مجموعه سوالات چهار گزینه ای علم النفس

 

واحد همدان

 

 

مجموعه سوالات چهار گزینه ای

علم النفس

از دیدگاه دانشمندان اسلامی

(کندی، فارابی، بوعلی سینا، غزالی)

 

 

1- در قرآن نفس ابتدا به چه معنایی آمده است؟

الف)شخصیت تکامل یافته                                   ب) جان یا حیات حیوانی

ج) اصل ثابت انسانی و خودآگاهی                          د) نفس حیوانی یا نفس تعالی یافته

2- نفس ............................ است.

الف) جوهر                     ب) عرض                        ج) حادث                      د) قدیم

3- «نفسی که در مسیر ظهور و فعلیت حرکت کرده و متکامل می شود» در برگیرنده کدام گزینه است؟

الف)روان با نفس انسانی                                ب) نفس حیوانی یا تعالی نیافته

ج) اصل ثابت انسانی و خودآگاهی                     د) وجدان نفسانی یا خودآگاهی

4- بحث درباره نفس به کدام علم واگذار شده است؟

الف)روانشناسی                  ب) فلسفه                   ج)روان درمانی                   د) جامعه شناسی

5- نفس چگونه می تواند شخصیت خود را شکل دهد؟

الف) با مجموعه حالات روانی که خاصیت ادراکی، انفعالی، افعالی دارد

ب)با مجموعه حالات روانی و جسمانی که فقط خاصیت درک محیط را دارد.

ج) با مجموعه حالات روانی که از فطرت و ذات خود فرد ناشی می شود.

د) با مجموعه حالات غریزی که تحت انفعالات درونی فرد می باشد.

6- بوعلی سینا در کتاب مشهود خود ........................ درباره نفس و ماهیت آن به مباحثی پرداخته است.

الف) قانون                     ب)اشارات                       ج)شفاء                          د)اثبات النبوه

7- فلاسفه در بحث نفس معتقدند که ..........................

الف) عبارتست از حالات روانی یا کیفیات نفسانی

ب)عبارتست از سازگاری روان برای حیات بدن

ج)جوهری مستقل از بدن که دارای قوایی است

د) چون نوری از انوار باری تعالی که عمق و طول دارد.

8- «نفس نخستین استکمال جسم طبیعی بالقوه است که دارای حیات است» این سخن از کیست؟

الف) فارابی                    ب) کندی                      ج) ابوعلی سینا                        د) غزالی

9- روش کار بوعلی سینا درباره ماهیت نفس و بدن از امور ......................... .

الف) نامشهود و معقول آغاز به امور محسوس و مشهود می رسد.

ب) از امور محسوس و مشهود آغاز و به امور نا مشهود اما عقول می رسد.

ج)از امور نامشهود و معقول آغاز به امور تجربی و حسی می رسد.

د) از امور ادراکی و معقول آغاز به امور قابل مشاهده می رسد.

10- کندی درباره نفس اساساً پیرو ............. بوده است.

الف) ارسطو و حکمای پیرو مکتب او                         ب) افلاطون و طرفداران مکتب او

ج) بوعلی سینا و عقاید شرعی او                              د) سقراط و ارسطو و طرفدارانش

11- به عقیده کندی قوه حساسه در چه موجوداتی وجود دارد؟

الف) تنها در حیوان                  ب) تنها در انسان                 ج) در همه حیوانات                 د) در نباتات

12- کندی طبیعت نفس را چه می داند؟

الف) جوهری بسیط، الهی و روحانی است.

ب) جوهر است بسیط اما دارای عمق

ج) طول و عرض و عمق دارد و نوری از انوار الهی است

د) طول و عرض ندارد، اما عمق دارد و نور الهی است.

 

13- به اعتقاد کندی قوای بزرگ نفس کدام است؟

الف) غریزی و عقلی              ب) حسی و عقلی             ج) غضبی و شهودی               د) شهودی و عقلی

14- جمله «ای انسان نادان آیا نمی دانی که بقای تو در این جهان لُمحه ای بیش نیست» از کیست؟

الف) ارسطو                   ب) افلاطون                      ج) ابن سینا                          د) کندی

15- چه کسی قوای نفس را به دو قوه حسی و عقلی تقسیم کرد؟

الف) افلاطون                     ب) غزالی                           ج) کندی                          د) فارابی

16- از نظر کندی کدامیک از اعضای بدن، آلت مشترک بین حس و عقل است؟

الف) بینایی                      ب) شنوایی                    ج) لامسه                        د) مغز

17- از نظر کندی، علاقه و ارتباط «نفس با جسم» چگونه است؟

الف) ذاتی                      ب) مُباین                         ج) ظاهری                           د) عارضی

18- کدام فیلسوف برای نخستین بار تعریف مشخص، سنجیده و روشنی درباره نفس بیان نمود؟

الف) فارابی                     ب) ارسطو                            ج) ابن رشد                            د) کندی

19- به عقیده .............. علاوه بر انسان و حیوان، افلاک نیز دارای نفس هستند؟

الف) ارسطو                     ب) فارابی                         ج) افلاطون                             د) غزالی

20- از دیدگاه کندی قوه احساسه در کدام دسته از موجودات وجود دارد؟

الف) انسان               ب) همه موجودات                  ج) حیوانات                     د) انسان و حیوان

21- فارابی دسته آخر نفوس که معارف را نشناخته اند و به درجه عقل .......... نرسیده اند و همچنان نیازمند به ماده هستند.

الف) بالفعل                       ب) فعال                           ج) مستفاد                              د) ممکن

 

22- در نظر فارابی ، قوای محرک اعضای انسان و حیوان چه نامیده می شود؟

الف)شهویه و غضبیه                 ب) نامیه و غضبیه                 ج) غاذیه و نامیه                 د) غاذیه و شهویه

23- کتاب «اهل المدینه الفاضله» از کیست؟

الف) کندی                      ب) ابن سینا                             ج) فارابی                               د) ابن رشد

24- دیدگاه فارابی در مورد «نفس فلکی» کدام است؟

الف)یکسان بودن آن با نفس حیوانی                               ب) مغایر بودن آن با نفس انسانی

ج) یکسان بودن آن با نفس نباتی                                   د) یکی بودن نفس فلکی با نفس انسانی

25- طبقه بندی قوای نفس از نظر فارابی به ترتیب کدام است؟

الف) منمیه- محرکه- مدرکه- ناطقه                               ب) منمیه- مدرکه- محرکه- متخیله

ج) منمیه- متخیله- محرکه – مدرکه                               د) منمیه- محرکه-متخیله- مدرکه

26- چه کسی می گوید نباید مانند افلاطون بگوییم که نفس پیش از بدن موجود بوده است؟

الف) ابن سینا                    ب) فارابی                        ج) شیخ اشراق                           د) کندی

27- قوای نفس برای طبقه مادون خود ........ وبرای طبقه مافوق .......... است.

الف) صورت- صورت               ب)صورت- ماده                     ج) ماده- ماده                  د) ماده- صورت

28- بوعلی سینا نفس را به معنای وسیع کلمه ....... در نظر گرفته است.

الف)واحد و روحانی                   ب)جوهری و مرکب                    ج) مبدأ و حرکت             د) مجرد فاقد حرکت

29- کدامیک از حکما معتقد بودند که «بدن زندان نفس» است؟

الف) فیثاغورث، افلاطون، دکارت                          ب) ارسطو، فیثاغورث، سقراط

ج) ابن سینا، کندی، افلاطون                               د) فارابی، فیثاغورث، دکارت

 

30- «نقش از موم جدا شدنی نیست، نقس نیز نمی تواند از بدن جدا شود» این جمله از کسیت؟

الف) افلاطون                     ب) سقراط                           ج) ارسطو                         د) فیثاغورث

31- ابن سینا در بیان حدّ نفس آنرا قوه، صورت و کمال خوانده و گفته...

الف) نفس کمال جسم آلی است                                            ب) نفس استکمال جسم آلی است

ج) نفس نخستین استکمال جسم طبیعی است                           د) نفس صورت بدن و جلوه نور الهی است

32- به عقدیه .............. نفس استکمال جسم آلی است.

الف)غزالی                   ب) فارابی                           ج) ابن سینا                                د) ابن رشد

33- کمالات ابن سینا در خصوص نفس به دو قسمت ............... و ............ تقسیم می شود.

الف)کمالات مادی- معنوی                                ب) کمالات جسمی- روحی

ج) کمالات انسانی- حیوانی                                 د) کمالات اصلی- عارضی

34- در کدامیک از کمالات ابن سینا است که« به غیر از خودش نیازمند دیگری نیست و کمالات دیگر منسوب به آن است»؟

الف) کمال نفسانی                ب) کمال اصلی                        ج) کمال معنوی                 د) کمال عارضی

35-«برندگی شمشیر تابع خود شمشیر است و افعال حیاتی پیرو جان در بدن هستند»، این جمله اشاره دارد به:

الف)کمال عارضی تابع کمال اصلی است                               ب) کمال اصلی تابع کمال عارضی است

ج) کمال عارضی خود مستقل از کمال اصلی است                     د) کمال اصلی و کمال عارضی تابع یکدیگرند

36- نفس در دایره کدامیک از کمالات بوعلی سینا قرار دارد؟

الف) کمال عارضی              ب) کمال اصلی                 ج) کمال معنوی                    د) کمال جسمانی

37- ابن سینا در مطالعه نفس از چه شیوه ای سود می جست؟

الف)شهودی                      ب) تجربی                             ج) فلسفی                             د) کیفی

38- بر اساس دیدگاه بوعلی سینا کدام یک از موارد زیر حواس باطنی است؟

الف)ادراک حسی                   ب) حس مشترک                   ج) قوه میل و آرزو                   د) قوه غضب

39- نفس انسانی بوعلی شامل دو عقل ................. و ..................... است.

الف)بالفعل – هیولانی             ب) مستفاد- عملی              ج) هیولانی – نظری                د)عملی- نظری

40- از نظر ابن سینا اقسام نفس انسانی کدام است؟

الف)حافظه – مفکره              ب) عامله- عالمه              ج) مستفاد – بالفعل                   د) هیولانی- بالملکه

41- این سینا مسأله تعارض بین نفس و بدن را از چه طریقی حل می کند؟

الف)اتحاد نفس بدن                   ب) بقای نفس                    ج) فنای نفس                   د) فنای جسم نفس

42- کدام دانشمند اسلامی به معنای عام«نفس» را (مبدأ حرکت) در نظر گرفته و کائنات را واجد آن می داند؟

الف)فارابی                      ب) غزالی                                 ج) کندی                               د) ابن سینا

43- در بحث از قوای باطن، بوعلی یادآور می شود که:

الف)آلات جسمانی احتیاج دارند که جای هر یک از آنها در جسم معلوم باشد

ب) آلات جسمانی احتیاج دارند که جای هر یک از این آلات در مغز باشد و هست

ج) آلات جسمانی نیاز دارند که کار بدن را انجام دهند که نباشد فعلی صورت نپذیرد

د) آلات جسمانی وجود ندارند بلکه هر آنچه که انجام می دهیم تابع کار مغز است

44- کدامیک از حکمای زیر معتقدند«هر حرکتی از بدن سر می زند مصدر آن نفس است اگر چه حرکت غریزی باشد».

الف)غزالی                            ب) فاربی                         ج) بوعلی سینا                                د) کندی

45- ابوعلی سینا صدور کدامیک از حالات زیر را ذاتاً از بدن می داند؟

الف)شهوت                            ب) خواب                            ج) تفکر                          د) غم و اندوه

46- ابن سینا معتقد است که وقتی عقل از قوه استعداد محض خارج شود به مرتبه عقل .... می رسد.

الف)بالفعل                      ب) بالملکه                         ج) مستفاد                            د) هیولانی

47- ابن سینا بر خلاف ..... معتقد است که نفس بدون نیاز به بدن معقولات را درک می کند.

الف)افلاطون                     ب) ارسطو                        ج) بقراط                            د) سقراط

48- غزالی هنگامی که میان جسم و نفس فرق می گذارد تابع رأی چه کسی است؟

الف)ابن خلدون                      ب) فارابی                       ج) ملاصدرا                       د) بوعلی سینا

49- به عقیده بوعلی تعلق کامل نفس و بدن و همکاری نزدیک آنها فقط تا ............... باقی و برقرار می ماند.

الف)آستانه معقولات                 ب) درک مجردات               ج) احوالات دماغ              د) حدوث مزاجها

50- از نظر ابن سینا معرفت برای انسانم حاصل می شود از طریق ................

الف)اتصال نفس ناطقه به عقل مستفاد                                    ب) اتصال نفس ناطقه به عقل فعال

ج) تابش عقل مستفاد در عقل هیولانی                                    د) تابش عقل بالملکه در عقل هیولانی

51- از دیدگاه ابن سینا و غزالی بدن چه نوع علیتی نسبت به نفس دارد؟

الف)صوری                          ب) نمائی                             ج) فاعلی                           د) قابلی

52- غزالی برای خلود نفس استناد می کند به ........

الف)آیات قرانی                       ب) اراده خدا                     ج) دو گانگی بدن و روان                 د) دلایل تعقلی

53- برهانی را که غزالی در اثبات نفس از بوعلی سینا گرفته، کدام است؟

الف)استمرار                           ب) سلطه نفس بر جسم                      ج) معکوس                        د) مقسم

54- چه کسی بر دلایل ابن سینا در مورد خلود نفس دلیل شرعی آورد؟

الف) افلاطون                     ب) ارسطو                            ج) کندی                               د) غزالی

 

55- دلایل غزالی در مورد خلود نفس چسیت؟

الف) پس از مرگ نفس کمال بیشتر نمی یابد                                         ب) کمال نفس تنها در دنیا است

ج) نفس پذیرای علم نیست و بسیط است                                               د) نفس پذیرای عدم است

56- در آیه شریفه (یسئلونک عن الروح قل من امر ربی) از دیدگاه غزالی روح یعنی:

الف) جوهر فنا پذیر                     ب) جوهر زوال پذیر                  ج) جوهر غیر ثابت               د) نفس ناطقه

57- کدام فیلسوفان در تعریف نفس تقریباً متف النظرند؟

الف) ارسطو، غزالیو ابن سینا                                                  ب) غزالی، بوعلی سینا، فارابی

ج) غزالی، ارسطو، کندی                            &

/ 0 نظر / 106 بازدید