مجموعه سوالات چهار گزینه ای مبانی جامعه شناسی

 

واحد همدانA

 

 

مجموعه سوالات چهار گزینه ای

مبانی جامعه شناسی

 

 

  1. 1.     موضوع مورد مطالعه علم جامعه شناسی چیست :

الف) بررسی علمی زندگی گروهی انسان ها             ب ) بررسی روابط افراد با گروه

ج ) بررسی رفتار فردی                                       د ) بررسی نقش مشخصات اقلیمی در زندگی بشر

  1. 2.     چرا جامعه شناسی به عنوان یک علم در مقایسه با علوم طبیعی دقت علمی کم تری دارد ؟

الف ) بودجه کم تر و عدم توجه دولت ها

ب ) سخت تر بودن مباحث و تعداد کم تر دانشمندان در این حوزه

ج ) جدید بودن علم جامعه شناسی و مسائل فراوان آن

د ) متناقض بودن پاسخ ها و پیچیدگی تحقیقات اجتماعی

  1. 3.     در تقسیم بندی علوم کدام مورد کامل تر است ؟

الف) علوم مادی ، علوم حیاتی ، علوم اجتماعی                ب) جمعیت شناسی ، مردم شاسی و انسان شناسی

ج ) تاریخ اجتماعی ، باستان شناسی ، جامعه شناسی         د) ریاضیات ، علوم پایه و جامعه شناسی

  1. 4.     کدام یک از دانشمندان زیر بنیانگذار جامعه شناسی است؟

الف) ماکس و بر               ب) امیل دور کیم                  ج) هربرت اسپنسر                د) اگوست کنت

  1. 5.     منشاً عصبیت از دیدگاه ابن خلدون عبارتند از :

الف) فطرت، دین ، محیط جغرافیایی                           ب) نسب ، دین ، اراده مشترک

ج ) نوع معیشت ، فطرت ، شعور ملی                           د ) دین ، نسب ، همبستگی گروهی

  1. 6.     از نظر آگوست کنت موضوعات جامعه شناسی ایستا عبارتند از ........................... و ........................ می باشد.

الف) ثبات ، سکون و تعادل جامعه                      ب ) تعادل ، ثبات و نظم جامعه

ج ) ثبات ، تعادل و ساخت جامعه                       د ) نظم ، حیات و قانون جامعه

  1. 7.     در دیدگاه کدام یک از جامعه شناسان اعتقاد بر این است که : «همیشه قدری برداشت ذهنی در بررسی های دانشمندان اجتماعی دخالت دارد.»

الف) دور کیم                 ب) اسپنسر                  ج) ماکس وبر                    د) توین بی

  1. 8.     جامعه شناس با انجام چه کاری می تواند نظریات را بیازماید و اندیشه هایی را پرورش دهد؟

الف) برنامه ریزی اجتماعی                                ب ) مطالعه پدیده های اجتماعی

ج ) بررسی روابط علت و معلول                           د ) از طریق پژوهش

  1. 9.     کدام گزینه در تقسیم بندی کنش های اجتماعی ماکس وبر صحیح است؟

الف) کنش عقلانی ، سنتی ، عاطفی                     ب) کنش عقلانی ، ارزشی ، عاطفی

ج ) کنش سنتی ، منطقی ، علمی                        د ) کنش عاطفی ، علمی ، ارزشی

10.از نظر امیل دورکیم جوامع بشری از طریق کدام عامل انسجام می یابند؟

الف) فرهنگ عمومی             ب) زبان                ج) ارزش های مشترک                  د) تقسیم کار

11.مراحل سه گانه ذهن بشر از نظر آگوست کنت عبارتند از :

الف) مرحله ربانی ، متافیزیکی ، انسجامی                             ب) مرحله اثباتی ، زبانی ، جسمانی

ج ) مرحله ربانی ، اثباتی ، متافیزیکی                                  د ) مرحله انسجامی ، اثباتی ، متافیزیکی

12.پدیده هایی را که جامعه شناسی مورد بررسی قرار می دهد در سه دسته جای می گیرند که شامل :

الف) ریخت شناسی اجتماعی ، ساخت درونی جامعه ، رفتارهای گروهی و جمعی

ب ) ساخت درونی جامعه ، رفتارهای فردی و گروهی ، ارزش های اعضای جامعه

ج) رفتارهای گروهی و فردی ، ریخت شناسی اجتماعی ، ساخت درونی جامعه

د ) انسجام و نظم جامعه ، ثبات و ساخت جامعه ، رفتارهای گروهی و جمعی

 

13.این جمله از کیست که می گوید : جامعه شناسی عدم به قوانین کلی پدیده های اجتماعی است ؟

الف) ماکس وبر                    ب) دور کیم                    ج) مندراس                    د) آگوست کنت

14.نظارت اجتماعی بر روی افراد جامعه بیشتر از چه طریقی انجام می گیرد ؟

الف) درون ذهنی کردن هنجارها                 ب) تهدید                ج) مجازات              د) وضع قانون

15.دورکیم برای پدیده های اجتماعی سه صفت را مطرح کرده به ترتیب شامل :

الف) بیرونی بودن ، اختیاری بودن ، خصوصی بودن      ب) عمومی بودن ، اختیاری بودن ، بیرونی بودن

ج ) جبری بودن ، عمومی بودن ، بیرونی بودن              د) خصوصی بودن ، فردی بودن ، اختیاری بودن

16.جامعه شناسی از لحاظ ...................... و ......................... و ...........................  دارای تقسیمات متعددی می باشد .

الف) روش ، ابزار، موضوع                                                   ب ) مکان ، زمان ، ابزار  

ج ) مکان ، روش ، محدوده                                                  د ) روش ، هدف ، موضوع

17.انسان از چه طریق می آموزد که خودش را به عنوان موجودی مستقل و جدا از دیگران بازشناسد؟

الف) اجتماعی شدن              ب) پویایی خود                    ج) هنجارها                د) کنش متقابل زیستی

18.امروزه کدام نهاد بر نهادهای اجتماعی دیگر نفوذ بیشتری دارد ؟

الف ) مذهب                     ب ) اقتصاد                    ج) حکومت                     د) آموزش

19.کدام جامعه شناسی به بررسی نظام فئودالی و سرمایه داری می پردازد ؟

الف) جامعه شناسی کلان                                   ب) جامعه شناسی کاربردی  

ج ) جامعه شناسی خرد                                      د ) جامعه شناسی عمومی

20.کدام مفهوم زیر مبتنی بر اطلاعات نیمه موثق و منابع مبهم می باشد؟

الف) ادارک شهودی                     ب) باور عامیاه                     ج) عقل سلیم                  د) فرضیه

21.در کدام مرحله تحقیق پژوهشگر به ارائه تفسیر نظری بر پایه واقعیت های موجود می پردازد ؟

الف) طرح پژوهشی                     ب) گردآوری  داده ها               ج) فرضیه سازی          د) تحلیل داده ها

22.در کدام روش تحقیق همه متغیرها جز یک متغیر ثابت نگه داشته می شود یا تحت نظارت قرار می گیرد ؟

الف) مشاهده                       ب) آزمایش                  ج) نمونه گیری              د) مطالعه موردی

23.به کدام دلیل نمی توان کسی را « بدون فرهنگ » خواند؟

الف) وراثت و ویژگی های زیستی                                 ب) آموزش و پرورش رسمی

ج ) اکتسابی بودن فرهنگ                                          د) دلیل خاصی ندارد ، توهین اشکال دارد

24.مراحل تحقیق در جامعه شناسی به ترتیب اولویت کدامند ؟

الف) صورت بندی فرضیه ، گردآوری داده ها ، تحالیل داده ها ، کشف رابطه علی ، نتیجه گیری

ب ) طرح موضوع ، ارائه فرضیه ، جمع آوری اطلاعات ، تهیه جداول ، کشف رابطه ی علی و حصول به نظریه

ج) گردآوری داده ها ، ارائه فرضیه ، طرح پژوهشی ، تحلیل داده ها ، ارائه نظریه ، نتیجه گیری

د ) طرح پژوهشی ، صورت بندی فرشیه ، گردآوری داده ها ، تحلیل داده ها ، نتیجه گیری

25.این که جامعه شناس باید همه مشاهدات را بدون کم و کاست ثبت و ضبط و از احکام قالبی پرهیز کند بر کدام شرط روش علمی دلالت می کند؟

الف) طرد مطلق گرایی               ب) عینیت (مشاهده)              ج) مهارت در پژوهش       د) بی طرفی ارزشی

26.بررسی مشاهداه ای از کدام جهت زیر با آزمایش متفاوت است ؟

الف) متغیر مستقل را دخالت نمی دهد

ب ) از روش گزینش زوج های همانند استفاده می کند .

ج ) با استفاده از پرسشنامه به گردآوری داده ها می پردازد .

د ) برداشتی کامل و تفضیلی از پدیده مورد نظر ارائه می دهد .

27.(روابلط خویشاوندی ) جزء کدام صورت از هنجارهای فرهنگی است ؟

الف) آداب و رسوم                    ب ) ارزش ها                 ج) رسوم اخلاقی                    د ) قوانین

28.روش های تحقیق در جامعه شناسی عبارتند از :

الف) مطالعات توصیفی ، میدانی ، مشاهده ای ، اسنادی

ب ) مطالعات میدانی ، اسنادی ، آزمایشی ، مشاهده ای

ج ) مطالعات توصیفی ، میدانی ، ژرفانگر ، اسنادی ، تحلیلی

د ) مطالعات ژرفانگر ، میدانی ، اسنادی ، مشاهده ای

29.در کدام یک از مطالعات جامعه شناسی ، پژوهشگر به موضوع مورد مطالعه دسترسی دارد ؟

الف) توصیفی                      ب) میدانی                     ج) ژرفانگر                         د ) تحلیلی

30.در کدام روش محقق موضوع مورد مطالعه خود را به یک گروه کنترل و یک گروه آزمایشی تقسیم می کند؟

الف) مطالعه موردی               ب) نمونه گیری                  ج) مشاهده               د) بررسی نمونه ای

31.پژوهشگر در کدام روش باید درباره جزئیات موضوع مورد بررسی ، گزارش کامل و جامعی به دست دهد ؟

الف) آزمایش               ب) نمونه گیری                     ج) مشاهده             د) بررسی موردی

32.طبقه بندی و جدول بندی داده های گردآوری شده مربوط به کدام مرحله از انجام یک تحقیق علمی است؟

الف) صورت بندی فرضیه             ب) تحلیل داده ها               ج) گردآوری داده ها          د) طرح پژوهش

33.سومین مرحله از کار تحقیق را ......................... گویند .

الف) فرضیه                  ب) جمع آوری اطلاعات               ج) تحلیل اطلاعات               د) آزمایش

 

34.کدام گزینه صحیح است ؟

الف) انواع پرسشنامه شامل سوالات بسته پاسخ و سوالات باز پاسخ می باشد .

ب )در پرسشنامه ، سوالات چند گزینه ای و ارسال پرسشنامه به وسیله پست صورت می گیرد.

ج ) تکمیل پرسشنامه بدون مصاحبه و سوالات استثنایی رواج فراوانی دارد .

د ) سوالات بسته پاسخ و چند گزینه ای کم تر مورد استفاده قرار می گیرد .

35.مباحث اجتماعی که از سوی روزنامه نگاران در رسانه های همگانی مطرح می شود در زمره کدام نوع جامعه شناسی هستند؟

الف) جامعه شناسی عامیانه                                                ب) جامعه شناسی عمومی 

ج ) جامعه شناسی کاربردی                                                د) جامعه شناسی ارتباطات

36.احساسات ریشه داری که اعضای یک جامعه در آن ها سهیمند چه نام دارد ؟

الف) فرهنگ عمومی                         ب) آداب و رسوم                   ج) ارزش ها                 د) هنجارها

37. از این تکنیک زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که جامعه مورد مطالعه وسیع باشد .

الف) نمونه گیری                  ب) پرسشنامه                 ج) مطالعات میدانی                د ) تک نگاری

37.عنصر فرهنگی چیست ؟

الف) مجموعه پیچیده ای از عناصر منسوب به فرهنگ است .

ب ) نظام روابط اجتماعی الگو شده و سازمان یافته است .

ج ) کوچک ترین واحد فرهنگ است .

د) نوعی شیوه رفتاری عادی است.

 

 

39.  توجه به زمان و مکان در پژوهش های جامعه شناختی به کدام یک از ویژگی های اوضاع اجتماعی مربوط می شود؟

الف) تغییرات مداوم اوضاع اجتماعی                           ب) دقت در مطالعه اوضاع اجتماعی

ج ) پایایی مطالعه                                               د) محدودیت آزمایش

40. در کدام یک از نمونه گیری ها همه افراد برای انتخاب شدن شانس برابر دارند ؟

الف) نمونه گیری سیستماتیک                                       ب) نمونه گیری خوشه ای

ج ) نمونه گیری تصادفی ساده                                        د) نمونه گیری طبقه ای

41. علت این که بعضی از قوانین اجتماعی با شکست مواجه می شوند چیست ؟

الف) مردم جامعه از قوانین سرپیچی می کنند و قانون شکنی رواج می یابد.

ب ) قانون وضع شده با نیاز جامعه متناسب و منطبق نیست .

ج ) قانون گذار اجتماعی بدون آگاهی از وضع جامعه هر قانونی را تصویب می کند .

د ) قوانین جامعه در راستای سیاست گذاری های جامعه نیستند .

42. برای گروه هایی که با هنجارها و موازین فرهنگ غالب در جدال هستند آن را شدیداً طرد می کنند، چه اصطلاحی به کار می رود؟

الف) خرده فرهنگ               ب) ضد فرهنگ                 ج) ضربه فرهنگی                    د) تاخر فرهنگی

43. اصطلاح « فرهنگ » نخستین بار توسط ............................. مطرح شد.

الف) ماکس وبر                  ب) لسترواد                   ج) اسپنسر                           د) تایلور

44. مجموعه ای از بایدها و نبایدها ، هنجارها و ناهنجاری ها و آداب و رسومی که باعث انسجام جامعه می شود ................... نام دارد .

الف) فرهنگ                     ب) ارزش ها                     ج) سنت                        د) قوانین

45. سلام کردن ، خداحافظی کردن ، سه یا چهار وعده غذا خوردن مصداق کدام صورت هنجاری فرهنگی است؟

الف) ارزش ها                       ب) آداب و رسوم                            ج ) عرف                   د) عادت

46. چرا گریه نوزادان هنگام گرسنگی یا تشنگی یک نوع رفتار فرهنگی محسوب نمی شود؟ چون....

الف) پدیده اکتسابی است                                                   ب) پدیده غیر اکتسابی است

ج ) ویژگی رفتاری شاخص یک فرهنگ خاص است                     د) یاد گرفتنی است

47. کدام گزینه زیر رابطه موجود مان انواع گوناگون پدیده های اجتماعی را تبیین می کند؟

الف) مفاهیم                      ب) داده ها                         ج) نظریه                      د ) فرضیه

48. این که در عمل در بسیاری موارد ، تقلب و دروغ گویی در بازار معاملات رواج دارد ، نشانه کدام گزینه زیر است؟

الف) فرهنگ واقعی                  بی ) ضد فرهنگ                     ج) سازمان فرهنگ            د) خرده فرهنگ

49. این تعریف از کیست : « فرهنگ مجموعه درهم تافته ای است که در برگیرنده اعتقادات ، هنرها ، اخلاقیات .... است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد ؟

الف) هرسکویتس                  ب) مالینوسکی                   ج) کنت                       د) تایلور

50. کدام گزینه مربوط به تعریف هایی از فرهنگ می باشد ؟

الف) تعرف های توصیفی ، تاریخی ، روان شناختی ، اجتماعی

ب ) تعریف های تاریخی ، هنجاری ، توصیفی ، روان شناختی

ج ) تعریف های تکوینی ، میدانی ، توصیفی ، اجتماعی

د ) تعریف های توصیفی ، ساختی ، اجتماعی ، اسنادی

 

51. بخشی از فرهنگ که هنجارهای ویژه خویش را دارد و در عین حال به فرهنگ بزرگ جامعه وابستگی دارد .............. نام دارد .

الف) سازمان فرهنگ                     ب) خرده فرهنگ                   ج) عرف                د) آداب و رسوم

52. چنان چه عناصری غیر مادی فرهنگ نتوانند پا به پای عنصر مادی فرهنگ دگرگون شوند این وضعیت را چه می نامند؟

الف) قوم پرستی               ب) ضربه فرهنگی              ج) واپس ماندگی فرهنگی            د) نسبیت فرهنگی

53. به معیار تثبیت شده ای که باید در یک فرهنگ خاص وجود داشته باشد چه اطلاق می شود؟

الف) نظارات اجتماعی                 ب) هنجار                        ج) ارزش                    د) نهاد

54. در زمانی که کشوری از طرف نیروهای بیگانه دچار تهدید می شود ، توسط کدام پدیده فرهنگی می توان مردم را در مقابل دشمن متحد ساخت ؟

الف) دگرگونی فرهنگی                    ب) قوم پرستی               ج) فرهنگ پذیری             د) نسبیت فرهنگی

55. در کدام شیوه ارتباط نمادی ، آدمیان به ثبت تصاویری از گفتار می پردازند ؟

الف) زبان گفتاری        ب ) زبان نوشتاری                 ج) زبان جسمانی                   د) زبان حرکاتی 

56. کدام گزینه به دسته ای از عناصر فرهنگی منظم به هم اطلاق می شود ؟

الف) تاخر فرهنگی              ب ) وحدت فرهنگی                ج) مجموعه فرهنگی             د ) نسبیت فرهنگی

57. در نتیجه کدام زبان است که میراث فرهنگی جامعه محفوظ می ماند ؟

الف ) زبان نوشتاری                 ب) زبان گفتاری                  ج) زبان حرکاتی                 د) زبان جسمانی

58. از جمله صفات زبان جسمانی عبارتند از :

الف) تفکر و قدرت یادگیری ، تکلم ، استدلال و منطق    

ب ) تکلم ، اجتماعی بودن ، تفکر و قدرت یادگیری

ج ) تکنولوژی ، منطق ، تکلم ف حافظه و قدرت یادگیری

د ) استدلال ، تکلم ، اجتماعی بودن ، پیشرفت و تکنولوژی

59. ویژگی های فرهنگ در کدام گزینه عنوان شده است ؟

الف) فرهنگ عام ، ولی خاص است ، ثابت ولی نمتغیر است ، اختیاری ولی اجباری است.

ب ) فرهنگ متغیر ولی ثابت است ، اجباری و

/ 0 نظر / 67 بازدید