدباقر (ع)           د) امام جعفر صادق (ع)

149- کدام یک از د انشمندان حالات نفسانی را پرتوی از کیفیات بدنی پنداشته اند؟

الف) هگسل                        ب) لودانتک                             ج) مورسل                            د) هر سه نفر

150- کدام نظریه یکی از بهترین وجوه حل مشکل رابطه نفس و بدن به شمار می رود ؟

الف) حیاتی                            ب) اجتماعی                          ج) نموزائد                     د) توازی تن و روان

151- عقیده به نفس و بدن حقیقت واحدی است که دو منظر متفاوت از خودشان می دهند از کیست؟

الف) این سینا                           ب) افلاطون                          ج) فخنر                            د) مودسلی 

152- عقل قدسی از دیدگاه ابن سینا چیست؟

الف) عقل قوسی همان هیولانی است

ب ) جنس این عقل از نوع بالمکه و مراتب بالاتر از آن است .

ج) جنس این عقل از نوع عقول چهارگانه است

د ) عقل قدسی با عقل فعال از دیدگاه فارابی ندارد

153- آن چه در روان شناسی « ادراک حسی » نامیده می شود ، توسط کدام قوه یا حس صورت می گیرد؟

الف) قوه و هم                                             ب)حس مشترک

ج) قوه حافظه                                              د) قوه متصرفه

154- کمال اول بودن نفس در نظریه ابن سینا و دیگر حکما چه معنایی دارد ؟

الف) اولین در هر کمالی که هر شی ء می تواند به آن برسد

ب) همان عقل است که اولین مخلوق است

ج) در ارتباط با کمال دوم ، معنی می دهد

د ) غیر از خودش به چیز دیگری محتاج نیست .

155- استدلال های فارابی درباره ویژگی های نفس ، از جمله : درک معقولات ، شعور داشتن به خود و درک اضداد،به دلیل کدام ویژگی نفس است؟

الف) مبائیت یا بدن بودن

ب) سبیط و روحانی بودن

ج) جوهری بودن

د) همه موارد

156- فارابی چرا عقل مستفاد را به این نام نامیده است ؟

الف) عقل مستفاد توانایی درک جزئیات و حفظ آن ها را دارد .

ب) عقل مستفاد از استعداد محض خارج شده است.

ج) عقل بالقوه به بالفعل تبدیل می شود.

د) نفس ناطقه در این مقام از عقل فعال کمک می گیرد .

157- از نظر بوعلی و غزالی این نیرو برای حیوانات مانند عقل است برای آدمیان ، نیروی .......

الف) خیال                           ب)ذاکره                          ج) وهم                             د) حس مشترک

158- به کمک کدام عقل ، پیمایش مراتب چهار گانه عقل در انسان میسر می گردد؟

الف) عقل نظری                 ب) عقل عملی                   ج) عقل فعال                        د) عقل هیولانی

159- معنای فلسفی عقل کدام است؟

الف) مدرک کلیات 

ب) مدرک ماده و معنی

ج) مدرک کلیات و جزئیات 

د ) مدرک تمام امور حسی