مجموعه سوالات چهار گزینه ای مبانی جامعه شناسی
ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۱   کلمات کلیدی: نمونه سوالات ،علم النفس ،جامعه شناسی ،محمدی ندیم

 

واحد همدانA

 

 

مجموعه سوالات چهار گزینه ای

مبانی جامعه شناسی

 

 

  1. 1.     موضوع مورد مطالعه علم جامعه شناسی چیست :

الف) بررسی علمی زندگی گروهی انسان ها             ب ) بررسی روابط افراد با گروه

ج ) بررسی رفتار فردی                                       د ) بررسی نقش مشخصات اقلیمی در زندگی بشر

  1. 2.     چرا جامعه شناسی به عنوان یک علم در مقایسه با علوم طبیعی دقت علمی کم تری دارد ؟

الف ) بودجه کم تر و عدم توجه دولت ها

ب ) سخت تر بودن مباحث و تعداد کم تر دانشمندان در این حوزه

ج ) جدید بودن علم جامعه شناسی و مسائل فراوان آن

د ) متناقض بودن پاسخ ها و پیچیدگی تحقیقات اجتماعی

  1. 3.     در تقسیم بندی علوم کدام مورد کامل تر است ؟

الف) علوم مادی ، علوم حیاتی ، علوم اجتماعی                ب) جمعیت شناسی ، مردم شاسی و انسان شناسی

ج ) تاریخ اجتماعی ، باستان شناسی ، جامعه شناسی         د) ریاضیات ، علوم پایه و جامعه شناسی

  1. 4.     کدام یک از دانشمندان زیر بنیانگذار جامعه شناسی است؟

الف) ماکس و بر               ب) امیل دور کیم                  ج) هربرت اسپنسر                د) اگوست کنت

  1. 5.     منشاً عصبیت از دیدگاه ابن خلدون عبارتند از :

الف) فطرت، دین ، محیط جغرافیایی                           ب) نسب ، دین ، اراده مشترک

ج ) نوع معیشت ، فطرت ، شعور ملی                           د ) دین ، نسب ، همبستگی گروهی

  1. 6.     از نظر آگوست کنت موضوعات جامعه شناسی ایستا عبارتند از ........................... و ........................ می باشد.

الف) ثبات ، سکون و تعادل جامعه                      ب ) تعادل ، ثبات و نظم جامعه

ج ) ثبات ، تعادل و ساخت جامعه                       د ) نظم ، حیات و قانون جامعه

  1. 7.     در دیدگاه کدام یک از جامعه شناسان اعتقاد بر این است که : «همیشه قدری برداشت ذهنی در بررسی های دانشمندان اجتماعی دخالت دارد.»

الف) دور کیم                 ب) اسپنسر                  ج) ماکس وبر                    د) توین بی

  1. 8.     جامعه شناس با انجام چه کاری می تواند نظریات را بیازماید و اندیشه هایی را پرورش دهد؟

الف) برنامه ریزی اجتماعی                                ب ) مطالعه پدیده های اجتماعی

ج ) بررسی روابط علت و معلول                           د ) از طریق پژوهش

  1. 9.     کدام گزینه در تقسیم بندی کنش های اجتماعی ماکس وبر صحیح است؟

الف) کنش عقلانی ، سنتی ، عاطفی                     ب) کنش عقلانی ، ارزشی ، عاطفی

ج ) کنش سنتی ، منطقی ، علمی                        د ) کنش عاطفی ، علمی ، ارزشی

10.از نظر امیل دورکیم جوامع بشری از طریق کدام عامل انسجام می یابند؟

الف) فرهنگ عمومی             ب) زبان                ج) ارزش های مشترک                  د) تقسیم کار

11.مراحل سه گانه ذهن بشر از نظر آگوست کنت عبارتند از :

الف) مرحله ربانی ، متافیزیکی ، انسجامی                             ب) مرحله اثباتی ، زبانی ، جسمانی

ج ) مرحله ربانی ، اثباتی ، متافیزیکی                                  د ) مرحله انسجامی ، اثباتی ، متافیزیکی

12.پدیده هایی را که جامعه شناسی مورد بررسی قرار می دهد در سه دسته جای می گیرند که شامل :

الف) ریخت شناسی اجتماعی ، ساخت درونی جامعه ، رفتارهای گروهی و جمعی

ب ) ساخت درونی جامعه ، رفتارهای فردی و گروهی ، ارزش های اعضای جامعه

ج) رفتارهای گروهی و فردی ، ریخت شناسی اجتماعی ، ساخت درونی جامعه

د ) انسجام و نظم جامعه ، ثبات و ساخت جامعه ، رفتارهای گروهی و جمعی

 

13.این جمله از کیست که می گوید : جامعه شناسی عدم به قوانین کلی پدیده های اجتماعی است ؟

الف) ماکس وبر                    ب) دور کیم                    ج) مندراس                    د) آگوست کنت

14.نظارت اجتماعی بر روی افراد جامعه بیشتر از چه طریقی انجام می گیرد ؟

الف) درون ذهنی کردن هنجارها                 ب) تهدید                ج) مجازات              د) وضع قانون

15.دورکیم برای پدیده های اجتماعی سه صفت را مطرح کرده به ترتیب شامل :

الف) بیرونی بودن ، اختیاری بودن ، خصوصی بودن      ب) عمومی بودن ، اختیاری بودن ، بیرونی بودن

ج ) جبری بودن ، عمومی بودن ، بیرونی بودن              د) خصوصی بودن ، فردی بودن ، اختیاری بودن

16.جامعه شناسی از لحاظ ...................... و ......................... و ...........................  دارای تقسیمات متعددی می باشد .

الف) روش ، ابزار، موضوع                                                   ب ) مکان ، زمان ، ابزار  

ج ) مکان ، روش ، محدوده                                                  د ) روش ، هدف ، موضوع

17.انسان از چه طریق می آموزد که خودش را به عنوان موجودی مستقل و جدا از دیگران بازشناسد؟

الف) اجتماعی شدن              ب) پویایی خود                    ج) هنجارها                د) کنش متقابل زیستی

18.امروزه کدام نهاد بر نهادهای اجتماعی دیگر نفوذ بیشتری دارد ؟

الف ) مذهب                     ب ) اقتصاد                    ج) حکومت                     د) آموزش

19.کدام جامعه شناسی به بررسی نظام فئودالی و سرمایه داری می پردازد ؟

الف) جامعه شناسی کلان                                   ب) جامعه شناسی کاربردی  

ج ) جامعه شناسی خرد                                      د ) جامعه شناسی عمومی

20.کدام مفهوم زیر مبتنی بر اطلاعات نیمه موثق و منابع مبهم می باشد؟

الف) ادارک شهودی                     ب) باور عامیاه                     ج) عقل سلیم                  د) فرضیه

21.در کدام مرحله تحقیق پژوهشگر به ارائه تفسیر نظری بر پایه واقعیت های موجود می پردازد ؟

الف) طرح پژوهشی                     ب) گردآوری  داده ها               ج) فرضیه سازی          د) تحلیل داده ها

22.در کدام روش تحقیق همه متغیرها جز یک متغیر ثابت نگه داشته می شود یا تحت نظارت قرار می گیرد ؟

الف) مشاهده                       ب) آزمایش                  ج) نمونه گیری              د) مطالعه موردی

23.به کدام دلیل نمی توان کسی را « بدون فرهنگ » خواند؟

الف) وراثت و ویژگی های زیستی                                 ب) آموزش و پرورش رسمی

ج ) اکتسابی بودن فرهنگ                                          د) دلیل خاصی ندارد ، توهین اشکال دارد

24.مراحل تحقیق در جامعه شناسی به ترتیب اولویت کدامند ؟

الف) صورت بندی فرضیه ، گردآوری داده ها ، تحالیل داده ها ، کشف رابطه علی ، نتیجه گیری

ب ) طرح موضوع ، ارائه فرضیه ، جمع آوری اطلاعات ، تهیه جداول ، کشف رابطه ی علی و حصول به نظریه

ج) گردآوری داده ها ، ارائه فرضیه ، طرح پژوهشی ، تحلیل داده ها ، ارائه نظریه ، نتیجه گیری

د ) طرح پژوهشی ، صورت بندی فرشیه ، گردآوری داده ها ، تحلیل داده ها ، نتیجه گیری

25.این که جامعه شناس باید همه مشاهدات را بدون کم و کاست ثبت و ضبط و از احکام قالبی پرهیز کند بر کدام شرط روش علمی دلالت می کند؟

الف) طرد مطلق گرایی               ب) عینیت (مشاهده)              ج) مهارت در پژوهش       د) بی طرفی ارزشی

26.بررسی مشاهداه ای از کدام جهت زیر با آزمایش متفاوت است ؟

الف) متغیر مستقل را دخالت نمی دهد

ب ) از روش گزینش زوج های همانند استفاده می کند .

ج ) با استفاده از پرسشنامه به گردآوری داده ها می پردازد .

د ) برداشتی کامل و تفضیلی از پدیده مورد نظر ارائه می دهد .

27.(روابلط خویشاوندی ) جزء کدام صورت از هنجارهای فرهنگی است ؟

الف) آداب و رسوم                    ب ) ارزش ها                 ج) رسوم اخلاقی                    د ) قوانین

28.روش های تحقیق در جامعه شناسی عبارتند از :

الف) مطالعات توصیفی ، میدانی ، مشاهده ای ، اسنادی

ب ) مطالعات میدانی ، اسنادی ، آزمایشی ، مشاهده ای

ج ) مطالعات توصیفی ، میدانی ، ژرفانگر ، اسنادی ، تحلیلی

د ) مطالعات ژرفانگر ، میدانی ، اسنادی ، مشاهده ای

29.در کدام یک از مطالعات جامعه شناسی ، پژوهشگر به موضوع مورد مطالعه دسترسی دارد ؟

الف) توصیفی                      ب) میدانی                     ج) ژرفانگر                         د ) تحلیلی

30.در کدام روش محقق موضوع مورد مطالعه خود را به یک گروه کنترل و یک گروه آزمایشی تقسیم می کند؟

الف) مطالعه موردی               ب) نمونه گیری                  ج) مشاهده               د) بررسی نمونه ای

31.پژوهشگر در کدام روش باید درباره جزئیات موضوع مورد بررسی ، گزارش کامل و جامعی به دست دهد ؟

الف) آزمایش               ب) نمونه گیری                     ج) مشاهده             د) بررسی موردی

32.طبقه بندی و جدول بندی داده های گردآوری شده مربوط به کدام مرحله از انجام یک تحقیق علمی است؟

الف) صورت بندی فرضیه             ب) تحلیل داده ها               ج) گردآوری داده ها          د) طرح پژوهش

33.سومین مرحله از کار تحقیق را ......................... گویند .

الف) فرضیه                  ب) جمع آوری اطلاعات               ج) تحلیل اطلاعات               د) آزمایش

 

34.کدام گزینه صحیح است ؟

الف) انواع پرسشنامه شامل سوالات بسته پاسخ و سوالات باز پاسخ می باشد .

ب )در پرسشنامه ، سوالات چند گزینه ای و ارسال پرسشنامه به وسیله پست صورت می گیرد.

ج ) تکمیل پرسشنامه بدون مصاحبه و سوالات استثنایی رواج فراوانی دارد .

د ) سوالات بسته پاسخ و چند گزینه ای کم تر مورد استفاده قرار می گیرد .

35.مباحث اجتماعی که از سوی روزنامه نگاران در رسانه های همگانی مطرح می شود در زمره کدام نوع جامعه شناسی هستند؟

الف) جامعه شناسی عامیانه                                                ب) جامعه شناسی عمومی 

ج ) جامعه شناسی کاربردی                                                د) جامعه شناسی ارتباطات

36.احساسات ریشه داری که اعضای یک جامعه در آن ها سهیمند چه نام دارد ؟

الف) فرهنگ عمومی                         ب) آداب و رسوم                   ج) ارزش ها                 د) هنجارها

37. از این تکنیک زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که جامعه مورد مطالعه وسیع باشد .

الف) نمونه گیری                  ب) پرسشنامه                 ج) مطالعات میدانی                د ) تک نگاری

37.عنصر فرهنگی چیست ؟

الف) مجموعه پیچیده ای از عناصر منسوب به فرهنگ است .

ب ) نظام روابط اجتماعی الگو شده و سازمان یافته است .

ج ) کوچک ترین واحد فرهنگ است .

د) نوعی شیوه رفتاری عادی است.

 

 

39.  توجه به زمان و مکان در پژوهش های جامعه شناختی به کدام یک از ویژگی های اوضاع اجتماعی مربوط می شود؟

الف) تغییرات مداوم اوضاع اجتماعی                           ب) دقت در مطالعه اوضاع اجتماعی

ج ) پایایی مطالعه                                               د) محدودیت آزمایش

40. در کدام یک از نمونه گیری ها همه افراد برای انتخاب شدن شانس برابر دارند ؟

الف) نمونه گیری سیستماتیک                                       ب) نمونه گیری خوشه ای

ج ) نمونه گیری تصادفی ساده                                        د) نمونه گیری طبقه ای

41. علت این که بعضی از قوانین اجتماعی با شکست مواجه می شوند چیست ؟

الف) مردم جامعه از قوانین سرپیچی می کنند و قانون شکنی رواج می یابد.

ب ) قانون وضع شده با نیاز جامعه متناسب و منطبق نیست .

ج ) قانون گذار اجتماعی بدون آگاهی از وضع جامعه هر قانونی را تصویب می کند .

د ) قوانین جامعه در راستای سیاست گذاری های جامعه نیستند .

42. برای گروه هایی که با هنجارها و موازین فرهنگ غالب در جدال هستند آن را شدیداً طرد می کنند، چه اصطلاحی به کار می رود؟

الف) خرده فرهنگ               ب) ضد فرهنگ                 ج) ضربه فرهنگی                    د) تاخر فرهنگی

43. اصطلاح « فرهنگ » نخستین بار توسط ............................. مطرح شد.

الف) ماکس وبر                  ب) لسترواد                   ج) اسپنسر                           د) تایلور

44. مجموعه ای از بایدها و نبایدها ، هنجارها و ناهنجاری ها و آداب و رسومی که باعث انسجام جامعه می شود ................... نام دارد .

الف) فرهنگ                     ب) ارزش ها                     ج) سنت                        د) قوانین

45. سلام کردن ، خداحافظی کردن ، سه یا چهار وعده غذا خوردن مصداق کدام صورت هنجاری فرهنگی است؟

الف) ارزش ها                       ب) آداب و رسوم                            ج ) عرف                   د) عادت

46. چرا گریه نوزادان هنگام گرسنگی یا تشنگی یک نوع رفتار فرهنگی محسوب نمی شود؟ چون....

الف) پدیده اکتسابی است                                                   ب) پدیده غیر اکتسابی است

ج ) ویژگی رفتاری شاخص یک فرهنگ خاص است                     د) یاد گرفتنی است

47. کدام گزینه زیر رابطه موجود مان انواع گوناگون پدیده های اجتماعی را تبیین می کند؟

الف) مفاهیم                      ب) داده ها                         ج) نظریه                      د ) فرضیه

48. این که در عمل در بسیاری موارد ، تقلب و دروغ گویی در بازار معاملات رواج دارد ، نشانه کدام گزینه زیر است؟

الف) فرهنگ واقعی                  بی ) ضد فرهنگ                     ج) سازمان فرهنگ            د) خرده فرهنگ

49. این تعریف از کیست : « فرهنگ مجموعه درهم تافته ای است که در برگیرنده اعتقادات ، هنرها ، اخلاقیات .... است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد ؟

الف) هرسکویتس                  ب) مالینوسکی                   ج) کنت                       د) تایلور

50. کدام گزینه مربوط به تعریف هایی از فرهنگ می باشد ؟

الف) تعرف های توصیفی ، تاریخی ، روان شناختی ، اجتماعی

ب ) تعریف های تاریخی ، هنجاری ، توصیفی ، روان شناختی

ج ) تعریف های تکوینی ، میدانی ، توصیفی ، اجتماعی

د ) تعریف های توصیفی ، ساختی ، اجتماعی ، اسنادی

 

51. بخشی از فرهنگ که هنجارهای ویژه خویش را دارد و در عین حال به فرهنگ بزرگ جامعه وابستگی دارد .............. نام دارد .

الف) سازمان فرهنگ                     ب) خرده فرهنگ                   ج) عرف                د) آداب و رسوم

52. چنان چه عناصری غیر مادی فرهنگ نتوانند پا به پای عنصر مادی فرهنگ دگرگون شوند این وضعیت را چه می نامند؟

الف) قوم پرستی               ب) ضربه فرهنگی              ج) واپس ماندگی فرهنگی            د) نسبیت فرهنگی

53. به معیار تثبیت شده ای که باید در یک فرهنگ خاص وجود داشته باشد چه اطلاق می شود؟

الف) نظارات اجتماعی                 ب) هنجار                        ج) ارزش                    د) نهاد

54. در زمانی که کشوری از طرف نیروهای بیگانه دچار تهدید می شود ، توسط کدام پدیده فرهنگی می توان مردم را در مقابل دشمن متحد ساخت ؟

الف) دگرگونی فرهنگی                    ب) قوم پرستی               ج) فرهنگ پذیری             د) نسبیت فرهنگی

55. در کدام شیوه ارتباط نمادی ، آدمیان به ثبت تصاویری از گفتار می پردازند ؟

الف) زبان گفتاری        ب ) زبان نوشتاری                 ج) زبان جسمانی                   د) زبان حرکاتی 

56. کدام گزینه به دسته ای از عناصر فرهنگی منظم به هم اطلاق می شود ؟

الف) تاخر فرهنگی              ب ) وحدت فرهنگی                ج) مجموعه فرهنگی             د ) نسبیت فرهنگی

57. در نتیجه کدام زبان است که میراث فرهنگی جامعه محفوظ می ماند ؟

الف ) زبان نوشتاری                 ب) زبان گفتاری                  ج) زبان حرکاتی                 د) زبان جسمانی

58. از جمله صفات زبان جسمانی عبارتند از :

الف) تفکر و قدرت یادگیری ، تکلم ، استدلال و منطق    

ب ) تکلم ، اجتماعی بودن ، تفکر و قدرت یادگیری

ج ) تکنولوژی ، منطق ، تکلم ف حافظه و قدرت یادگیری

د ) استدلال ، تکلم ، اجتماعی بودن ، پیشرفت و تکنولوژی

59. ویژگی های فرهنگ در کدام گزینه عنوان شده است ؟

الف) فرهنگ عام ، ولی خاص است ، ثابت ولی نمتغیر است ، اختیاری ولی اجباری است.

ب ) فرهنگ متغیر ولی ثابت است ، اجباری ولی اختیاری است ، عام ولی خاص است .

ج ) فرهنگ اجباری ولی اختیاری است ، متغیر ولی ثبت است ، عمومی ولی خصوصی است .

د ) فرهنگ خاص است ، اختیاری ولی اجباری است ، عمومی ولی خصوصی است.

60. وقتی گفته می شود « شخص باید بتواند به صورت موثری با دیگران ارتباط برقرار کند » به کدام فرآیند اشاره دارد ؟

الف ) کنش متقابل ریستی و فرهنگی                               ب) تاثیر هنجارها بر شخص

ج ) هدف اجتماعی شدن                                               د) پویایی خود

61. کدام گزینه در مورد فرهنگ صحیح است ؟

الف ) دگرگونی در فرهنگ مادی کند تر از دگرگونی در فرهنگ غیر مادی است .

ب ) فن آوری مهم ترین عامل موثر بر دگرگونی های اجتماعی و فرهنگ است .

ج ) تغییر در محتوا و ساخت فرهنگ را فرهنگ پذیری گویند.

د ) مجموعه ای از اعتقادات تحمیلی از سوی صاحب نظران جامعه است .

62. دو زمینه جدا در هر فرهنگی وجود دارد که شامل :

الف ) فرهنگی مادی ، فرهنگی معنوی

ب ) فرهنگ عمومی ،فرهنگ خصوصی

ج ) فرهنگ مادی ، فرهنگ ارزشی

د ) فرهنگ معنوی ، فرهنگ سنتی

63. عبور از چراغ قرمز با وجود تاکید قوانین رانندگی بر توقف در مقابل آن به کدام یک از مفاهیم زیر دلالت دارد؟

الف ) فرهنگ آرمانی                ب) خرده فرهنگ                  ج) تاخر فرهنگی            د) فرهنگ موجود

64. به سازمان و عملکرد کارکردی منسجم همه عناصر و مجموعه های یک فرهنگ کدام مفهوم اطلاق می شود؟

الف) نظام فرهنگی             ب ) هنجار فرهنگی            ج) فرهنگ عمومی              د) یکپارچگی فرهنگی

65. احساسات ریشه دار و جا افتاده مشترک میان اعضای یک جامعه به کدام یک از هنجارهای زیر اشاره دارد؟

الف) ارزش ها                ب) شیوه های قومی                 ج) رسوم اخلاقی                 د) فرهنگ جامعه

66. گروه های اقلیت در برابر چیرگی و تبعیض گروه اکثریت از چه طریقی واکنش می دهند ؟

الف) اختلاط نژادی                                                 ب) کثرت گرایی فرهنگی

ج ) فرهنگ پذیری                                                  د) یکپارچگی

67. ............................... جریانی است که از طریق آن فرد با هنجارهای جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد .

الف) جامعه پذیری                ب) انتقال فرهنگی                     ج) ارزش ها                        د) قوانین

68. کدام جریان است که فد زمینه های فرهنگی را می شناسد و خود را با آن سازگار می کند؟

الف ) رسوم اخلاقی                   ب ) فرهنگ ذیری                ج) عرف                   د) تاخر فرهنگی

69. فرهنگ پذیری یک سویی یعنی .....

الف) جریان تاثیر ارزش ها و هنجارها یک طرفه است و تنها از جانب جامعه به سوی فرد می باشد .

ب ) عناصر فرهنگی به تدریج از سوی مردم به جامعه انتقال پیدا کرد و متناسب با شرایط جامعه می شود.

ج) در این جریان فرد با هنجارهای متضادی در جامعه روبهرو می شود و فرد نمی داند کدام هنجار را بپذیرد.

د ) فرد از طریق خانواده به عنوان میانجی با ارزش ها ، نهادها و اعتفادات فرهنگی جامعه آشنا می شود.

70. انتقال فرهنگ به صورت غیر مستقیم به صورت ......................... است که از طریق ابزار ......................... و ...................... انجام می گیرد.

الف ) الکتریک   - تصویری و کتبی                                 ب) مکانیکی ، صوتی و تصویری

ج ) الکتریکی – مصاحبه و تصویری                                  د) مکانیکی – تصویری و پرسشی

71. فرهنگی شدن طفل از طریق خانواده به چند طریق است ؟

الف) اختیاری و اجباری                                               ب) اجباری و آگاهانه

ج ) آگاهانه و ناآگاهانه                                                  د) اختیاری و آگاهانه

72. « منزلتی را که فرد از بدو تولد به دست می آورد و بیشتر مبتنی بر زمینه خانوادگی افراد» عبارت است از :

الف) منزلت اکتسابی        ب) منزلت انتسابی             ج) منزلت محقق      د) منزلت مبتنی بر شایستگی فرد

73. پس از خانواده مهم ترین عامل اجتماعی شدن کدام یک از عوامل زیر است ؟

الف) مدرسه              ب) رسانه های گروهی                  ج) هم سالان               د) گروه های مرجع

74. مهم ترین صورت خانواده در جوامع کشاورز چیست ؟

الف) خانواده گسترده       ب) خانواده هسته ای       ج) خانواده زن و شوهر ی         د) خانواده روستایی

75. وقتی شخصیت فرد قوام گرفته باشد ، خاصه فرهنگی را در خود جمع کند و شخصیت او براساس همین خاصه ها باشد از این فرایند به عنوان ...................... یاد می شود .

الف) فرهنگ پذیری        ب) فرهنگ پذیری یک سویی        ج) فرهنگ پذیری دو سویی       د) تاخر فرهنگی

76. کدام گزینه زیر برای اعضای جامعه مشخص می سازد که در یک موقعیت اجتماعی چه نوع رفتاری باید در پیش بگیرند و از چه نوع رفتاری باید پرهیز کنند ؟

الف) نظارت اجتماعی               ب ) مصوبات اجتماعی          ج) هنجارهای اجتماعی        د) اجتماعی شدن

77. رشد صنعت و موسسات بزرگ بازرگانی در کشورهای پیشرفته صنعتی ، تعداد اعضای کدام طبقه را افزایش می دهد ؟

الف) طبقه بالا                 ب) طبقه متوسط                 ج) طبقه کارگر                     د) طبقه پایین

78. کدام مورد جزء هنجارهای فرهنگی محسوب نمی شود؟

الف) عرف                     ب) آداب و رسوم                     ج) آرمان ها و اعتقادات                 د) ارزش ها

79. تصویر قالی ما از خانواده چگونه از بین می رود ؟

الف) مسافرت در جوامع مختلف                                         ب) مطالعه متون جامعه شناسی

ج ) راه حل مشخصی ندارد ، تصادفی است                             د) توجه به تنوع فرهنگی جوامع

80. اشکال فرهنگ پذیری دو سویه عبارتند از :

الف) مهاجرت های بین المللی ، برخوردهای تاریخی اقوام ، رسانه های گروهی جوامع

ب )سلطه استعمارگران بر مستعمرات ، برخوردهای اجتماعی ، گروه های فرهنگی .

ج ) برخوردهای تاریخی اقوام ، مهاجرت های بین المللی سلطه استعمارگران

د ) رسانه های گروهی جوامع ، تجارب گذشتگان ، مهارجرت های اقوام و تاثیر پذیری آن ها .

81. عناصر تشکیل دهنده فرهنگ با اقتباس از نظر « لسلی وایت » شامل :

الف ) ایدئولوژی – زبان – نوشتار – تکنولوژی – ساختار قوانین

ب ) زبان – الگوهای رفتاری – تکنولوژی – ساختارقوانین

ج ) احساسات – دیوان سالاری سازمانها – تکنولوژی – ابزار و امکانات

د ) ایدئولوژی – تکنولوژی – زبان – نهادها – سازمان ها و الگوهای رفتاری

82. نظریه « پس افتادگی فرهنگی را اولین بار ........................... مطرح کرد .

الف) تایلور                        ب) ماکس وبر                       ج) اگ برن                           د) وایت

83. ضوابط رسمی که پیشوانه شان تهدید به مجازات قانونی است ، چه نام دارد ؟

الف) عرفها                        ب) آداب و رسوم                         ج) فرهنگ                    د) قوانین

84. به شبکه وسیعی ا افراد اطلاق می شود که از طرق نیاکان مشترک ، زناشویی و فرزند پذیری به یکدیگر وابسته اند :

الف) گروه های قومی              ب ) خویشاوندی                  ج) چند همسری               د) اختلاط نژادی

85. پدید قوم مداری کدام عامل را تقویت نمی کند ؟

الف) احساس همبستگی گروه                                      ب) میهن دوستی

ج ) حفظ وضع موجود                                               د ) وفاداری و ملیت خواهی

86. کدامیک از موارد زیر جزء فرهنگ جهانی یا همگانی محسوب نمی شود ؟

الف) زبان                  ب) نظام آموزش و پرورش             ج) قوانین رانندگی              د ) عقاید دینی ویژه

87. نهاد آموزش و پرورش از چه طریقی در یک جامعه میان نسل ها به تداوم فرهنگ جامعه کمک
 می کند؟

الف) اشاعه فرهنگی                       ب) آموزش فرهنگ                 ج) انتقال فرهنگی             د) تمام موارد

88. کدام گزینه زیر ، از هر گونه مبادله فرهنگی و غنی سازی فرهنگ خودی ، جلوگیری می کند؟

الف) خرده فرهنگ                                          ب) نسبیت فرهنگی

ج ) قوم مداری                                              د ) پس ماندگی فرهنگی

89. در ارتباط با آثار نامطلوب دگرگونی اجتماعی ، کدام گزینه زیرممکن است موجب شود که کل جامعه از هم گسیخته شود؟

الف) دگرگونی سریع              ب) دگرگونی ناگهانی              ج) پس ماندگی فرهنگی        د) انتقال فرهنگی

 

 

90. .........................  در عین حال با فرهنگ کل جامعه هماهنگی دارد و از هنجارهای آن پیروی می کند.

الف) خرده فرهنگ                                                  ب) قوم مداری

ج ) نهادها                                                            د) گروههای اجتماعی

91. کدام دسته از مطالعات هستند که به بررسی خرده فرهنگها کمک می کنند ؟

الف) مردم شناسی – زیست شناسی                          ب) روان شناختی – زبان شناسی

ج ) زبان شناسی – مردم شناسی                               د) جامعه شناسی – زبان شناسی

92. قوم مداری در کدام گروه بیشتر است ؟

الف) جامعه سنتی – افراد با سواد – گروهی که عصبیت نیرومندی دارند .

ب ) افراد کم سواد – گروهی که تعصبات قبیله ای دارند – جامعه مدرن امروزی

ج ) جامعه مدرن – افراد تحصیلکرده – افراد میهن پرست و آرمان گرا

د ) گروهی که اختلاط نژادی دارند – جامعه سنتی – افراد با سواد و وطن پرست

93. از جمله کارکردهای قوم مداری شامل :

الف ) کارکرد مثبت قوم مداری – کارکرد ملی                  ب) کارکرد حماسه ایی – کارکرد منفی

ج ) کارکرد مثبت – کارکرد جمعی                                د ) کارکرد مثبت – کارکرد منفی

94. تقویت همبستگی اجتماعی ، احساس وفاداری به قوم و گسترش روح ملی جزء کدام کارکرد قوم مداری است؟

الف) کارکرد مثبت                ب) کارکرد حماسه ای                 ج) کارکرد منفی               د) کارکرد حزبی

95. پرچم جزء کدامیک از خصوصیات مشترک کشورها می باشد ؟

الف) قواعد رفتاری                                         ب ) ایدئولوژی فرهنگی

ج ) نمادهای فرهنگی                                      د ) اصول اعتقادی – رفتاری

96. رفتار انحرافی در هر جامعه ای با توجه به چه معیاری تعریف می گردد ؟

الف) قانون                                                           ب) نهادهای نظارتی

ج ) عامه مردم                                                       د) هنجارهای فرهنگی

97. هرسکویتس بزرگترین دستاورد انسان شناسی را چه می داند ؟

الف ) نسبیت فرهنگی                                      ب ) قوم مداری

ج ) آداب و سنن                                              د) انتقال فرهنگ

98. مجموعه ای منسجم از الگوهای فکری و رفتاری ، ویژگیهایی متناسب با ساختار جامعه را ............. گویند.

الف) تاخر فرهنگی                ب) هنجار فرهنگی                  ج) نسبیت فرهنگی            د) اصول اعتقادی

99. به عقیده ........................ هر گونه قضاوت ارزشی و معیار اخلاقی در ارزیابی پدیده های فرهنگی مردود است .

الف) ویلیام جیمز                      ب) دور کیم                     ج) وایت                      د) ویلیام گراهام

100. از نظر دور کیم مجموعه ای از اصول پیچیده که در جامعه وجود دارد و بر رفتارافراد حاکم است چه نام دارد؟

الف) نهاد اجتماعی                   ب) ساختار اجتماعی               ج) الگوهای اجتماعی       د) فرهنگ اجتماعی

101. منظور از ادغام در جذب اقلیتها چیست ؟

الف) آمیختن دو فرهنگ               ب) آمیختنم دو نژاد                  ج) یکپارچگی                د) وحدت ملی

 102. یک مزرعه مصداق کدام گزینه است ؟

الف) عنصر فرهنگی                    ب) قوم مداری                 ج) هنجار فرهنگی            د) مجموعه فرهنگی

103. از دیدگاه بسیاری از جامعه شناسان نهاد مجموعه ...........................

الف) ارزشها                     ب ) فعالیتها                          ج) نقشها                        د) اهداف

104. در این فرایند کنش های متقابل و تجربه های اجتماعی بر اثر تکرار ، انتظام می یابند و. بصورت نهاد اجتماعی ثابت می شوند .

الف) نهادی شدن                   ب) اجتماعی شدن                 ج) بومی شدن                 د) فرهنگی شدن

105. کدام گزینه به ویژگیهای نهاد اشاره دارد ؟

الف) دارای هدف – الگوهای رفتاری – ساختار ویژه و منسجم – واحد مستقل

ب ) پردوام – ارزشهای اجتماعی – الگوهای رفتاری – وابسته به فرهنگ

ج ) نقشهای جمعی – ساختار ترکیبی – واحد مستقل – ارزشهای اجتماعی

د ) دارای سلسله مراتب – الگوهای رفتاری – ساختار ویژه – دارای هدف

106. چرا الگوهای رفتاری جا افتاده در نهادها به صورت بخشی از سنت فرهنگی یک جامعه در می آیند؟

الف) چون هدف هر نهاد برآوردن نیازهای اجتماعی خاص است

ب ) چون آرمانهی نهاد ، پذیرفته اکثریت عظیمی از جامعه است .

ج ) چون مبانی اجتماعی نهادها گسترده اند

د ) چون نهادها به عنوان واحد مستقل به نبت پایدارند

107. کدام مورد جزء کارکردهای عمده نهادها نیست ؟

الف ) به طور نسبی پایدارند  ب ) دارای ساختار مخصوص هستند

ج ) تنظیم رفتارها و نظارت بر آنها      د ) تشخیص مناسبترین نقشها

108. استفاده از کلاه ایمنی توسط موتور سواران ، توقف پشت چراغ قرمز با توجه به عدم حضور پلیس ، مثالهایی برای کدام اصلاح زیر است ؟

الف) ویژگیهای نهادها                  ب) کارکردهای بنیادی نهادها         ج) نهادمندی           د) نهاد اجتماعی

 

109. ویژگیهای عام نهادها کدامند ؟

الف) ایدئولوژی ، کارکرد ، هدف                           ب) قواعد رفتار ، نهادمندی ، ثبات

ج ) دارای هدف – ثبات – ایدئولوژی                      د ) نمادهای فرهنگی – قواد رفتار – نقش اجباری

110. در یک جامعه روستایی کانونی ترین نهاد اجتماعی کدام است ؟

الف ) دین                                                 ب ) اقتصادی

ج ) خانواده                                                 د ) آموزش و پرورش

111. اولین هدف هر نهاد چیست ؟

الف) الگوهای ثابت رفتار                                        ب) گسترده کردن بنیادهای اجتماعی

ج ) ارضای نیازهای اجتماعی معین                            د) نظارت بر رعایت قواعد رفتار

112. چرا میان نهادهای مختلف ، روحیه رقابت وجود دارد ؟

الف) به دلیل اشتراک در کارکردهای اساسی                     ب) به دلیل اشتراک در قواد رفتار و نقشها

ج ) به دلیل اشتراک در مقوله نمادهای فرهنگی                  د) به دلیل اشتراک در اصول اعتقادی

113. دو جنبه اصلی نهاد عبارتند از :

الف) ساخت – عملکرد             ب) شرایط – رویکرد             ج) ساخت – کارکرد          د) عملکرد – ساخت

114. به مجموعه خدمات پزشکی و پرستاری بیماران ......................... و مجموعه ای از پزشکان فکادر فنی بیمارستان .................. گویند.

الف) نهاد – موسسه                   ب) بیمارستان – نهاد               ج) موسسه – نهاد          د) نهاد – حزب

115. مجموعه ای از افراد که میان آنها روابط پایداری وجود دارد و در بعضی عقاید و احساسات با هم شریک هستند..................... گویند.

الف) نهاد اجتماعی                  ب) گروه اجتماعی                ج) همسالان                   د) خویشاوندی

116. این تعریف شامل کدام گزینه است ؟ « تجمعی از مردم که تحت تاثیر محرک واحدی گردهم می آیند آمده و میان آنها رابطه مجاورت مکانی است».

الف) انبوه تجمع                                                     ب) قوم مداری 

ج ) گروه اجتماعی                                                    د) جنبش

117. به نوعی دیگر از گردهمایی افراد اطلاق می شود که روابط پایدارتر ، اعمال و رفتارافراد بر نظم و تفکر استوار است ؟

الف) گروه اجتماعی                                                 ب ) عامه مردم

ج ) انبوه تجمع                                                       د ) نهاد اجتماعی

118. کدام گزینه در برگیرنده ویژگیهای گروه اجتماعی نمی باشد؟

الف) هدف مشترک – تداوم نسبی                            ب ) کنش متقابل اجتماعی – عواطف مشترک

ج) ارتباط متقابل – اهداف مشترک                            د) انسجام گروهی – ایدئولوژی فردی

119. خرده فرهنگهای قومی ، زبانی ، عقیدتی ، از جمله ملاکهای ......................... می باشد.

الف) فرهنگ پذیری                 ب) قوم مداری                    ج) تجانس فرهنگی              د) گروه اجتماعی

120. در کدام گروه ، روابط افراد ، رسمی ، خشک  و منطقی است و دامنه آن محدود است؟

الف) گروه نخستین                  ب) گروه دومین                   ج) گروه رسمی             د) گروه سومین

121. انواع گروه های اجتماعی در کدام گزینه مطرح شده است ؟

الف ) گروه مرجع – گروه فشر                                    ب ) گروه عامه مدم – گروه داوری

ج ) گروه فشار – گروه عامه مردم                                  د) گروه مرجع – گروه آزاد

122. نوع ایده آل خانواده در آمیکای شمالی کدام است؟

الف) خانواده هسته ای                 ب) خانواده گسترده             ج) خانواده پدر سالاری        د) خانواده سنتی

 

123. نهادهای اجتماعی از این جهت با سازمانهای رسمی متفاوتند که :

الف) تجمعاتی از مردمند                                         ب) نظامهایی از هنجارها و ارزشهاست

ج)همیشه با دیوانسالاری همراه است                            د) در تعداد محدودی از جوامع یافت می شود

124. رواج یافتن یک سبک زندگی جدید در جامعه که از یک فرهنگ خارجی اقتباس شده چه نام دارد؟

الف) ابداع                     ب) برنامه ریزی                      ج) اشاعه                        د) پیشرفت

125. به تعدادی از افراد که در نوعی الگوی کنش متقابل ، منظم و پایدار و تکراری سهیم اند ، چه می گویند؟

الف) تجمع                               ب) صف                             ج) رده                            د) گروه

126. کدامیک از کارکردهای خانواده در جوامع صنعتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟

الف) تغذیه اعضای خانواده                                       ب) برآوردن نیازهای روانی و عاطفی

ج) تولید وسایل مورد نیاز                                         د) آموزش مهارتهای کاری

127. واحد رایج خانوادگی در بیشتر کشورهای امروزی کدام مورد زیر است ؟

الف) هسته ایی                    ب) چند زنی                     ج) گسترده                        د) چند همسری  

128. کدامیک از گروههای اجتماعی زیر گروه نخستین می باشد ؟

الف) احزاب                      ب) شرکت تعاونی                       ج) خانواده                   د) مدرسه

129. گروه نخستین نمایانگر کدام مفهوم زیر است ؟

الف) اجتماع                      ب) جامعه                ج) گروه بیرونی                      د) نهاداجتماعی

130. کدام گروه است که به شکل گیری شخصیت و تصویر افراد از خودشان یاری می رساند و در مواقع فشار روانی و درگیری به شخص ایمنی می بخشد ؟

الف) گروه ارادی                   ب) گروه مرج                      ج) گروه خودی                  د) گروه نخستین

131. کدام گزینه زیر باعث می شود که خانواده گسترده به مهمترین شکل خانواده در جامعه کشاورزی تبدیل شود؟

الف) اجتماعی کردن فرزندان                                   ب) ازدواج براساس قرار و مدار خانواده طرفین

ج) ضرورت همبستگی بین اعضا                                   د) تامین ناتوانان و سالمندان

132. تفاوت اصطلاح خانواده با خانوار در این است که :

الف) در خانواده روابط خویشاوندی وجود ندارد ، در خانواده روابط خویشاوندی وجود دارد

ب) خانواده با هم زندگی نمی کنند و فامیل هستند ، در خانوار افراد با هم زندگی نمی کنند فامیل نیستند.

ج) خانواده افراد رابطه خویشاوندی دارند با هم زندگی می کنند، خانوارافراد با هم زندگی می کنند خویشاوند نیستند .

د) خانواده افراد دارای هزینه مشترکی هستند ، در خانوار افراد هزینه و مکان مشترکی ندارند .

133. چرا خانواده گسترده  سست تر و ضعیف تر از گذشته شده است ؟

الف) مهارجرت از روستا ، مصرفی شدن افراد و گسترش علم

ب ) جابجایی جغرافیایی ، جایگزینی گروههای رسی و امکان تحرک

ج ) ضعف اعتقادات ، نظام آموزشی و رسانه های جدید

د ) خود خواهی ، تخصص گرایی و آموزش ناکافی

134. به وسیله کدام گزینه زیر می توان مناسباتی را که میا خانواده ها موجود است ، سازمان داد و مشخص کرد؟

الف) خانواده گسترده          ب) چند همسری              ج) قواعد انتخاب همسر             د) نظم خویشاوندی

 

 

135. خانواده ...................... خانواده ای است که براساس بستگیهای نسبی و سببی استوار است شامل چند گروه خونی و زناشویی است؟

الف) هسته ای                                                          ب) گسترده

ج ) مستقل زن و شوهری                                             د) عشایری

136. در کدام نوع خانواده است که به دلیل انزوای جغرافیایی و ویژگیهای محیط ، شخصیت فردی و دموکراسی اهمیت دارد؟

الف) خانواده پدر سالاری                                               ب) خانواده ناپایدار 

ج) خانواده شخصیت پرور                                              د ) خانواده هسته ای

137. در ایران چند نوع خویشاوندی وجود دارد ؟

الف) نسبی ، سببی ، رضاعی                                    ب) نسبی ، رضاعی ، قومی

ج ) نژادی ، سببی ، نسبی                                       د ) رضاعی ، نژادی ، سببی

138. در خانواده سنتی چه وظایفی بر عهده خانواده است ؟

الف) تعلیم و تربیت ، تامین نیازها ، حرفه و فن            ب ) تولید ، حرفه و فن ، تعلیم و تربیت

ج) تولید ، تامین مکان ، حرفه و فن                           د) کسب مهارت ، تولید ، تعلیم و تربیت

139. ......................... به معنای انتظاراتی تلقی می شود که شخص دارنده موقعیت اجتماعی ، باید آن را برآورده سازد؟

الف) نقش                         ب) الگو                        ج) وظیفه                          د) شغل

140. انواع نقشها عبارتند از :

الف) نقش محول – نقش انتسابی                                 ب) نقش محول – نقش محقق

ج ) نقش خویشاوندی  -  نقش محول                            د) نقش محقق – نقش انتسابی

 

141. در جامعه صنعتی ، کدام پایگاه برای اکثریت جمعیت ، بسیار مهم می باشد ؟

الف) محول                    ب) انتسابی                    ج) محقق                      د) خویشاوندی 

142. در کدام نقش است که فرد آن نقش را با ذوق و ابتکار خود دگرگون می کند و به روشی که تمایل دارد، عمل می کند؟

الف) نقش محقق                  ب) نقش اکتسابی                 ج) نقش محول              د) نقش انتسابی

143. اگر فردی در انجام نقشی به دلیل انتظارات متفاوت ، دچار مشکل شود. برای او چه حالتی پیش می آید ؟

الف) دلسردی از نقش                 ب) فشار نقش               ج) شبکه نقش ها                 د ) بازی نقش ها

144. حاصل تعدد نقش ها را اصطلاحاً ........................ گویند .

الف) تضاد نقش ها                    ب) تنوع نقش ها                   ج) دگرگونی نقش ها            د) کیفیت نقش ها

145. دلسردی از نقش حاکی از کدام ویژگی ایفای نقش نیست ؟

الف) بی تفاوتی                        ب) ناتوانی                          ج) تنفر                    د) رغبت فراوان

146. فوتبالیستی که در میدان بازی به حرکات اضافی با توپ می پردازد ، ایفاگر کدام نقش است؟

الف) محقق                        ب) محول                           ج) تعارض نقشی                   د) نمایشی

147. کدامیک از ویژگی های زیر متعلق به پایگاه انتسابی افراد نیست ؟

الف) جنس                        ب) سن                         ج) تحصیلات                      د) نژاد

148. شیوه ای که جامعه از ما انتظار دارد که نقش خود را آنچنان ایفا کنیم چه می گویند؟

الف) نقش محقق                    ب) نقش محول                    ج) نقش اجتماعی               د) نقش عام

149. در کدام مورد خانواده نهاد کانونی است ؟

الف) حومه نشینی               ب) جامعه روستایی                ج) جامعه شهری             د) جامعه عشایری

150. به انتقال فرد یا گروه از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر ......................... گویند .

الف) سلسله مراتبی                  ب) انتساب شغلی              ج) تحرک اجتماعی            د) ارتقاء موقعیتی

 

151. انواع تحرک اجتماعی .......................... و .................................. می باشد .

الف) تحرک اجتماعی طولی – افقی                      ب) تحرک اجتماعی عمودی – افقی

ج ) تحرک اجتماعی مقطعی – عرضی                    د) تحرک اجتماعی افقی – دامنه ای

152. کدام جوامع ممکن است فشارهای روانی و سرخوردگیهایی به بار آورند ؟

الف) جوامع باز                                         ب) جوامع بسته

ج) جوامع روستایی                                      د)جوامع مبتنی بر نظام کاستی

153. انمتقال فرد از یک پایگاه به پایگاه اجتماعی ناهمانند ................................  نام دارد .

الف) تحرک عمودی               ب) تحرک افقی                  ج) تحرک مقطعی             د) تحرک میانی

154. از جمله عوامل موثر در تحرک اجتماعی در کدام گزینه است ؟

الف) شغل – تشکیل خانواده   - تحصیلات – مهاجرت

ب ) شغل – تحصیلات – ازدواج – ثروت

ج ) تحصیلات – ثروت – مقام اجتماعی – خانواده

د ) خانواده – شهرت – ازدواج – ثروت

155. کدام گزینه زیر صحیح است ؟

الف ) جامعه های صنعتی به عنوان جامعه بسته نامیده می شود امکان تحرک اجتماعی در آن نیست.

ب) در جوامع صنعتی چون امکان تحرک اجتماعی بیشتر از جوامع دیگر است پس جامع ه باز نام دارد.

ج) جامعه های مدرن امروز ی بالا ترین میزان شغلی به عنوان جامعه باز مطرح می شوند .

د) جامعه های صنعتی از لحاظ تکنولوژی پیشرفت دارند ولی تحرک اجتماعی ندارندپس بسته هستند.

 

 

156. انواع جوامع از لحاظ تحرک اجتماعی عبارتند از :

الف) جامعه باز – بسته – کاهش – گسترده

ب ) جامع بسته – باز – نیمه باز – تولیدی

ج ) جامعه باز – بسته – کاستی – نیمه باز

د ) جامعه تولیدی – گسترده – کاهستی – بسته

157. کدامیک از عوامل زیر در تحرک نزولی نقش مهمی ایفا نمی کند؟

الف) ازدواج در سنین جوانی                                     ب) تولد در یک خانواده پر جمعیت

ج) درآمد پایین                                                      د) تحصیلات ناکافی

158. کدام نقش زیر دقیقاً مشخص شده و مقتضیات رفتاری معینی دارد ؟

الف) شخصیت بازنسشته                     ب) کارمند دولت                  ج) دوست                د) همسر

159. کدام مورد از عوامل تحرک نزولی در افراد نیست ؟

الف) تحصیلات ناقص                                  ب ) فشار روحی و احساس محرومیت

ج ) بحران اقتصادی و شغلی                           د) تولد در خانواده پر جمعیت

160. این اعتقاد که آمریکا بیشترین امکان تحرک اجتماعی را دارد توسط چه کسانی مطرح می شود؟

الف) مردم آمریکا و اروپا                                    ب) پژوهشگران علوم اجتماعی

ج ) توسط نخبگان آمریکا                                   د ) همه مردم جهان

161. کدام دسته از افراد زیر فرصت بیشتری تحرک عمودی دارند؟

الف) افرادی که در سنین پایین ازدواج می کنند

ب ) افرادی که مزایای آنی را به منافع آتی ترجیح می دهند

ج ) افرادی که در خانواده های کم جمعیت متولد می شوند

د ) افرادی که با فردی از طبقه خودشان ازدواج می کنند

162. چرا که در یک جامع صنعتی شهری منزلت اکتسابی برای اکثریت مردم مهمتر از منزلت انتسابی است ؟

الف) بخاطر ارزش مهارتهای تخصصی                    ب) بخاطر فشاهای سیاسی

ج ) به علت رواج بیکاری                                   د) الزام خانواده

163. در جامعه طبقاتی باز ، پایگاه اجتماعی فرد مبتنی است بر :

الف) حمایت                                              ب) وراثت 

ج ) لیاقت و پشتکار                                     د ) ثروت 

164. انتقال فرد از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر در همان سطح ، کدام نوع تحرک اجتماعی است؟

الف) تحرک عمودی                                            ب) تحرک افقی  

ج ) تحرک عرضی                                               د) تحرک صعودی